Hội nghị triển khai Quyết định 1672 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

 

(THTG) Ngày 10/3, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Untitled 1

Ảnh : Phi Phụng 

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được tổ chức trên phạm vi cả nước, nhằm đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước. Tổng điều tra tập trung vào các nhóm nội dung: Thông tin chung về cơ sở; Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp và Thông tin chuyên đề về doanh nghiệp. Tổng điều tra sẽ được tiến hành theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 01/3/2017 đến ngày 30/5/2017 và Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/7/2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Nghĩa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang- Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Tiền Giang khẳng định: Tổng điều tra kinh tế 2017 vừa là nhiệm vụ phục vụ Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế; đồng thời giúp Tiền Giang đánh giá được GRDP để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tiếp theo. Để Tổng điều tra kinh tế 2017 đạt được kế hoạch, thời gian và chất lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Nghĩa đề nghị các huyện, thị, thành trong tỉnh thực hiện đồng bộ, tuân thủ về thời gian để đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để cuộc điều tra đạt kết quả tốt nhất.

 

Thùy Trang