Hội nghị triển khai công tác phổ biến pháp luật

(THTG) Chiều ngày 1/4, bà Trần Kim Mai, UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị triển khai công tác năm 2013.

Hội nghị đã triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ đối với 26 thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, quy chế hoạt động của Hội đồng và kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong năm 2013.

Các thành viên Hội đồng đã tham gia góp ý nhiều vấn đề tập trung cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong năm 2013, như tăng cường thực hiện theo các đề án, các chuyên đề; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã phát huy hiệu quả tích cực trong thời gian qua; tăng cường cải tiến các hình thức tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, bởi đây là kênh thông tin rất quan trọng, góp phần đưa pháp luật đến với mọi người, mọi nhà. Bên cạnh đó, các tổ chức đảng và đoàn thể ở cơ sở cần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “một tăng, bốn giảm”, góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; củng cố đội ngũ tuyên truyền viên, nâng chất hoạt động các tổ hòa giải ở cơ sở; nâng cao hiệu quảtrong xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn; tăng cường giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh trong các trường học,… cùng nhiều vấn đề có liên quan khác, nhằm tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong thời gian tới.