Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn lao động với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Tiền Giang

(THTG) Liên đoàn lao động tỉnh  Tiền  Giang vừa phối  hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Tiền Giang  tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Tiền Giang về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát triển, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 -2018.

02

 Mục đích  của chương trình phối hợp nầy nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời phát huy sức mạnh công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn Tiền Giang trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Nội  dung  của chương trình phối hợp là tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân viên chức lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh phong trào thi đua “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng  các điển hình tiên tiến.

Công Luận