Hội thảo phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2015-2020

(THTG) Ngày 30/10, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020.

Dự hội thảo có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh, các nhà khoa học của các viện, trường, UBND các huyện, thành, thị.

2

Đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Theo đó, giai đoạn 2011-2015, kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. GDP tăng bình quân 11%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp; các lĩnh vực giáo dục, y tế, dân số, xóa đói giảm nghèo, lao động việc làm có bước phát triển tốt; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng chưa bền vững.

Đa số đại biểu đều đồng tình và đánh giá cao nội dung dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các lĩnh vực trọng tâm cần được quan tâm để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 tỉnh Tiền Giang như : cần đánh giá đúng những thành tựu và hạn chế của 5 năm qua để xác định đúng thực trạng kinh tế-xã hội 5 năm qua, đánh giá đúng mức tác động của quá trình hội nhập, các đột phá, các chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp để định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 5 năm tới 1 cách chính xác và hiệu quả; phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, phát huy lợi thế vùng, xác định sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tăng cường liên kết vùng; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông sản.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh nghiên cứu hoàn chính dự thảo báo cáo để trình HĐND tỉnh xem xét quyết định trong kỳ họp cuối năm./.

Bài và ảnh: Khánh Hồng