Họp mặt kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác Dân vận Việt Nam

( THTG) Ngày 15/10, Ban Dân vận  tỉnh  ủy tỉnh  Tiền Giang tổ chức buổi  họp mặt kỷ niệm 84 năm ngày  truyền thống  công tác dân vận Việt  Nam  và trao  kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận trung  ương  cho  các cá nhân có nhiều có nhiều  cống  hiến cho  sự nghiệp dân vận.

anh 1

Ông Trần Long Thôn trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác dân vận.

Công tác dân vận – vận động các tầng lớp nhân dân của Đảng trở thành nhiệm vụ chiến lược, cấp bách của Đảng ta qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc các giai đoạn của sự nghiệp  bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng đã phân công cán bộ, đảng viên vận động, hướng dẫn, giác ngộ, tổ chức cho nhân dân đấu tranh chống áp bức, bất công, đòi quyền dân sinh, dân chủ. Các đoàn thể cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng từ đây được hình thành. Với những chủ trương, phương pháp vận động quần chúng cách mạng đúng đắn, trong các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, Đảng ta đều coi trọng và làm tốt công tác quần chúng, kiên định thực hiện quan điểm, phương châm “lấy dân làm gốc”, đã huy động ngày càng đông đảo các lực lượng cách mạng, tạo sức mạnh tổng hợp đánh thắng thù trong giặc ngoài, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.  Đối với  tỉnh Tiền Giang, công tác dân vận luôn   được Đảng  và Nhà nước quan tâm , góp phần vào  sự nghiệp  đấu  tranh  giải  phóng  dân tộc  và  xây  dựng , bảo  vệ tổ quốc .

Công tác dân vận rất quan trọng , Chủ tịch Hồ Chí Minh  từng  dạy  về công  tác dân vận : “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì cũng không nên”; “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Để tuyên dương  những  cá nhân có nhiều đóng  góp trong  công  tác dân vận Việt Nam, dịp này Ban Dân vận trung ương  đã trao  tặng 20 kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Dân vận”  cho  các  cá nhân có nhiều thành  tích  của tỉnh  Tiền Giang

 

CÔNG LUẬN