Góp phần công khai, minh bạch hoạt động các cơ quan nhà nước

Công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhằm công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước, từ đó cơ quan nhà nước có biện pháp kịp thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân tốt hơn.
Công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Đồng thời,  giúp mọi người dân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước biết được tình trạng giải quyết hồ sơ của các bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố và của cả nước.

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ gồm: Công khai tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và số văn bản trao đổi qua mạng của bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố, qua đó công khai tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của cả nước.

Đến nay đã có 55 bộ, ngành, địa phương công khai tiến độ giải quyết hồ sơ gồm: 9 bộ, cơ quan ngang bộ, 46 tỉnh, thành phố.

Một số địa phương thực hiện tốt như Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai công khai tỷ lệ giải quyết hồ sơ chi tiết theo tuần, tháng, năm của tỉnh, thành phố, từng sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã ở từng lĩnh vực.

Qua khảo sát những bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố đã công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thì có những bộ, ngành, địa phương công khai chi tiết cả tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và số văn bản trao đổi qua mạng nhưng cũng có bộ, ngành, địa phương công khai chưa chi tiết một hoặc hai nội dung trên.

Cụ thể, về công khai tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, 8/9 bộ, cơ quan ngang bộ công khai chưa chi tiết; 1/9 bộ, cơ quan ngang bộ chưa công khai; 30/46 tỉnh, thành phố công khai chi tiết; 7/46 tỉnh, thành phố công khai chưa chi tiết; 9/46 tỉnh, thành phố chưa công khai.

Còn về công khai số văn bản trao đổi qua mạng, có 6/9 bộ, cơ quan ngang bộ công khai chi tiết; 3/9 bộ, cơ quan ngang bộ công khai chưa chi tiết; 32/46 tỉnh, thành phố công khai chi tiết; 1/46 tỉnh, thành phố công khai chưa chi tiết; 13/46 tỉnh, thành phố chưa công khai.

Nguồn Chinhphu.vn