Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các ngày lễ lớn.

       (THTG)  Ngày 16/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội  nghị tổng kết công tác tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Tiền Giang  năm 2012 và tháng 1 năm 2013. Bà Trần Kim Mai,UVTV tỉnh ủy, phó  chủ  tịch UBND tỉnh Tiền Giang,   Trưởng ban tổ chức  kỷ niệm  các ngày  lễ lớn của tỉnh Tiền Giang  chủ trì  Hội  nghị.

      Trong năm 2012 và tháng 1- 2013, tỉnh Tiền Giang tổ chức  tổng  cộng 9 sự  kiện liên quan đến các ngày lễ lớn như: kỷ niệm 37  năm ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng thống nhất đất  nước, 50  năm chiến thắng Ấp Bắc, 65 năm ngày binh liệt  sỹ, 82 năm ngày  thành lập  Đảng cộng sản Việt Nam… Để chủ động  trong việc tổ chức  các ngày  lễ lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền  Giang  đã thành  lập “ Ban tổ chức  kỷ niệm  các ngày  lễ lớn”  của tỉnh Tiền Giang  gồm có 7 tiểu ban trên các lĩnh  vực:  tuyên truyền  – giáo  dục, văn hóa – thể thao , diễu  binh – diễu  hành,  tài  chính – hậu  cần , bảo  vệ,  thư  ký , tiếp  tân. Nhìn  chung các tiểu ban có  sự phối  hợp  tốt  với  nhau  và luôn chủ động  trong việc  tổ chức  kỷ niệm  những ngày  lễ lớn  tại tỉnh  Tiền Giang, góp  phần  vào việc  giáo  dục truyền thống  lịch sử, truyền thống cách  mạng  trong nhân dân, nâng cao tinh  thần tự  hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ  nguồn ….

     Tuy  nhiên bên cạnh  những  mặt  đã  đạt  được,  công tác tổ chức  các ngày  lễ lớn  của tỉnh  Tiền Giang  cũng còn vài  hạn chế  cần khắc phục như:  khâu  lập  dự trù kinh  phí và quyết  toán  của các tiểu  ban  còn chậm,  một số  địa phương  tổ chức  cho  nhân dân đến dự lễ  nhưng  không cử người  hướng  dẫn  ngồi  đúng  vị trí  của Ban tổ chức  dẫn đến tình  trạng  mất  trật  tự,  trật tự an  toàn giao  thông  còn bị ùn tắc  khi  gặp  tình trạng nhân  dân đến dự lễ đông …
Nhân dịp  nầy Ủy  ban  nhân dân  tỉnh  Tiền  Giang  trao tặng 18 bằng  khen  tập  thể  và 43 bằng  khen  cho các cá nhân, vì  đã có thành tích xuất sắc  trong  công  tác tổ chức   các ngày  lễ lớn của tỉnh Tiền  Giang năm 2012 và tháng 1 năm 2013./.