Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật kế toán sửa đổi

(THTG) Ngày 15/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật kế toán sửa đổi.

Dự thảo Luật kế toán sửa đổi có 7 chương, 74 điều qui định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý Nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp kế toán.

1

Ảnh: Minh Trí

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung đóng góp các vấn đề liên quan về đối tượng kế toán, các hành vi bị cấm, kinh doanh dịch vụ kế toán, báo cáo tình hình tài chính, chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán…Nhiều ý kiến của đại biểu cho rằng Luật cần qui định cụ thể hơn về nội dung công khai báo cáo tài chính Nhà nước, về tổ chức thực hiện lập, công khai báo cáo tài chính Nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo tài chính.

Bên cạnh đó, một số điều khoản qui định về hộ kinh doanh cá thể phải lập báo cáo tình hình tài chính, hành vi bị cấm trong việc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính trở lên đối với doanh nghiệp nước ngoài, việc qui định chỉ sử dụng một nguyên tắc phân bổ các khoản thu chi đối với đơn vị kế toán so với 2 nguyên tắc đang được áp dụng, tiêu chuẩn người được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán là chưa phù hợp với thực tế, dễ phát sinh tình trạng lách luật và không thống nhất với qui định tại các luật khác như Luật thuế hiện hành.

Thanh Liêm