Đà Nẵng: Tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 8/3, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chuyên đề tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi).

Ông Huỳnh Nghĩa – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng chủ trì,
phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 xoay quanh 5 vấn đề gồm: Các chương, điều về Chế độ chính trị; Quyền con người, quyền công dân; Kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học – công nghệ và môi trường; Bảo vệ Tổ quốc; Chính quyền địa phương.

Riêng đối với Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu đã đưa ra các ý kiến sửa đổi đối với 7 nội dung gồm: Quy định chung; Quyền và nghĩa vụ của quản lý nhà nước; Quy hoạch sử dụng đất; Thu hồi, thuê, sử dụng đất; Bồi thường khi thu hồi đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Các nội dung về tài chính, xây dựng giá đất.

Theo đó, nhiều ý kiến đã được Ban tổ chức Hội nghị tiếp thu, trong đó đáng quan tâm như ý kiến của đại biểu Tạ Tự Bình, công tác tại Ban Pháp chế HĐND thành phố khi đóng góp về vị trí, chức năng và quyền hạn của HĐND địa phương được quy định trong Dự thảo. Đại biểu Bình đề nghị cần sửa đổi quy định về quyền hạn của HĐND theo hướng nhấn mạnh quyền quyết định các công việc địa phương của HĐND mà không trái Hiến pháp, luật của Quốc hội.

Góp ý nội dung các điều khoản quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đại biểu Lê Thị Như Hồng, Tổ đại biểu quận Cẩm Lệ nhấn mạnh đến vấn đề giới tính và gia đình. Theo đại biểu này, Điều 27, Chương II của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đề cập vấn đề giới và bình đẳng giới giữa hai giới nam và nữ. Việc quy định này vô tình đã bỏ sót những người đồng tính và họ bị gạt khỏi cuộc sống vì không được Hiến pháp, pháp luật thừa nhận.

Ngoài ra, đại biểu Hồng còn cho rằng, việc quy định độ tuổi của nam, nữ trong bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo khác nhau là đã tước đi cơ hội để nam và nữ được bình đẳng trong việc tham gia quản lý xã hội.

Vì vậy, từ những luận điểm trên, bà Hồng đề nghị sửa lại Điều 27 với nội dung: “Công dân không phân biệt giới tính đều bình đẳng và có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình”. Và “Nhà nước có chính sách đảm bảo quyền bình đẳng và tạo cơ hội như nhau giữa công dân không phân biệt giới, giới tính trên mọi lĩnh vực. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội”.