Công tác Công an phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng và Nhà nước khởi xướng, 30 năm qua, đất nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực; trong đó, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.
 

 
Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Nguồn: cand.com.vn  

Trong quá trình đổi mới, những chuyển đổi về chính sách, cơ chế quản lý kinh tế – xã hội, nhất là quá trình hội nhập quốc tế đã có nhiều tác động đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước, từ đó đặt ra cho lực lượng Công an những nhiệm vụ chính trị rất nặng nề. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động đổi mới nhận thức, quan điểm, đối sách, tích cực triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc; tạo môi trường hòa bình, phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả đạt được của công tác Công an trong những năm đổi mới là rất lớn và có thể tóm lược ở một số mặt công tác sau:

Lực lượng Công an đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, ban hành pháp luật về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước[1]. Đồng thời, lực lượng Công an đã tham mưu làm rõ vấn đề có tính nguyên tắc trong bảo đảm an ninh, trật tự, trong đó khẳng định vai trò Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, Nhà nước quản lý tập trung, thống nhất và lực lượng Công an làm nòng cốt.

Nhận thức về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc, đối tượng, đối tác đã được mở rộng và hoàn thiện hơn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới, từ đó xác định rõ hơn nhiệm vụ của công tác Công an trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự. An ninh quốc gia được xác định gồm: Sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và các lợi ích quốc gia. Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ có phòng ngừa, phát hiện đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia mà còn cả phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia Việt Nam. Sức mạnh bảo vệ an ninh quốc gia là sức mạnh tổng hợp của đất nước, của các ngành, các cấp, các lực lượng trong cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ; là sự kết hợp chặt chẽ vai trò, trách nhiệm, sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành ở trung ương và địa phương; là sự gắn kết thường xuyên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, trong đó Công an nhân dân làm nòng cốt. Vấn đề đối tượng, đối tác được hiểu linh hoạt hơn dựa trên lợi ích quốc gia, dân tộc: “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta. Mặt khác, trong tình hình diễn biến nhanh chóng và phức tạp hiện nay, cần có cách nhìn biện chứng: Trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh”[1].

Lực lượng Công an chủ động thu thập, nắm bắt thông tin, tình hình thế giới, khu vực và có được dự báo tác động đến an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng đối ngoại của đất nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hội nghị, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Ngăn chặn có hiệu quả hoạt động phá hoại cơ sở vật chất, hạ tầng, hệ thống mạng thông tin, tấn công vào thể chế chính trị; phá hoại nền tảng tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đoàn kết nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tác động hướng lái đường lối, chính sách, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kích động, gây dựng mầm mống bạo loạn nhằm lật đổ chế độtrong nước. Vô hiệu hóa hàng trăm tổ chức phản động nhen nhóm; bao vây, cô lập hàng trăm đối tượng cơ hội chính trị, phản động trong dân tộc, tôn giáo; phá vỡ liên kết trong ngoài của bọn phản động, chống đối[2]. Phối hợp, tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện của nông dân, đình công, lãn công của công nhân, các “điểm nóng” về an ninh, trật tự; vô hiệu hóa nhiều âm mưu “chính trị hóa” vấn đề khiếu kiện, đình công, kích động biểu tình gây mất ổn định ở nông thôn và các thành phố lớn của các thế lực thù địch, phản động[3]. Bảo vệ an ninh, an toàn đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, các hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế; ngăn chặn âm mưu, hoạt động dùng kinh tế chuyển hóa chính trị của các thế lực thù địch, phản động, góp phần đẩy lùi các nguy cơ chệch hướng, tụt hậu xa hơn về kinh tế. Lực lượng Công an đã phát hiện, kiến nghị kịp thời với Đảng, Nhà nước một số chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội còn nhiều sơ hở, bất cập, chậm được bổ sung, sửa đổi, gây khó khăn cho công tác điều hành, quản lý nhà nước về kinh tế, là điều kiện để tội phạm và phần tử xấu lợi dụng hoạt động phạm tội[4].

Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, từ việc xác định được lĩnh vực trọng điểm, lực lượng Công an đã thành lập lực lượng chuyên trách trong phòng, chống tội phạm, nhất là đã đổi mới mạnh mẽ mô hình Cơ quan Cảnh sát điều tra theo hướng kết hợp chặt chẽ hoạt động trinh sát với điều tra tố tụng hình sự; thành lập một số cơ quan, lực lượng nghiệp vụ mới, chuyên sâu như: Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường, Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao… Việc thành lập mới các lực lượng này đã góp phần quan trọng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, qua đó, đã góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày càng lớn mạnh, chính quy, từng bước hiện đại. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được đẩy mạnh và đổi mới trên từng địa bàn, tuyến, lĩnh vực, hệ loại đối tượng trọng điểm, phức tạp; đã triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, theo kiểu “xã hội đen”, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn; điều tra, khám phá được nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Từ năm 2010 đến hết tháng 6 năm 2015, lực lượng Công an đã phát hiện 247.359 vụ phạm tội hình sự; bắt giữ, xử lý 342.030 đối tượng; 59.747 vụ phạm tội về kinh tế, chức vụ; 81.907 vụ/122.456 đối tượng phạm tội về ma tuý, 49.334 vụ vi phạm về môi trường của 13.112 tổ chức, 39.480 cá nhân và 689 vụ tội phạm công nghệ cao.

Lực lượng Công an đã tham mưu với Đảng, Nhà nước đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú; mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với các cấp, các ngành, với Nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, Qua đó, đã tạo được thế trận rộng rãi, khơi dậy được sức mạnh, tiềm lực to lớn của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, người lầm lỗi tại các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng được bảo đảm; chất lượng công tác không ngừng được nâng cao. Bộ Công an đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục, cải tạo can phạm, phạm nhân; gắn quá trình cải tạo với quá trình tự cải tạo; kết hợp giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật với dạy văn hóa và dạy nghề, do đó, đã góp phần quan trọng giúp đỡ người lầm lạc trở thành người có ích cho xã hội. Sự đổi mới và nâng cao chất lượng giam giữ đã được Nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Trong quản lý hành chính nhà nước về an ninh, trật tự, đã tập trung chuyển đổi mạnh mẽ từ “tư duy quản trị” sang “tư duy quản lý dân chủ, công khai, minh bạch, mang tính phục vụ”; hoạt động quản lý theo hướng tạo sự tương đồng, thông thoáng, phù hợp với pháp luật và các giá trị chuẩn mực quốc tế, không làm cản trở, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội, quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế, nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát được những vấn đề có liên quan đến an ninh, trật tự. Toàn lực lượng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và lợi ích chính đáng của người dân, nhất là trên các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; quản lý cư trú; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; cấp phát, quản lý chứng minh thư nhân dân; quản lý con dấu; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông… Tập trung nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tích cực triển khai lực lượng, phương tiện duy trì trật tự, an toàn giao thông, giải quyết hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông, kiềm chế vi phạm và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Công tác đối ngoại Công an nhân dân được đẩy mạnh. Lực lượng Công an đã chủ động, tích cực tham gia ngày càng sâu rộng và có hiệu quả hơn vào các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu; qua đó, thực hiện tốt vai trò “đi trước, mở đường” cho việc thiết lập và nâng tầm quan hệ hợp tác toàn diện với các nước. Thông qua hoạt động trên các diễn đàn đa phương ở trong và ngoài khu vực, lực lượng Công an đã sử dụng hiệu quả con đường ngoại giao để đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tạo thế trận vững chắc, tiếng nói quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về an ninh, trật tự, nâng cao sự tin cậy chính trị phục vụ hợp tác chiến lược và tạo điều kiện phát triển quan hệ đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội với các nước. Lực lượng Công an cũng tham mưu với Đảng, Nhà nước tham gia nhiều công ước quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm; nhiều hiệp định song phương, đa phương đã được ký kết và thực hiện có hiệu quả, qua đó, góp phần quan trọng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, xuyên quốc gia.

Từ kết quả đổi mới công tác Công an trong 30 năm qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Đây là bài học cơ bản, xuyên suốt, là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố quyết định thắng lợi trong phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm hại an ninh, trật tự. Thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho thấy, ở đâu, nơi nào có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và sự giúp đỡ của Nhân dân, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an được phát huy, thì công tác bảo đảm an ninh, trật tự đạt hiệu quả cao, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế – xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước.

Thứ hai, công tác Công an phải luôn bám sát, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương, đường lối đổi mới về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vào yêu cầu, nhiệm vụ, biện pháp, đối sách để vừa bảo đảm an ninh, trật tự, vừa góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước.

Thứ ba, chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận các mặt công tác Công an để bổ sung, hoàn thiện lý luận; và ngược lại, sử dụng lý luận dẫn đường cho hoạt động thực tiễn đạt hiệu quả cao hơn. Phải luôn xác định, công tác Công an là một bộ phận cấu thành chung trong công cuộc đổi mới của Đảng, phải tăng cường tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, củng cố môi trường hòa bình để đảm bảo và phục vụ thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Thứ tư, bảo đảm sự cân bằng giữa đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội với công tác dự báo, tham mưu chiến lược phục vụ hoạch định, xây dựng đường lối, chính sách phát triển đất nước. Thực tiễn cho thấy, để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an không chỉ phải làm tốt chức năng bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà còn phải thực hiện hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng đối ngoại gắn với đảm bảo an ninh, trật tự để phát triển bền vững đất nước.

Đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, Biển Đông, chủ nghĩa khủng bố, cực đoan, vấn đề tôn giáo, an ninh mạng, an ninh hàng không, an toàn hàng hải… nổi lên với những đặc điểm mới; những thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống có tác động, ảnh hưởng tới Việt Nam. Các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thâm độc hơn. Chúng sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tập trung phá hoại sức mạnh, sự đoàn kết thống nhất của lực lượng vũ trang nhân dân, giữa lực lượng vũ trang với Đảng, Nhà nước, với Nhân dân và trong nội bộ lực lượng vũ trang để làm suy yếu Đảng, Nhà nước. Những nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị, xã hội đất nước vẫn chưa được đẩy lùi, có nơi, có lúc vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. An ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh tôn giáo, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có nhiều nét mới, phức tạp và nguy hiểm hơn sẽ có những tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến các giai tầng xã hội. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tác động của mặt trái cơ chế thị trường, của toàn cầu hoá, đô thị hoá… đang làm gia tăng những yếu tố phức tạp đối với an ninh, trật tự của đất nước. Để tiếp tục phục vụ thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, lực lượng Công an cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 32-CT/TW về “Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013”; Chỉ thị số 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 39-CT/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”. Khẩn trương ban hành kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, trong đó, xác định rõ những vấn đề bức xúc, cấp bách cần làm ngay; cần dự báo các tình huống đột xuất có thể xảy ra và lập phương án phòng, chống; cần phân công, phân nhiệm rõ ràng, tránh tình trạng chung chung thực hiện không hiệu quả.

Hai là, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu, phân tích thông tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an, Ngoại giao trong nắm tình hình, kịp thời xác định, chủ động có biện pháp phòng ngừa, tấn công đẩy lùi và ngăn chặn “từ xa” những nhân tố đe dọa đến an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ. Tập trung nắm chắc sự điều chỉnh chiến lược của các nước có liên quan đến an ninh, lợi ích quốc gia của Việt Nam để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước. Đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời phát hiện các vấn đề bức xúc nảy sinh, có phương án phù hợp giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công ngay từ đầu và tại cơ sở, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá. Tăng cường công tác tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu quan trọng về chính trị, ngoại giao, văn hóa, khoa học – kỹ thuật. Chủ động trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch tuần tra kiểm soát, hành quân dã ngoại tại các địa bàn chiến lược; bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… Trước mắt, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ba là, tham mưu các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nhất quán chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu chuyển hóa chính trị, thể chế kinh tế – xã hội theo hướng đa nguyên, đa đảng, “xã hội dân sự”, tư bản thân hữu; làm tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả các hành vi “chuyển giá”, trốn thuế, rửa tiền và các vi phạm pháp luật khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không để gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Chú trọng bảo đảm an ninh thông tin. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, làm mất an ninh mạng, làm lộ, lọt bí mật Nhà nước trên không gian mạng. Khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, sử dụng các dịch vụ viễn thông, Internet, không để các thế lực thù địch, phản động, tội phạm và phần tử xấu lợi dụng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công, trấn áp tội phạm. Tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, triệt để, nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, giết người, cướp tài sản, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, sử dụng công nghệ cao, mua bán người.

Năm là, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp kết hợp chăm lo phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình xoá đói, giảm nghèo gắn với củng cố thế trận an ninh nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là ở các vùng chiến lược, vùng tôn giáo, dân tộc, biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng và triển khai thế trận an ninh nhân dân phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời tập trung đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, kích động tư tưởng ly khai; chủ động ngăn chặn bạo loạn, ổn định chính trị – xã hội ở các vùng chiến lược Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ; không để xảy ra “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” tại các thành phố lớn.

Sáu là, đẩy mạnh xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh theo lộ trình hợp lý, trên nền tảng công nghiệp quốc gia, có liên kết chặt chẽ với công nghiệp quốc phòng, công nghiệp dân sinh, gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tập trung nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao có tính bảo mật, đặc thù, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí chuyên dụng, công cụ hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ, thiết bị y tế và các sản phẩm lưỡng dụng phục vụ công tác, chiến đấu của ngành Công an và các lực lượng thực thi pháp luật./.

Nguồn ĐCSVN