CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2016

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
1/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 12
11h30’ PHQ Nếu như chưa cưới 6 7
14h PVN Những mảnh đời giông bão 7
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 1
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 89
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 26
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 27
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 82
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 12
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Nếu như chưa cưới 6 7
Thứ sáu 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 2
2/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 13
11h30’ PHQ Nếu như chưa cưới 8 9
14h PVN Những mảnh đời giông bão 8
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 2
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 90
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 27
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 28
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 83
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 13
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 50 51
02h15′ PHQ Nếu như chưa cưới 8 9
Thứ bảy 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 3
3/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 14
11h30’ PHQ Nếu như chưa cưới 10 11
14h PVN Những mảnh đời giông bão 9
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 3
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 91
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 28
21h20′ ĐĐVQ 34
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 84
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 14
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 52 53
02h15′ PHQ Nếu như chưa cưới 10 11
Chủ nhật 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 4
4/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 15
11h30’ PHQ Nếu như chưa cưới 12 13
14h PVN Những mảnh đời giông bão 10
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 4
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 92
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 29
21h20′ Cơm ngon con khỏe
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 54 55 hết
02h15′ PHQ Nếu như chưa cưới 12 13
Thứ hai 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 5
5/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 16
11h30’ PHQ Nếu như chưa cưới 14 15
14h PVN Những mảnh đời giông bão 11
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 5
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 93
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 30
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 29
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 85
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 15
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nếu như chưa cưới 14 15
Thứ ba 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 6
6/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 17
11h30’ PHQ Nếu như chưa cưới 16 17
14h PVN Những mảnh đời giông bão 12
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 6
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 94
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 31
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 30
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 86hết
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 16
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nếu như chưa cưới 16 17
Thứ  tư 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 7
7/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 18
11h30’ PHQ Nếu như chưa cưới 18 19
14h PVN Những mảnh đời giông bão 13
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 7
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 95
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 31
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 37
22h20′ PHQ Hai số phận 1
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 17
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nếu như chưa cưới 18 19
Thứ năm 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 8
8/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 19
11h30’ PHQ Nếu như chưa cưới 20 21
14h PVN Những mảnh đời giông bão 14
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 8
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 96
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 33
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 32
22h20′ PHQ Hai số phận 2
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 18
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Nếu như chưa cưới 20 21
Thứ sáu 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 9
9/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 20
11h30’ PHQ Nếu như chưa cưới 22 23
14h PVN Những mảnh đời giông bão 15
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 9
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 97
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 34
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 33
22h20′ PHQ Hai số phận 3
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 19
00h45′
00h45′
PHQ Nữ hoàng 1 2
02h15′ PHQ Nếu như chưa cưới 22 23
Thứ bảy 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 10
10/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 21
11h30’ PHQ
PTQ
Nếu như chưa cưới
Cặp đôi khắc khẩu
24 hết
1
14h PVN Những mảnh đời giông bão 16
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 10
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 98
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 35 hết
21h20′ ĐĐVQ 40
22h20′ PHQ Hai số phận 4
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 20
00h45′ PHQ Nữ hoàng 3 4
02h15′ PHQ
PTQ
Nếu như chưa cưới
Cặp đôi khắc khẩu
24 hết
1
Chủ nhật 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 11
11/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 22
11h30’ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 2 3
14h PVN Những mảnh đời giông bão 17
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 11
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 99 hết
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 1
21h20′ Cơm ngon con khỏe
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PHQ Nữ hoàng 5 6
02h15′ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 2 3
Thứ hai 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 12
12/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 23
11h30’ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 4 5
14h PVN Những mảnh đời giông bão 18
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 12
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 1
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 2
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 34
22h20′ PHQ Hai số phận 5
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 21
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 4 5
Thứ ba 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 13
13/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 24
11h30’ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 6 7
14h PVN Những mảnh đời giông bão 19
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 13
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 2
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 3
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 35
22h20′ PHQ Hai số phận 6
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 22
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 6 7
Thứ  tư 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 14
14/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 25
11h30’ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 8 9
14h PVN Những mảnh đời giông bão 20
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 14
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 3
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 4
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 36
22h20′ PHQ Hai số phận 7
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 23
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 8 9
Thứ năm 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 15
15/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 26
11h30’ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 10 11
14h PVN Những mảnh đời giông bão 21
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 15
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 4
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 5
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 37
22h20′ PHQ Hai số phận 8
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 24
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 10 11
