Có 8 tiêu chí được đề ra tại giao ước thi đua khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

(THTG) Ngày 30/3, tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

1

Ảnh: Lê Long

 Tại hội nghị, các đại biểu được nghe nội dung dự thảo tiêu chí thi đua năm 2017 áp dụng đối với khối cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo đó, có 8 tiêu chí được đề ra gồm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt cải cách hành chính; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng công đoàn cơ sở; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng; giữ vững cơ quan đạt an toàn về an ninh trật tự, đạt danh hiệu cơ quan văn hóa; thực hiện chế độ báo cáo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những vấn đề không phù hợp để được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua. Các đại biểu cũng đã chứng kiến lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Thùy Trang