Học tập và làm theo Bác ở Quân chủng Hải quân

          Hơn 2 năm qua, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Quân chủng Hải quân đã có bước phát triển vững chắc, đi vào chiều sâu và ngày càng lan tỏa. “Làm theo Bác” đã và đang trở thành việc làm tự giác của bộ đội Hải quân. Phóng viên VOV phỏng vấn Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải Quân về nội dung này.

PV: Thưa đồng chí, đâu là những kết quả nổi bật mà toàn quân chủng đạt được sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật: Hai năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân chủng đã tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhất là mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới tất cả các tổ chức, đơn vị và cán bộ đảng viên cũng như quần chúng trong toàn quân chủng.

Mục đích là làm cho các tổ chức, cá nhân nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cao và coi đó là việc làm thường xuyên, là sự thiết thân của mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân.

Bằng nhiều hình thức và giải pháp, chúng tôi đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay; tập trung vào khắc phục những khâu yếu, mặt yếu mà sau phê bình và tự phê bình Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Những khâu yếu, mặt yếu đó phải có kế hoạch, có lộ trình và có thời gian khắc phục một cách cụ thể.  

PV: Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và lan tỏa, thì việc nêu gương của cán bộ chủ chốt cũng như kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những tập thể cá nhân điển hình được quân chủng thực hiện như thế nào, thưa đồng chí? 

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật trả lời phỏng vấn của VOV

 

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật: Một trong những biện pháp quan trọng để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, với ý thức tự giác thì chủ để quân chủng đã đề ra là “Nêu gương, tình thương và trách nhiệm”. Một vấn đề quan trọng là cán bộ, Đảng viên phải nêu gương trước quần chúng, cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới. Việc nêu gương đó lời nói phải đi đôi với việc làm, nêu gương đó phải bằng hành động thực tiễn, để từ đó có sức thuyết phục và lan tỏa.

Chúng tôi nâng cao vai trò của cấp ủy, của chính ủy chính trị viên và người chỉ huy các cấp, của cơ quan chính trị, nhất là các đơn vị giúp việc để xây dựng kế hoạch và triển khai sát với chủ đề học tập của từng năm; sát với chức trách nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng tập thể và từng cá nhân, để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành phong trào sâu rộng và thiết thực.

Một vấn đề quan trọng nữa đó là chúng tôi luôn coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các các điển hình tiên tiến, để từ các điển hình này tạo ra sự lan tỏa, làm cho từ cơ quan đến đơn vị, từ đất liền đến các hải đảo xa xôi, từ các đài trạm ra-đa đến các con tàu trực chốt ở các vùng biển trọng điểm… đều giấy lên ý thức tự giác cao nhất, thiết thân nhất trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với các gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân thì việc biểu dương khen thưởng thì đó là việc cần làm, cần chú trọng, nhưng cái chính là việc phát hiện ra nhân tố mới, bồi dưỡng nhân tố đó để họ phát triển và ngày càng hoàn thiện trong thực tiễn công tác học tập ở từng cơ quan, đơn vị.  

  

PV: Thưa đồng chí, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, quân chủng Hải quân tiếp tục tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào sao cho hiệu quả?

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật: Trước yêu cầu nặng nề của quân chủng hiện nay, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình trên biển và xây dựng quân chủng chính quy hiện đại. Từ đó, đặt ra yêu cầu rất cao trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Điều đó phải được thể hiện ở bản lĩnh, ý chí quyết tâm của từng cán bộ chiến sỹ trong toàn quân chủng; phải sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; phải sẵn sàng chiến đấu và chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa của Tổ quốc; phải có ý chí phấn đấu vươn lên không ngừng để nâng cao năng lực trình độ tổ chức chỉ huy về huấn luyện, về làm chủ trang bị vũ khí, đặc biệt là trang bị vũ khí mới. Những điều đó phải được cụ thể hóa trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức đối với từng cơ quan đơn vị, đối với từng cá nhân trên mọi lĩnh vực.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!./.