Hội nghị triển khai Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

(THTG) Ngày 7/10, Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang tổ Hội nghị triển khai Chỉ thị  34 của Bộ Chính trị  về tiếp  tục đổi  mới công  tác thi  đua khen thưởng.

Đến dự và chỉ đạo Hội  nghị  có ông Nguyễn Văn Khang, phó bí thư tỉnh ủy , chủ tịch  ủy ban  nhân  dân tỉnh  Tiền Giang.

2

  Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp  tục  đổi công  tác thi  đua khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh  mẽ trong  tổ chức thực hiện phong  trào  thi  đua yêu  nước  và công  tác khen thưởng thời  kỳ đẩy mạnh công nghiệp  hóa, hiện đại hóa đất  nước và chủ động  hội nhập  quốc tế.  Triển khai  Chỉ thị  34 CT/TW của Bộ Chính trị,  tỉnh ủy tỉnh  Tiền Giang  đã ban  hành  Thông tư số 11 và Ủy  ban nhân nhân tỉnh Tiền Giang  ban hành  kế hoạch  số 169 và kế hoạch số 173 đề chỉ đạo thực hiện.

Phát biểu tại Hội  nghị, ông Nguyễn Văn Khang, phó bí thư tỉnh ủy , chủ tịch  ủy ban  nhân  dân tỉnh  Tiền Giang yêu  cầu  các cấp  ủy , chính  quyền, cơ quan, đơn vị  cần quán triệt Chỉ thị  34 của Bộ chính trị. Thực hiện  đổi  mới  công tác khen thưởng  phải  đảm bảo  chính xác , kịp  thời, công  khai  minh  bạch. Chú trọng  khen thưởng  các tập  thể nhỏ, quan tâm khen thưởng cơ  sở vùng  sâu  vùng  xa.

Công Luận