Họp bàn về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy

(THTG) Ngày 29/4, tại thị xã Cai Lậy, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng các ngành có liên quan đã có cuộc họp với lãnh đạo huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy bàn về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, thị theo quy hoạch phát triển tổng thể đến năm 2020.

Untitled 1

Ảnh : Minh Trí 

Theo báo cáo đánh giá, huyện Cai Lậy là một huyện thuần nông, vừa mới được chia tách nên điều kiền về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn, trong đó với gần hai phần ba diện tích đất được trồng cây ăn trái và phần còn lại là đất trồng lúa cho nên định hướng phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm đời sống nhân dân được lãnh đạo huyện định hướng phải dựa trên điều kiện của địa phương kết hợp với các yếu tố khoa học kỷ thuật làm động lực phát triển như xây dựng các cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa, hay sản xuất nông nghiệp theo mô hình công nghệ cao. Tuy nhiên, việc định hướng theo những mô hình này vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc hợp đồng liên kết sản xuất  hay bao tiêu sản phẩm.

Theo quy hoạch của huyện, đến hết năm 2018, huyện sẽ hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản khu hành chính thị xã Bình Phú của huyện.

Đối với Thị xã Cai Lậy, chủ trương phát triển thương mại dịch vụ tiến đến phát triển công nghiệp cho một đô thị loại 3 trong tương lai là mục tiêu chủ yếu của lãnh đạo Thị xã.

Việc chỉnh trang đô thị cũng đang là vấn đề bức bách đối với thị xã trước hiện trạng sạc lỡ các tuyến sông kênh trong nội ô làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ngành của tỉnh cũng đã phân tích đánh giá các chỉ tiêu thực hiện của địa phương đồng thời góp ý, bổ sung những đề xuất kiến nghị về các giải pháp phát triển của lãnh đạo huyện và thị xã Cai lậy.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành của tỉnh cần rà soát lại các qui định của pháp luật hiện hành, liên quan đến từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể, phối hợp với lãnh đạo huyện thị giải quyết những vướng mắc theo đề xuất kiến nghị.

Về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện thị cần ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã đang phấn đấu  đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra chú trọng tập trung vào các tiêu chí về y tế, giáo dục, điện sinh hoạt  và phát triển mạng lưới giao thông nông thôn.

Đối với các giải pháp và chỉ tiêu thực hiện của huyện, thị trên cơ sở kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, theo Chủ tịch  tỉnh cần gắn kết với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, bảo đảm phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế và bền vững môi trường, chú trọng tính công khai minh bạch trong công tác xây dựng cơ bản; các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; lắng nghe và kịp thời giải quyết khiếu nại của người dân liên quan đến những bức xúc trong lĩnh vực đất đai, giải tỏa, đền bù…và các hoạt động xã hội.

Minh Trí