Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Tiền Giang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Kiểm toán Nhà nước

(THTG) Luật Kiểm toán Nhà nước có 9 chương, 75 điều bao gồm các  qui định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên Nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động kiểm toán Nhà nước; đơn vị được kiểm toán và bảo đảm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

3

Đóng góp cho dự thảo Luật, đại biểu đã có nhiều ý kiến tập trung về một số nội dung còn nhiều quan điểm khác nhau như: phạm vi điều chỉnh, giải thích thuật ngữ; nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước, nội dung kiểm toán, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động Kiểm toán Nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật về Kiểm toán Nhà nước.

Nhiều đại biểu cho rằng luật cần qui định rõ hơn về các chế định về kiểm soát chất lượng kiểm toán, về xử lý vi phạm về kiểm toán Nhà nước, về chế tài đối với hành vi không thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, qui định thẩm quyền giải quyết khiếu nại kết quả kiểm toán phù hợp với các qui định của pháp luật về khiếu nại và tố tụng hiện hành.

Khánh Hồng