CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 4/2011

 

NGÀY PHÁT

THỜI GIAN

TÊN PHIM

GHI CHÚ

Thứ sáu

1/4/2011

 

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ : Phận má hồng (11+12)

-PTQ: Bảy võ sĩ (17+18)

-PTQ: Đại tướng quân Thi Lang(33+34)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (12)

-PTQ+ ĐL: Phận má hồng (13+14)

PL

Thứ bảy

2/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-PTQ+ ĐL : Phận má hồng (13+14)

-PTQ: Bảy võ sĩ (19+20)

-PTQ+ ĐL: Đại tướng quân Thi Lang(35+36)

PL

Chủ nhật

3/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PHK:Kẻ gây rắc rối

-PTQ: Bảy võ sĩ (21+22)

-PTQ: Đại tướng quân Thi Lang(37) hết

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (13)

-PTQ+ ĐL : Phận má hồng (15+16)

 

Thứ hai

4/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ+ ĐL : Phận má hồng (15+16)

-PTQ: Bảy võ sĩ (23+24)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (10)

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (1+2)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (14)

-PTQ+ ĐL : Phận má hồng (17+18)

PL

Thứ ba

5/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ + ĐL : Phận má hồng (17+18)

-PTQ: Bảy võ sĩ (25+26)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (11)

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (3+4)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (15)

-PTQ+ ĐL : Phận má hồng (19+20)

PL

Thứ tư

6/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-21h10’

-PTQ : Phận má hồng (19+20)

-PTQ: Bảy võ sĩ (27+28)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (12)

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (5+6)

-PTQ + ĐL : Phận má hồng (21+22)

PL

Thứ năm

7/4/2011

 

 

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ+ ĐL : Phận má hồng (21+22)

-PTQ: Bảy võ sĩ (29+30)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (13)

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (7+8)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (16)

-PTQ + ĐL : Phận má hồng (23+24)

PL

Thứ sáu

8/4/2011

 

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ + ĐL : Phận má hồng (23+24)

-PTQ: Bảy võ sĩ (31+32) hết

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (9+10)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (17)

-PTQ+ĐL : Phận má hồng (25+26)

PL

Thứ bảy

9/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-16h20

-PTQ+ ĐL : Phận má hồng (25+26)

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (1+2)

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (11+12)

PL

Chủ nhật

10/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PHK : Bao Long Tinh phá án

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (3+4)

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (13+14)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (18)

-PTQ + ĐL : Phận má hồng (27+28)

 

Thứ hai

11/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ+ ĐL : Phận má hồng (27+28)

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (5+6)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (14)

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (15+16)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (19)

-PTQ + ĐL : Phận má hồng (29+30)

PL

Thứ ba

12/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ+ĐL: Phận má hồng (29+30)

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (7+8)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (15)

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (17+18)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (20)

-PTQ+ ĐL : Phận má hồng (31+32)

PL

Thứ tư

13/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-21h10’

-PTQ + ĐL : Phận má hồng (31+32)

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (9+10)

--PVN: Vó ngựa trời Nam (16)

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (19+20)

-PTQ+ ĐL : Phận má hồng (33+34)

PL

Thứ năm

14/4/2011

 

 

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ + ĐL : Phận má hồng (33+34)

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (11+12)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (17)

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (21+22)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (21)

-PTQ+ ĐL : Phận má hồng (35+36)

PL

Thứ sáu

15/4/2011

 

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ + DL : Phận má hồng (35+36)

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (13+14)

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (23+24)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (22)

-PTQ + ĐL : Phận má hồng (37+38)

PL

Thứ bảy

16/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-PTQ : Phận má hồng (37+38)

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (15+16)

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (25+26)

PL

Chủ nhật

17/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PHK: Nhiệm vụ đặc biệt

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (17+18)

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (27+28)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (23)

-PTQ+ ĐL : Phận má hồng (39+40)

 

Thứ hai

18/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ+ ĐL : Phận má hồng (39+40)

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (19+20)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (18)

-PTQ: Sóng gió cuối triều Minh (29+30) hết

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (24)

-PTQ + ĐL : Phận má hồng (41) hết

PL

Thứ ba

19/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ + ĐL : Phận má hồng (41) hết

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (21+22)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (19)

-PTQ: Thiên hạ thái bình (1+2)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (25)

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (1+2)

PL

Thứ tư

20/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-21h10’

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (1+2)

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (23+24)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (20)

-PTQ: Thiên hạ thái bình (3+4)

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (3+4)

PL

Thứ năm

21/4/2011

 

 

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (3+4)

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (25+26)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (21)

-PTQ: Thiên hạ thái bình (5+6)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (26)

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (5+6)

PL

Thứ sáu

22/4/2011

 

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (5+6)

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (27+28)

-PTQ: Thiên hạ thái bình (7+8)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (27)

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (7+8)

PL

Thứ bảy

23/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (7+8)

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (29+30)

-PTQ: Thiên hạ thái bình (9+10)

PL

Chủ nhật

24/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PHK: Người đẹp mang bầu

-PHQ: Trận chiến của những thiên thần (30+31) hết

-PTQ: Thiên hạ thái bình (11+12)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (28)

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (9+10)

 

Thứ hai

25/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (9+10)

-PĐL: Trận chiến của những thiên thần (32+33)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (22)

-PTQ: Thiên hạ thái bình (13+14)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (29)

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (11+12)

PL

Thứ ba

26/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

 

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (11+12)

-PĐL: Trận chiến của những thiên thần (hết)

-PĐL: Ánh sáng từ phương Bắc (1+2)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (23)

-PTQ: Thiên hạ thái bình (15+16)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (30)

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (13+14)

PL

Thứ tư

27/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-21h10’

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (13+14)

-PĐL: Ánh sáng từ phương Bắc (3+4)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (24)

-PTQ: Thiên hạ thái bình (17+18)

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (15+16)

PL

Thứ năm

28/4/2011

 

 

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (15+16)

-PĐL: Ánh sáng từ phương Bắc (5+6)

-PVN: Vó ngựa trời Nam (25)

-PTQ: Thiên hạ thái bình (19+20)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (31)

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (17+18)

PL

Thứ sáu

29/4/2011

 

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (17+18)

-PĐL: Ánh sáng từ phương Bắc (7+8)

-PTQ: Thiên hạ thái bình (21+22)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (32)

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (19+20)

PL

Thứ bảy

30/4/2011

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-PTQ+ ĐL : Mối tình nồng thắm (19+20)

-PĐL: Ánh sáng từ phương Bắc (9+10)

-PTQ: Thiên hạ thái bình (23+24)

PL

 * Ghi chuù: Chöông trình coù theå thay ñoåi vaøo phuùt cuoái.