Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9- khóa XI

(THTG) Ngày 22/8, Đài Phát thanh-Truyền hình Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại đài .

Nghi quyet trung uong 9

Ảnh: Minh Trung

Hội nghị được quán triệt 8 nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI, trong đó, tập trung vào nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; phân tích, đánh giá tình hình, kết quả, những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học.

Nghi quyet trung uong 9 khoa 11

Ảnh: Minh Trung

Trong phần triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, hội nghị còn quán triệt nội dung về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới cần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; Lựa chọn và giới thiệu những đảng viên là nhân tố mới, người có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn của cấp ủy viên theo quy định của Đảng.

Hồng Tuyến