Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017

(THTG) Ngày 22/12, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017.

1

Ảnh: Việt Bình

Trong năm 2016, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp, các ngành, ngành Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đào tạo và tư vấn cho hơn 20.000 lao động, tạo việc làm mới cho 14.400 lao động. Hệ thống các cơ sở đào tạo nghề được đầu tư và mở rộng ngày càng đáp ứng yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Các chế độ chính sách với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động hỗ trợ, trợ giúp cho trẻ em được đẩy mạnh, thực hiện tốt các quyền của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được phát triển. Ngành cũng triển khai kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội từ tỉnh đến cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Năm 2017, ngành Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang phấn đấu tạo việc làm cho 20.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,37%; vận động quỹ đền ơn, đáp nghĩa đạt 10 tỷ đồng, xây sửa 165 nhà tình nghĩa…

Minh Toàn