Hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh các Nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ IX

(THTG) Ngày 29/5, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh các Nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

1

Tại hội nghị lần thứ 9 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII, về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng đề cương các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; triển khai, thống nhất các chủ trương, giải pháp chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; thảo luận về Quy chế bầu cử trong Đảng và đánh giá việc thực hiện quy định lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp huyện, quận, phường; cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

02

Đặc biệt, tại hội nghị lần này, Trung ương đã tập trung thảo luận, cho ý kiến rất cụ thể việc thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng được xác định trong các văn kiện của Đại hội XI; nhất là công tác xây dựng Đảng; việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược… để từ đó có cái nhìn toàn diện, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo trong hoạch định chiến lược phát triển đất nước trong nhiệm kỳ mới.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe thông báo tình hình biển Đông, tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông và những chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết các tranh chấp trên biển Đông theo tinh thần hoà bình và đúng luật pháp quốc tế.

An Phước