CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 9/2010

NGAØY
PHAÙT

THÔØI

GIAN

TEÂN PHIM

GHI

CHUÙ

Thöùtö

1/9/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-22h

-PVN : Cha vaø con

-PHQ: Ñònh meänh (1+2)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (43)

-PTQ: Soùng gioù cuoái ñôøi Minh (28+29)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (10)

PL

Thöùnaêm

2/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PVN : Nguyeãn Aùi Quoác ôû Hoàng Kong

-PHQ: Ñònh meänh (3+4)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (44)

-PTQ: Soùng gioù cuoái ñôøi Minh (cuoái)

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(7+8)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (11)

 

Thöùsaùu

3/9/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(7+8)

-PHQ: Ñònh meänh (5+6)

-PÑL: Aùnh saùng töø phöông Baéc (1+2)

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(9+10)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (12)

PL

Thöùbaûy

4/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-22h

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(9+10)

-PHQ: Ñònh meänh (7+8)

-PÑL: Aùnh saùng töø phöông Baéc (3+4)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (13)

PL

Chuû nhaät

5/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHK:Troán chaïy quaù khöù

-PHQ: Ñònh meänh (9+10)

-PÑL: Aùnh saùng töø phöông Baéc (5+6)

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(11+12)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (14)

 

Thöù hai

6/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(11+12)

-PHQ: Ñònh meänh (11+12)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (45)

-PÑL: Aùnh saùng töø phöông Baéc (7+8)

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(13+14)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (15)

PL

Thöù ba

7/9/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(13+14)

-PHQ: Ñònh meänh (13+14)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (46)

-PÑL: Aùnh saùng töø phöông Baéc (9+10)

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(15+16)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (16)

PL

Thöù tö

8/9/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-22h

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(15+16)

-PHQ: Ñònh meänh (15+16)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (47)

-PÑL: Aùnh saùng töø phöông Baéc (11+12)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (17)

PL

Thöùnaêm

9/9/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PMyõ: Boïn cöôùp thaønh Baghdad

-PHQ: Ñònh meänh (17+18)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (48)

-PÑL: Aùnh saùng töø phöông Baéc (13+14)

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(17+18)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (18)

 

Thöùsaùu

10/9/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(17+18)

-PHQ: Ñònh meänh (19+20)

-PÑL: Aùnh saùng töø phöông Baéc (15+16)

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(19+20)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (19)

PL

Thöùbaûy

11/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-22h

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(19+20)

-PHQ: Ñònh meänh (21+22)

-PÑL: Aùnh saùng töø phöông Baéc (17+18)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (20)

PL

Chuû nhaät

12/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHK:Bí quyeát laøm giaøu

-PHQ: Ñònh meänh (23+cuoái)

-PÑL: Aùnh saùng töø phöông Baéc (19+20)

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(21+22)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (21)

 

Thöù hai

13/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(21+22)

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (1+2)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (cuoái)

-PÑL: Aùnh saùng töø phöông Baéc (21+cuoái)

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(23+24)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (22)

PL

Thöù ba

14/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(23+24)

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (3+4)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (1)

-PÑL: Tình yeâu Blousse traéng (1+2)

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(25+26)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (23)

PL

Thöùtö

15/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-22h’

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(25+26)

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (5+6)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (2)

-PÑL: Tình yeâu Blousse traéng (3+4)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (24)

PL

Thöùnaêm

16/9/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ: Löûa chaùy Vieân Minh Vieân

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (7+8)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (3)

-PÑL: Tình yeâu Blousse traéng (5+6)

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(27+28)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (25)

 

Thöùsaùu

17/9/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(27+28)

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (9+10)

-PÑL: Tình yeâu Blousse traéng (7+8)

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(cuoái)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (26)

PL

Thöùbaûy

18/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-22h

-PHQ: Haïnh phuùc baát ngôø(cuoái)

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (11+12)

-PÑL: Tình yeâu Blousse traéng (9+10)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (27)

PL

Chuû nhaät

19/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHK: Vua troäm vaø tyû phuù

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (13+14)

-PÑL: Tình yeâu Blousse traéng (11+12)

-PHQ:Coâ gaùi thoâng minh (1+2)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (28)

 

Thöù hai

20/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ:Coâ gaùi thoâng minh (1+2)

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (15+16)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (4)

-PÑL: Tình yeâu Blousse traéng (13+14)

-PHQ:Coâ gaùi thoâng minh (3+4)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (29)

PL

Thöù ba

21/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ:Coâ gaùi thoâng minh (3+4)

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (17+18)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (5)

-PÑL: Tình yeâu Blousse traéng (15+16)

-PHQ:Coâ gaùi thoâng minh (5+6)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (30)

PL

Thöùtö

22/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-22h’

-PHQ:Coâ gaùi thoâng minh (5+6)

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (19+20)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (6)

-PÑL: Tình yeâu Blousse traéng (17+18)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (31)

PL

Thöùnaêm

23/9/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ+HK:Ngöôøi maùu xanh

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (21+22)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (7)

-PTQ: Soùng gioù cuoái ñôøi Minh (17+18)

-PHQ:Coâ gaùi thoâng minh (7+8)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (32)

 

Thöùsaùu

24/9/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ:Coâ gaùi thoâng minh (7+8)

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (23+24)

-PÑL: Tình yeâu Blousse traéng (19+cuoái)

-PHQ:Coâ gaùi thoâng minh (9+10)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (33)

PL

Thöùbaûy

25/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-22h

-PHQ:Coâ gaùi thoâng minh (9+10)

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (25+26)

-PTQ: Thaát kieám (1+2)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (cuoái)

PL

Chuû nhaät

26/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHK: Nöõ caûnh saùt ñaëc nhieäm

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (27+28)

-PTQ: Thaát kieám (3+4)

-PHQ: Coâ gaùi thoâng minh (11+12)

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (1)

 

Thöù hai

27/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Coâ gaùi thoâng minh (11+12)

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (29+30)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (8)

-PTQ: Thaát kieám (5+6)

-PHQ: Coâ gaùi thoâng minh (13+14)

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (2)

PL

Thöù ba

28/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Coâ gaùi thoâng minh (13+14)

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (31+32)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (9)

-PTQ: Thaát kieám (7+8)

-PHQ: Coâ gaùi thoâng minh (15+16)

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (3)

PL

Thöùtö

29/9/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-22h’

-PHQ:Coâ gaùi thoâng minh (15+16)

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (33+34)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (10)

-PTQ: Thaát kieám (9+10)

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (4)

PL

Thöùnaêm

30/9/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHK: Keû gaây raéc roái

-PTQ: Anh huøng Thuûy Höû (cuoái)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (11)

-PTQ: Thaát kieám (11+12)

-PHQ: Coâ gaùi thoâng minh (17+18)

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (5)

 

* Ghi chuù: Chöông trình coù theå thay ñoåi vaøo phuùt cuoái.