Thứ sáu 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 16
16/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 27
11h30’ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 12 13
14h PVN Những mảnh đời giông bão 22
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 16
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 5
20h02′ GĐPN lần 55
21h20′ GĐPN lần 55
22h20′ PHQ Hai số phận 9
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 25
00h45′ PHQ Nữ hoàng 7 8
02h15′ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 12 13
Thứ bảy 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 17
17/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 28
11h30’ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 14 15
14h PVN Những mảnh đời giông bão 23
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 17
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 6
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 6
21h20′ ĐĐVQ 2
22h20′ PHQ Hai số phận 10
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 26
00h45′ PHQ Nữ hoàng 9 10
02h15′ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 14 15
Chủ nhật 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 18
18/12/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 29hết
11h30’ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 16 17
14h PVN Bức tranh để lại
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 18
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 7
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 7
21h20′ Cơm ngon con khỏe
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PHQ Nữ hoàng 11 12
02h15′ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 16 17
Thứ hai 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 19
19/12/2016 8h20′ PHQ Tình yêu còn mãi 1
11h30’ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 18 19
14h PVN Tiếng quốc đêm mưa 1
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 19
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 8
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 8
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 38
22h20′ PHQ Hai số phận 11
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 27
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 18 19
Thứ ba 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 20
20/12/2016 8h20′ PHQ Tình yêu còn mãi 2
11h30’ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 20 21
14h PVN Tiếng quốc đêm mưa 2 hết
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 20
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 9
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 9
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 39
22h20′ PHQ Hai số phận 12
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 28
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 20 21
Thứ  tư 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 21
21/12/2016 8h20′ PHQ Tình yêu còn mãi 3
11h30’ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 22 23
14h PVN Rặng trâm bầu 1
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 21
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 10
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 10
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 40
22h20′ PHQ Hai số phận 13
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 29
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Cặp đôi khắc khẩu 22 23
Thứ năm 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 22
22/12/2016 8h20′ PHQ Tình yêu còn mãi 4
11h30’ PTQ
PHQ
Cặp đôi khắc khẩu
Quý cô văn phòng
24 hết
1
14h PVN Rặng trâm bầu 2
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 22
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 11
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 11
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 41
22h20′ PHQ Hai số phận 14
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 30
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ
PHQ
Cặp đôi khắc khẩu
Quý cô văn phòng
24 hết
1
Thứ sáu 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 23
23/12/2016 8h20′ PHQ Tình yêu còn mãi 5
11h30’ PHQ Quý cô văn phòng 2 3
14h PVN Rặng trâm bầu 3hết
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 23
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 12
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 12
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 42
22h20′ PHQ Hai số phận 15
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 31
00h45′ PHQ Nữ hoàng 13 14 hết
02h15′ PHQ Quý cô văn phòng 2 3
Thứ bảy 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 24
24/12/2016 8h20′ PHQ Tình yêu còn mãi 6
11h30’ PHQ Quý cô văn phòng 4 5
14h PVN Mùa gió chướng 1
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 24
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 13
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 13
21h20′ ĐĐVQ 8
22h20′ PHQ Hai số phận 16
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 32
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 1 2
02h15′ PHQ Quý cô văn phòng 4 5
Chủ nhật 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 25
25/12/2016 8h20′ PHQ Tình yêu còn mãi 7
11h30’ PHQ Quý cô văn phòng 6 7
14h PVN Mùa gió chướng 2
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 25
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 14
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 14
21h20′ Cơm ngon con khỏe
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 3 4
02h15′ PHQ Quý cô văn phòng 6 7
Thứ hai 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 26
26/12/2016 8h20′ PHQ Tình yêu còn mãi 8
11h30’ PHQ Quý cô văn phòng 8 9
14h PVN Mùa gió chướng 3 hết
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 26
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 15
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 15
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 43
22h20′ PHQ Hai số phận 17
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 33
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Quý cô văn phòng 8 9
Thứ ba 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 27
27/12/2016 8h20′ PHQ Tình yêu còn mãi 9
11h30’ PHQ Quý cô văn phòng 10 11
14h PVN Những mảnh đời giông bão 24
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 27
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 16
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 16
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 44 hết
22h20′ PHQ Hai số phận 18
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 34
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Quý cô văn phòng 10 11
Thứ  tư 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 28
28/12/2016 8h20′ PHQ Tình yêu còn mãi 10
11h30’ PHQ Quý cô văn phòng 12 13
14h PVN Những mảnh đời giông bão 25
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 28
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 17
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 17
21h20′ PTQ Bá chủ bến Thượng Hải 1
22h20′ PHQ Hai số phận 19
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 35
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Quý cô văn phòng 12 13
Thứ năm 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 29
29/12/2016 8h20′ PHQ Tình yêu còn mãi 11
11h30’ PHQ Quý cô văn phòng 14 15
14h PVN Những mảnh đời giông bão 26
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 29
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 18
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 18
21h20′ PTQ Bá chủ bến Thượng Hải 2
22h20′ PHQ Hai số phận 20
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 36
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Quý cô văn phòng 14 15
Thứ sáu 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 30
30/12/2016 8h20′ PHQ Tình yêu còn mãi 12
11h30’ PHQ Quý cô văn phòng 16 17
14h PVN Những mảnh đời giông bão 27
16h10′ PHQ Nếu không có hận thù 30 hết
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 19
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 19
21h20′ PTQ Bá chủ bến Thượng Hải 3
22h20′ PHQ Hai số phận 21
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 37
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 5 6
02h15′ PHQ Quý cô văn phòng 16 17
Thứ bảy 6h25’ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 31
31/12/2016 8h20′ PHQ Tình yêu còn mãi 13
11h30’ PHQ Quý cô văn phòng 18 19
14h PVN Những mảnh đời giông bão 28 hết
16h10′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 1
17h20′ PHQ Tiệm cà phê hoàng tử 20hết
20h02′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 20
21h20′ ĐĐVQ 14
22h20′ PHQ Hai số phận 22
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 38
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 7 8
02h15′ PHQ Quý cô văn phòng 18 19