Đại hội đại biểu Võ cổ truyền tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 – 2019

Ngày  25/12, Hội võ cổ truyền  tỉnh Tiền Giang  tổ chức đại hội  đại biểu và bầu lại  Ban chấp  hành nhiệm kỳ 2016 – 2019.

1

Ảnh: Phi Phụng

 Trong nhiệm kỳ qua, Hội võ cổ truyền  tỉnh Tiền Giang  có nhiều  hoạt  động  tích  cực, góp  phần khôi  phục và  phát  triển phong  trào võ cổ truyền tại các địa phương. Hiện nay, tỉnh Tiền Giang  có 64 câu  lạc bộ võ cổ truyền  hoạt  động  thường  xuyên.  Thực hiện  đạo của  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc đưa môn võ cổ truyền vào  học đường, Hội  võ cổ truyền tỉnh đã phối  hợp  với  Sở giáo  dục và đào tạo Tiền Giang  bước đầu đưa  vào  giảng  dạy 2 bài  căn bản võ cổ truyền cho  các trường  phổ thông  tại  thành  phố Mỹ Tho  và các huyện thị. Để nâng cao  trình độ  cho  các  võ sinh và huấn luyện viên, trong  nhiệm kỳ qua, Hội võ cổ truyền tỉnh  Tiền Giang tổ  chức  6 lần thi lên  đai cho 1.200 võ sinh,  3 lần tổ chức tổ chức  tập  huấn  chuyên môn cho  các huấn luyện viên.

Đại  hội  đại biểu Hội  võ cổ truyền tỉnh Tiền Giang  nhiệm kỳ 2016-2019, bầu lại  Ban chấp  hành nhiệm kỳ mới với  14 thành  viên. Ông Lê  Bá  Tùng đắc cử  chức danh chủ tịch, phó chủ tịch  là  các ông Trần Ngọc Đoàn  và ông Trần Phi Long./.

Công Luận