Cục Báo chí quản lý cả báo in và báo điện tử

Cục Báo chí là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về báo chí in, báo chí điện tử, bao gồm: báo in, báo điện tử, tạp chí in, tạp chí điện tử, đặc san, bản tin thông tấn.

Ảnh minh họa

Quy định trên được nêu tại Quyết định số 984/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son vừa ký.

Như vậy, theo Quyết định mới ban hành, mảng báo chí điện tử sẽ được Cục Báo chí quản lý. Nhiệm vụ này trước đây được Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử quản lý.

Quyết định 984/QĐ-BTTTT nêu rõ, Cục Báo chí có nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu, đề xuất và thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về báo chí; dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng  Chính phủ về lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử.

Cục Báo chí còn có nhiệm vụ trình Bộ trưởng quyết định cấp, thu hồi giấy phép: hoạt động báo chí của các cơ quan báo chí in và báo chí điện tử; bản tin của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam; các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật; chấp thuận việc mở cơ quan đại diện, cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí in, báo chí điện tử, Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài theo Quy hoạch mạng lưới đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, Cục Báo chí còn có nhiệm vụ trình Bộ trưởng quyết định cấp, thu hồi thẻ nhà báo đối với các đối tượng thuộc các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử, Thông tấn xã Việt Nam; trình Bộ trưởng văn bản thỏa thuận bổ nhiệm, miễm nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và các chức danh tương đương của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử.

Cục Báo chí thực hiện cấp, thu hồi giấy phép về xuất bản đặc san, phụ trương; xuất bản bản tin in, phát hành thông cáo báo chí của các cơ quan; các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động báo chí in, báo chí điện tử theo sự phân cấp của Bộ trưởng…

Về cơ cấu tổ chức, Cục Báo chí có 5 phòng và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 5 phòng gồm văn phòng, phòng báo chí Trung ương; phòng báo chí địa phương, phòng thanh tra, Pháp chế; phòng Hướng dẫn nghiệp vụ và Hợp tác quốc tế. 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí và Tạp chí Toàn cảnh Sự kiện – Dư luận.

Theo Chinhphu.vn