Diễn văn của Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc tại Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Trong không khí mừng Xuân Ất Mùi năm 2015, và đón Tết cổ truyền của dân tộc, hôm nay Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; đội tiên phong của giai cấp công nhân, và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của toàn dân.

3

Đồng chí Trần Thế Ngọc – ủy viên BCH trung ương Đảng- Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng CSVN, là dịp để chúng ta cùng ôn lại lịch sử vẻ vang, nâng cao lòng tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng, và nhân dân ta. Từ đó, càng thấy trách nhiệm của mình, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Sau khi xâm lược và thôn tính toàn bộ nước ta, thực dân Pháp áp đặt chế độ cai trị chuyên chế, hà khắc và tàn bạo. Phần lớn chế độ phong kiến suy tàn đã công khai câu kết, và làm tay sai cho thực dân Pháp. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, và bè lũ tay sai ngày càng gay gắt, khát vọng đấu tranh giành độc lập dân tộc ngày càng trở nên bức thiết.

Từ nửa cuối thế kỷ XIX, đến những thập niên đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước liên tục nổ ra, từ khởi nghĩa Yên Thế, đến phong trào Đông Du, Đông kinh Nghĩa Thục, Duy Tân và khởi nghĩa Yên Bái,….nhưng đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng đắn, chưa tập hợp và phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, thiếu một phương pháp đấu tranh thích hợp, nhất là chưa có được một tổ chức lãnh đạo, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.

3

Trong hoàn cảnh lịch sử đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, đã ra nước ngoài tìm con đường cứu nguy dân tộc.Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống, người đã đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy ở học thuyết cách mạng đó đường lối cứu nước đúng đắn: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức, và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”.

Người đã truyền bá lý luận Mác – Lênin vào phong trào công nhân, và phong trào yêu nước Việt Nam, từng bước chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức, để thành lập một đảng cách mạng chân chính.

Ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản (An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn ), đã nhất trí thành lập một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

4

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, có ý nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp Chủ Nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt của Đảng, do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được Hội nghị hợp nhất thông qua, là sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Như vậy, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã đề ra Cương lĩnh đúng đắn, vạch ra con đường cứu nước khác về chất, so với những con đường cứu nước do những nhà ái quốc đương thời vạch ra, và đã bị bế tắc, thất bại.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường thống nhất đất nước, đưa nhân dân thoát khỏi ách áp bức của thực dân, phong kiến, thoát khỏi bần cùng, lạc hậu.

5

Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng, sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc, có chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại, giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 85 năm qua.

Đảng Cộng sản đã kết hợp đúng đắn mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân, và phong trào yêu nước, lợi ích giai cấp, và lợi ích dân tộc. Gắn mục tiêu độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, là con đường duy nhất đúng, để có độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc thật sự cho nhân dân.

Với Cương lĩnh chính trị đầu tiên, các Cương lĩnh tiếp theo và phương pháp đấu tranh cách mạng thích hợp, sáng tạo; cùng với sức mạnh tổ chức, kỷ luật, cũng như năng lực tổ chức thực tiễn, và sự chiến đấu dũng cảm, mưu trí, hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, được nhân dân một lòng tin yêu, đùm bọc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, có ý nghĩa lịch sử vĩ đại. Đó là giành độc lập, tự do, thống nhất, đưa cả nước đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

7

Nhân dân ta từ thân phận nô lệ, đã trở thành người làm chủ đất nước và cuộc sống của chính mình. Cách mạng Tháng Tám đã huy động được nguồn sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc; đây là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam – một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền toàn quốc, như Hồ Chí Minh khẳng định.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các thế lực thực dân, đế quốc quay lại xâm lược nước ta. Dưới ngọn cờ của Đảng, nhân dân ta đã thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ suốt 9 năm chống thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ – một dấu son trong lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước lâu dài, gian khổ qua 21 năm. Với đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, hòa quyện với tinh thần dũng cảm, bất khuất của toàn quân – dân, đã làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975, đánh bại kẻ thù hùng mạnh và có nền văn minh kỹ thuật hơn ta gấp nhiều lần, “xóa sổ” chủ nghĩa thực dân mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đi lên Chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đi lên Chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của Cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của chính lịch sử.

Đi lên CNXH là con là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, đề ra từ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng. Đó là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và nhân dân ta-sự lựa chọn của chính lịch sử .

Kế thừa những thành tựu, và kinh nghiệm xây dựng CNXH ở miền Bắc khi còn chiến tranh; nghiêm khắc nhìn nhận những sai lầm, khuyết điểm trong thực hiện một số chính sách KT – XH, những năm đầu sau khi nước nhà thống nhất.

Trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm,…Đảng CSVN đã đề ra, và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay. Nhìn lại 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn.

Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đã vươn lên đạt được những kỳ tích mới: Kinh tế tăng trưởng ở mức tương đối cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tình hình chính trị – xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại được mở rộng, và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

5

Đảng ta đã không ngừng đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu lịch sử. Từ thực tiễn phong phú của cách mạng, Đảng ta đã rút ra những bài học kinh nghiệm, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc:

  • Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH, và CNXH là cơ sở để đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN là 2 nhiệm vụ chiến lược, có quan hệ chặt chẽ với nhau, cần được thực hiện song song.
  • Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích, và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, chế độ và của Đảng. Đường lối cách mạng gắn chặt với thế nước, lòng dân, tất yếu sẽ đạt được mục tiêu tối thượng đã đề ra.

  • Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết toàn Đảng, toàn dân; đoàn kết dân tộc và quốc tế. Đó là truyền thống quý báu, nguồn động lực chủ yếu, là thành trì kiên cố cho cả quá trình cách mạng nước ta.
  • Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ, phát huy nội lực và tinh thần hợp tác quốc tế, tranh thủ ngoại lực.

Hơn lúc nào hết, trong cục diện chung hiện nay, cần có một chiến lược ngoại giao bền vững, sâu rộng, chống lại các âm mưu bành trướng và chủ nghĩa cực đoan.

  • Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng học hỏi làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra.

Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng, chống những nguy cơ lớn, đó là sai lầm về đường lối, bệnh cửa quyền và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên. Trong các mặt suy thoái, tụt hậu về kinh tế là nguy cơ to lớn, nhưng tụt hậu về niềm tin lại càng nguy hiểm hơn.

4

Kính thưa các đồng chí, và quý đại biểu!

Nhìn chung, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI ) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong cả nước.

Các cấp ủy Đảng luôn quan tâm phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm. Tinh thần tự phê bình, và phê bình của cán bộ, đảng viên có tiến bộ.

Thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm với công việc được nâng lên; niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng ngày càng được vun bồi.

Tuy nhiên, bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều biến động khó lường, đòi hỏi sự nỗ lực cả hệ thống chính trị, cùng nhân dân  phục hồi tăng trưởng kinh tế, và bảo đảm đời sống an lành, hạnh phúc cho nhân dân.

Đảng ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới, phức tạp, như: Khủng hoảng, suy thoái kinh tế; chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, cách mạng màu đường phố diễn ra trong khu vực và thế giới; không ít vấn đề lý luận, và thực tiễn chưa đủ sáng tỏ, một số quốc sách không phù hợp thực tế, nên còn có ý kiến khác nhau. Trong khi đó, trình độ nhận thức, trí tuệ của một số các cấp, một số ngành có mặt còn hạn chế.

Bên cạnh những thành tựu, công tác xây dựng Đảng, và đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng còn yếu kém đáng lo ngại, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; còn tình trạng quan liêu, xa dân, và nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm. Đó chính là những kẻ hở, mà các thế lực thù địch đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải rèn luyện vững vàng về chính trị, tư tưởng, thống nhất cao về ý chí, hành động, thật sự trong sạch về đạo đức, lối sống, chặt chẽ về tổ chức, và xây dựng bền vững thế trận lòng dân để lãnh đạo, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Cùng với cả nước, nhiều thập kỷ qua, Đảng bộ Tiền Giang, đã lãnh đạo nhân dân tỉnh nhà lập nên những chiến công vô cùng oanh liệt, qua 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, và tiếp tục ghi những chiến công mới hiển hách trong thời kỳ xây dựng, và bảo vệ Tổ Quốc.

Năm 2014 đã qua với biết bao khó  khăn, thách thức trong điều kiện kinh tế thế giới thoái trào, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh,… nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ, sự nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã đạt, vượt hầu hết các chỉ tiêu KT-XH đề ra.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, sức cạnh tranh được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,6 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển; phúc lợi xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; hộ nghèo giảm còn 4,98%.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đổi mới; tiếp tục hoàn thiện tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; chất lượng phê bình và tự phê bình. Chú trọng phát triển đảng viên mới, cũng như công tác đào tạo, qui hoạch, …đến nay toàn tỉnh có 40.544 đảng viên, đang sinh hoạt ở 801 tổ chức cơ sở Đảng.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ngày càng thiết thực. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được tăng cường.

6

Kính thưa các đồng chí và quí vị đại biểu!

Nhiệm vụ lớn lao của Đảng CSVN là lãnh đạo toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng ,văn minh và xây dựng những thế hệ con người mới Xã hội chủ nghĩa.

