Ðẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu cơ bản và dự báo, định hướng chiến lược về công tác đối ngoại


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Phòng truyền thống Ban Đối ngoại T.Ư  

Sáng 23-12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt của Ban Ðối ngoại T.Ư. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, cơ quan T.Ư.

 

Sau khi nghe đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng ban Ðối ngoại T.Ư báo cáo tình hình, kết quả công tác đối ngoại thời gian qua, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các đại biểu dự buổi làm việc phát biểu ý kiến trao đổi những vấn đề cần quan tâm trong công tác này. Dù khối lượng công việc nhiều, cán bộ thiếu, nhưng, Ban Ðối ngoại T.Ư đã làm tốt việc theo dõi tình hình thế giới và khu vực, tổ chức nghiên cứu, tham mưu, phục vụ đắc lực sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối ngoại. Công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động đối ngoại có nhiều chuyển biến. Ðã thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định hoặc tham gia thẩm định các đề án, tờ trình về đối ngoại của các bộ, ban, ngành, địa phương; hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan đảng T.Ư, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư trong việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về công tác đối ngoại,v.v. Công tác xây dựng cơ quan, xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh luôn được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Song, Ban cần làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận đã được ký kết trong các hoạt động đối ngoại,…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Ban Ðối ngoại T.Ư là cơ quan tham mưu rất quan trọng của Ðảng về công tác đối ngoại, một lĩnh vực khó và phức tạp. Chúng ta chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; giữ vững các mối quan hệ truyền thống, đồng thời tăng cường các mối quan hệ mới, nhưng phải gắn liền với giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Trong điều kiện ấy, công tác đối ngoại, Ban Ðối ngoại T.Ư lại càng có vị trí, vai trò quan trọng. Tổng Bí thư khẳng định, trong thời gian qua, Ban Ðối ngoại T.Ư đã phát huy truyền thống, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Chưa bao giờ công tác đối ngoại được mở rộng như hiện nay là có phần đóng góp quan trọng của Ban Ðối ngoại T.Ư. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những thành tích mà đội ngũ cán bộ Ban Ðối ngoại T.Ư đã đạt được.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Ðó là công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược; việc thẩm định các đề án; công tác quản lý hoạt động đối ngoại hạn chế. Cần quản lý chặt chẽ hơn nữa để hoạt động đối ngoại, nhất là việc tổ chức các đoàn ra nước ngoài, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ban Ðối ngoại T.Ư cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười năm (2011-2020); phương hướng, nhiệm vụ năm năm (2011- 2015) và nhiệm vụ năm 2012; nhất là quan điểm, tư tưởng của Ðảng ta về đường lối đối ngoại. Ðồng thời, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc sáu bài học kinh nghiệm, chín nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong thời gian tới đã được nhấn mạnh tại Hội nghị ngoại giao lần thứ 27 vừa qua. Tổng Bí thư đề nghị Ban Ðối ngoại T.Ư là đầu mối, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu cơ bản, dự báo, định hướng chiến lược trong lĩnh vực đối ngoại; tổng hợp báo cáo kết quả các hoạt động đối ngoại, để trên cơ sở đó làm tốt chức năng tham mưu với Ðảng về lĩnh vực này. Thẩm định tốt các đề án công tác đối ngoại. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Ðảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh; sắp xếp tổ chức cán bộ khoa học theo hướng bám sát chức năng nhiệm vụ, không bỏ sót việc, nhưng cũng không gây chồng chéo, thực hiện đúng các nguyên tắc trong họat động đối ngoại của Ðảng.

Về các kiến nghị của Ban Ðối ngoại T.Ư, Tổng Bí thư đề nghị ban chủ trì phối hợp với các ban Ðảng T.Ư, cơ quan liên quan cùng bàn để trình Ban Bí thư nghiên cứu, giải quyết phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Cần quan tâm, đổi mới công tác bố trí cán bộ trẻ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ rèn luyện trưởng thành và quan tâm hơn nữa việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên gia giỏi về công tác đối ngoại .