Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

(THTG) Ngày 8/8, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm triển khai, quán triệt Hội nghị Trung ương 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đến dự  có ông Trần Thế Ngọc – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, ông Lê Hồng Quang – Phó bí thư tỉnh ủy, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy – UBND tỉnh qua các thời kỳ và lãnh đạo các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh.

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ông Trần Thế Ngọc – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Thế Ngọc – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Do đó, việc triển khai học tập nội dung hội nghị Trung ương 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện. Để việc triển khai nghiên cứu, học tập Nghị quyết TW9 hiệu quả, bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và đảng viên phải có tinh thần và thái độ học tập nghiêm túc.

21

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang

Sau phần phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đồng thời đi sâu phân tích tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và quá trình tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa; sự cần thiết ban hành Nghị quyết Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Ban chấp hành Trung ương Đảng, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33, các cấp ủy đảng, chính quyền cần thực hiện các nhóm giải pháp như: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

11

Ông Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư tỉnh ủy Tiền Giang

Chiều cùng ngày, hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư tỉnh ủy quán triệt một số nội dung về chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; tổng kết việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; Đề án tổ chức Đảng bộ ngoài nước; Các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 và một số vấn đề quan trọng khác…

Phúc Huy