Để đạt nhiệm vụ mục tiêu cao cả đó, trong thời gian tới các cấp ủy trong tỉnh, tiếp tục chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết hơn, đẩy lùi tình trạng tha hóa, biến chất, kiên định lý tưởng cách mạng, thống nhất ý chí và hành động, củng cố tổ chức, tạo mối liên hệ máu thịt với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xem đây là vấn đề sống còn của Đảng và chế độ ta.

Do đó, từng tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức yêu cầu cấp bách cảu nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, để tự giác thực hiện một cách tích cực và năng động hơn.

Cần nêu gương những người tốt việc tốt, điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến làm tốt công tác dự báo để kịp thời ngăn ngừa, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện một só vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn chặt với tiếp tục đẩy manh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng con người mới Việt Nam với tính chất hiện  đại và phẩm chất truyền thống cao quý.

Kính thưa các đồng chí và quý đại biểu!

Năm 2015 là năm tiếp tục triển khai Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ, Hiến pháp năm 2013, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng là năm có nhiều ngày lễ lớn nhất của dân tộc.

Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Do đó, toàn Đảng, toàn quân và dân ta phải đồng tâm hiệp lực, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, trọng tâm là:

Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kinh tế- xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội cố gắn thoát khỏi  “bẫy thu nhập trung bình”.

Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định. Tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Đứng trước yêu cầu mới, toàn Đảng bộ tỉnh Tiền Giang cần kiên quyết lãnh đạo, khắc phục những hạn chế, yếu kém bằng những giải pháp cụ thể, phân định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân và tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, thực hiện thành công 3 mũi đột phá chiến lược về kinh tế là giải pháp cơ bản để đưa dân tộc đến một mùa xuân rạng rỡ trong tương lai.

Phối hợp thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Tỉnh ủy và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng,vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất nông nghiệp với thu mua, chế biến , tiêu thụ sản phẩm.

Huy động tổng lực các nguồn vốn xã hội đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,cải tạo và nâng cấp đô thị,thu hút doanh nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp.Thực hiện các giải pháp huy động vốn ngân sách, và các nguồn vốn khác, để đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng các công trình trọng điểm; và phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, gắn kết với cả vùng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phát triển thương mại dịch vụ, phục vụ cho các sản xuất kinh doanh và dân sinh, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ và cải thiện mội trường, bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH  trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN,và hội nhập quốc tế, Nghị quyết trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền: công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch, xây dựng mội trường văn hóa lành mạnh.

Lãnh đạo thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, và các chế độ , chính sách cho người có công với cách mạng; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc độc lập,chủ quyền, thống nhất , toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, bảo vệ Đảng, Nhà nước , nhân dân và chế độ.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tiếp dân, gắn với giải quyết khiếu nại – tố cáo, kiến nghị của công dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của UBND các cấp trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nghị quyết của cấp ủy, và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

 

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thể hiện vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vận động nhân dân tích cực hưởng ứng.

Đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đấu tranh phê phán các luận điểm sai trái, xuyên tạc nói xấu Đảng và lãnh đạo, cảnh giác trước các trang mạng xã hội hiện nay,.. có những giải pháp khả thi để giữ vững trận địa tư tưởng, và ổn định tình hình CT-XH.

Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, yêu cầu các cấp ủy Đảng phải thấy hết ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, cần chuẩn bị thật chu đáo văn kiện và công tác nhân sự đảm bảo cho Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Sinh nhật lần thứ 85 của Đảng, chúng ta mãi mãi tự hào về Đảng ta, về chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và nhân dân Việt Nam anh hùng! Mỗi cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ Đảng viên và quân dân tỉnh nhà, nguyện phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, hun đúc thêm niềm tin, quyết tâm mới, vì sự nghiệp trường tồn của cách mạng Việt Nam

Thay mặt ban chấp hành Đảng bộ tình Tiền Giang, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ Đảng viên gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cùng chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Chúng ta đặt trọn niềm kỳ vọng vào thế hệ trẻ hôm nay và mai sau,đặc biệt là đoàn viên thanh niên – cánh tay đắc lực và đội hậu bị của Đảng, luôn nỗ lực học tập, lao động, cống hiến để biến những ước mơ hoài bão tốt đẹp của tuổi trẻ thành hiện thực.

Trong hành trình đi tới tuổi trẻ cần am hiểu sâu sắc về lịch sử cách mạng Việt Nam, về Đảng, và Bác Hồ, …để kế tục xứng đáng truyền thống của các bậc tiền nhân.

Nhân dịp đầu xuân Ất Mùi 2015, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh Tiền Giang, tôi kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ VNAH, các đồng chí và quý vị đại biểu, cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

Trần Thế Ngọc

Bí thư Tỉnh ủy