Họp bàn kế hoạch giám sát công tác quản lý Nhà nước về môi trường

(THTG) Ngày 11/8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh họp bàn về kế hoạch giám sát công tác quản lý Nhà nước về môi trường.

1

Ảnh: Bùi Phong

Giám sát công tác quản lý Nhà nước về môi trường là nội dung trong kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh năm 2015. HĐND đã xây dựng kế hoạch  giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở, hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn vướng mắc của cơ sở trong thực hiện công tác sản xuất đảm bảo các yếu tố bảo vệ môi trường, những đề xuất của doanh nghiệp đối với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý Nhà nước…

Qua đó HĐND đánh giá về công tác quản lý Nhà nước các cấp đối với các cơ sở kinh doanh ô nhiễm môi trường kéo dài, đồng thời có cơ sở đánh giá về mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là những lĩnh vực sản xuất gây ô nhiễm môi trường cao. Lắng nghe những kiến nghị giải pháp của doanh nghiệp về hạn chế gây ô nhiễm môi truờng. Dự kiến việc giám sát sẽ thực hiện trong tháng 9/2015.

Thanh Thảo