Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

      (THTG) Ngày 13-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI); Chương trình hành động và Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, kết luận nêu trên tới cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành trong tỉnh.

                     

      Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghỉ hưu; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh các huyện, thị, thành…                

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành nhiều Nghị quyết, kết luận quan trọng, nhằm định hướng giải quyết những vấn đề hết sức hệ trọng, cấp bách hiện nay trên nhiều lĩnh vực về chính trị, xã hội và xây dựng Đảng. Tất cả những nghị quyết này đều liên quan chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, vì vậy các đại biểu cần nghiên cứu quán triệt nghiêm túc.


                     

Buổi sáng, các đại biểu được nghe ông Trần Long Thôn, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày chuyên đề: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Hội nghị Trung ương 7 cho rằng, chỉ có làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng thì Đảng mới có sức mạnh. Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày chuyên đề: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trung ương xác định đây là vấn đề chiến lược có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững của nước ta. Nghị quyết Trung ương 7 xác định mục tiêu tổng quát: Đến năm 2020, Việt Nam chủ động trong thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, giảm nhẹ cường độ phát thải khí nhà kính; có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững; kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường. Đồng thời với việc xác định mục tiêu, Nghị quyết TƯ 7 đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp chủ đạo cho từng nhiệm vụ cụ thể đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

                     

Buổi chiều, ông Nguyễn Anh Tuấn, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt 3 chuyên đề về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Chuyên đề sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; chuyên đề  về công tác quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Ngày14/8, Hội nghị tiếp tục nghiên cứu chuyên đề về tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công; thông qua chương trình hành động thực hiện các chuyên đề của Nghị quyết TW 7 (khóa XI) và tiến hành thảo luận đối với các chuyên đề.