Đề xuất cơ chế thu và miễn giảm học phí cho năm học mới

Ảnh minh họa: VA

(ĐCSVN) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Văn bản số 5266/BGDĐT-KHTC đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổng hợp báo cáo của các cơ sở đào tạo trực thuộc để đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 49, làm cơ sở đề xuất cơ chế thu học phí cũng như chính sách miễn giảm học phí từ năm học 2015 – 2016.

Nội dung báo cáo gồm đánh giá tình hình thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; đánh giá tình hình thực hiện khung học phí; tổng hợp số thu học phí và kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập của từng năm.

Ngoài ra, cần đề xuất cơ chế thu học phí, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho gian đoạn tiếp theo, cụ thể: tiếp tục thực hiện cho giai đoạn năm 2016 – 2020 hay giai đoạn 2016 – 2025; đề xuất cách thức xây dựng khung học phí cho giai đoạn tiếp theo: Ban hành khung theo từng năm hay dựa trên một biến số nào đó (ví dụ chỉ số giá, mức lương cơ sở…); có ban hành mức thu học phí của từng ngành nghề đào tạo đại học hay chỉ quy định mức học phí bình quân của cả trường, trên cơ sở đó trường tự quyết định mức cụ thể cho từng ngành nghề; đề xuất đối tượng thụ hưởng và phương thức hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Trước đó, để thống nhất cơ chế quản lý thu, sử dụng học phí và thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Trong 5 năm qua, Nghị định 49 đã thực sự đi vào cuộc sống, khung học phí đã phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội thực tế và khả năng đóng góp của người học, qua đó góp phần tăng thêm nguồn thu cho các cơ sở giáo dục và đào tạo để chi cho hoạt động giáo dục, đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời Nghị định 49 cũng đã thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với người học, đảm bảo các đối tượng học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa cũng có điều kiện được tham gia học tập. Tuy nhiên do thời gian thực hiện Nghị định 49 chỉ áp dụng đến năm học 2014 – 2015, vì vậy, các cơ chế thu, quản lý, sử dụng học phí cũng như các chính sách miễn giảm học phí cho các đối tượng học sinh, sinh viên diện chính sách xã hội sẽ kết thúc vào năm 2015./.

Nguồn ĐCSVN