Giải pháp thay thế bóng đèn dây tóc sang loại đèn cao tóc trong việc xứ lý thanh long mùa nghịch.