Đón xem chương trình đường đến vinh quang kỳ 22, tuần 1 tháng thứ 6 năm học 2017 – 2018