Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2017

(THTG) Ngày 30/12, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017.

1

Ảnh: Phi Phụng

Năm 2016, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác. Thực hiện tốt việc tổng hợp, thông tin, báo cáo phục vụ kịp thời cho việc điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh trong điều hành phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ vững mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần làm chủ tập thể của cán bộ, công chức; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã tiến hành bầu lại  Ban thanh tra nhân dân của Văn phòng  Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2017-2018.

Công Luận