Hết năm 2012, đủ 600 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND xã nghèo

       Từ tháng 4/2011 đến hết tháng 12/2012 phải tuyển chọn, bồi dưỡng và bố trí đủ 600 trí thức trẻ tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo trên cả nước.
 

Về làm việc tại các xã nghèo là cơ hội để trí thức trẻ phát huy khả năng đóng góp cho đất nước - Ảnh minh họa

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Quyết định 1097/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo (đã được phê duyệt theo Quyết định 170/QĐ-TTg ngày 26/1/2011).

Như vậy, trong giai đoạn 1 (từ 2011-2012), thay vì chỉ tổ chức triển khai thử nghiệm tại 5 tỉnh (Cao Bằng, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Ngãi và Kon Tum) với số lượng đội viên dự kiến là 100 người được bố trí về 100 xã thì theo Quyết định 1097/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng ban hành, từ tháng 4/2011 đến hết tháng 12/2012 phải tuyển chọn, bồi dưỡng và bố trí đủ 600 trí thức trẻ tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo; đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Dự án tại 62 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh.

Sang giai đoạn 2 (từ tháng 1/2013 - tháng 6/2017) sẽ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án tại 62 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh; tổ chức đánh giá kết quả công tác của đội viên Dự án. Tháng 6/2013 tổ chức sơ kết và sẽ tổng kết việc thực hiện Dự án vào tháng 6/2017.

Trên cơ sở kết quả tổng kết việc thực hiện Dự án giai đoạn 2011-2017, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tiếp tục triển khai Dự án đến khi kết thúc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

Tổng kết Dự án vào tháng 6/2017

Cùng với việc thay đổi tiến độ triển khai dự án thì thời gian tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của Dự án cũng có sự thay đổi.

Cụ thể, việc sơ kết (đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Dự án) dự kiến thực hiện vào cuối năm 2015 sẽ được đẩy lên vào tháng 6/2013; còn tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Dự án dự kiến thực hiện trong năm 2020 sẽ được đẩy lên vào tháng 6/2017 (đánh giá kết quả thực hiện Dự án giai đoạn 2011-2017).

Tăng kinh phí thực hiện Dự án

Theo Quyết định mới này, tổng kinh phí thực hiện Dự án cũng sẽ tăng thêm 5,6 tỷ đồng, từ 194,275 tỷ đồng lên 199,875 tỷ đồng và được phân kỳ theo từng năm để thực hiện. Cụ thể:

Năm Kinh phí thực hiện (tỷ đồng)
201123,489
201231,754
201328,814
201428,214
201529,127
201628,214
201730,263

Một điểm mới khác của Dự án này là sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin và trang thông tin để kết nối với các đội viên Dự án trong thời gian công tác ở xã. Hoạt động này sẽ do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện.

Ngoài việc bố trí kinh phí để bảo đảm các mục tiêu, tiến độ thực hiện Dự án, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và các Bộ liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Dự án.