CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2018

KHUNG GIỜ THỨ 2 29/10/2018 THỨ 3 30/10/2018 THỨ 4 31/10/2018 THỨ 5 01/11/2018 THỨ 6 02/11/2018 THỨ 7 03/11/2018 CHỦ NHẬT 04/11/2018
7:05 PTNK – Mặt trời mùa đông T17 PTNK – Mặt trời mùa đông T18 PTNK – Mặt trời mùa đông T19 PTNK – Mặt trời mùa đông T20 PTNK – Mặt trời mùa đông T21 PTNK – Mặt trời mùa đông T22 PTNK – Mặt trời mùa đông T23
8:30 PNN – Người tình kim cương T45 PNN – Người tình kim cương T46 PNN – Người tình kim cương T47 PNN – Người tình kim cương T48 PNN – Người tình kim cương T49 PNN – Người tình kim cương T50 PNN – Người tình kim cương T51
12:00 Trái tim mỹ nhân (P3) T20,21 Trái tim mỹ nhân (P3) T22,23 Trái tim mỹ nhân (P3) T24,25 Trái tim mỹ nhân (P3) T26,27 Trái tim mỹ nhân (P3) T28,29 Trái tim mỹ nhân (P3) T30,31 Trái tim mỹ nhân (P3) T32,33
14:00 PVN – Vẫn có em bên đời T18 PVN – Vẫn có em bên đời T19 PVN – Vẫn có em bên đời T20 PVN – Vẫn có em bên đời T21 PVN – Vẫn có em bên đời T22 PVN – Vẫn có em bên đời T23 PVN – Vẫn có em bên đời T24
16:25 PTL – Linh hồn đáng yêu T28 PTL – Linh hồn đáng yêu T29 PTL – Linh hồn đáng yêu T30 (Hết) PSGP – Ngược dòng T1 PSGP – Ngược dòng T2 PSGP – Ngược dòng T3 PSGP – Ngược dòng T4
17:30 PTQ – Thiên địa tình duyên T15 PTQ – Thiên địa tình duyên T16 PTQ – Thiên địa tình duyên T17 PTQ – Thiên địa tình duyên T18 PTQ – Thiên địa tình duyên T19 PTQ – Thiên địa tình duyên T20 PTQ – Thiên địa tình duyên T21
19:47 PTNK – Mặt trời mùa đông T18 PTNK – Mặt trời mùa đông T19 PTNK – Mặt trời mùa đông T20 PTNK – Mặt trời mùa đông T21 PTNK – Mặt trời mùa đông T22 PTNK – Mặt trời mùa đông T23 PTNK – Mặt trời mùa đông T24
20:50 PVN – Đò dọc T9 PVN – Đò dọc T10 PVN – Đò dọc T11 PVN – Đò dọc T12 PVN – Đò dọc T13 PVN – Đò dọc T14 PVN – Đò dọc T15
21:35 PTQ – Thập cửu muội T23 PTQ – Thập cửu muội T24 PTQ – Thập cửu muội T25 PTQ – Thập cửu muội T26 PTQ – Thập cửu muội T27 PTQ – Thập cửu muội T28 PTQ – Thập cửu muội T29
22:45 PVN – Vẫn có em bên đời T18 PVN – Vẫn có em bên đời T19 PVN – Vẫn có em bên đời T20 PVN – Vẫn có em bên đời T21 PVN – Vẫn có em bên đời T22 PVN – Vẫn có em bên đời T23 PVN – Vẫn có em bên đời T24
0:00 PNN – Người tình kim cương T45 PNN – Người tình kim cương T46 PNN – Người tình kim cương T47 PNN – Người tình kim cương T48 PNN – Người tình kim cương T49 PNN – Người tình kim cương T50 PNN – Người tình kim cương T51
1:00 PTL – Linh hồn đáng yêu T28 PTL – Linh hồn đáng yêu T29 PTL – Linh hồn đáng yêu T30 (Hết) PSGP – Ngược dòng T1 PSGP – Ngược dòng T2 PSGP – Ngược dòng T3 PSGP – Ngược dòng T4
PTQ – Thiên địa tình duyên T15 PTQ – Thiên địa tình duyên T16 PTQ – Thiên địa tình duyên T17 PTQ – Thiên địa tình duyên T18 PTQ – Thiên địa tình duyên T19 PTQ – Thiên địa tình duyên T20 PTQ – Thiên địa tình duyên T21
3:15 Trái tim mỹ nhân (P3) T20,21 Trái tim mỹ nhân (P3) T22,23 Trái tim mỹ nhân (P3) T24,25 Trái tim mỹ nhân (P3) T26,27 Trái tim mỹ nhân (P3) T28,29 Trái tim mỹ nhân (P3) T30,31 Trái tim mỹ nhân (P3) T32,33
KHUNG GIỜ THỨ 2 05/11/2018 THỨ 3 06/11/2018 THỨ 4 07/11/2018 THỨ 5 08/11/2018 THỨ 6 09/11/2018 THỨ 7 10/11/2018 CHỦ NHẬT 11/11/2018
7:05 PTNK – Mặt trời mùa đông T24 PTNK – Mặt trời mùa đông T25 PTNK – Mặt trời mùa đông T26 PTNK – Mặt trời mùa đông T27 PTNK – Mặt trời mùa đông T28 PTNK – Mặt trời mùa đông T29 PTNK – Mặt trời mùa đông T30
8:30 PNN – Người tình kim cương T52 PNN – Người tình kim cương T53 PNN – Người tình kim cương T54 PNN – Người tình kim cương T55 PNN – Người tình kim cương T56 PNN – Người tình kim cương T57 PNN – Người tình kim cương T58
12:00 Trái tim mỹ nhân (P3) T34,35 Trái tim mỹ nhân (P3) T36,37 Trái tim mỹ nhân (P3) T38,39 Trái tim mỹ nhân (P3) T40,41 Trái tim mỹ nhân (P3) T42,43 Trái tim mỹ nhân (P3) T44,45 Trái tim mỹ nhân (P3) T46,47
14:00 PVN – Vẫn có em bên đời T25 PVN – Vẫn có em bên đời T26 PVN – Vẫn có em bên đời T27 PVN – Vẫn có em bên đời T28 PVN – Vẫn có em bên đời T29 PVN – Vẫn có em bên đời T30 (Hết) PVN – Ra giêng anh cưới em T1
16:25 PSGP – Ngược dòng T5 PSGP – Ngược dòng T6 PSGP – Ngược dòng T7 PSGP – Ngược dòng T8 PSGP – Ngược dòng T9 PSGP – Ngược dòng T10 PSGP – Ngược dòng T11
17:30 PTQ – Thiên địa tình duyên T22 PTQ – Thiên địa tình duyên T23 PTQ – Thiên địa tình duyên T24 PTQ – Thiên địa tình duyên T25 PTQ – Thiên địa tình duyên T26 PTQ – Thiên địa tình duyên T27 PTQ – Thiên địa tình duyên T28
19:47 PTNK – Mặt trời mùa đông T25 PTNK – Mặt trời mùa đông T26 PTNK – Mặt trời mùa đông T27 PTNK – Mặt trời mùa đông T28 PTNK – Mặt trời mùa đông T29 PTNK – Mặt trời mùa đông T30 PTNK – Mặt trời mùa đông T31
20:50 PVN – Đò dọc T16 PVN – Đò dọc T17 PVN – Đò dọc T18 PVN – Đò dọc T19 THTT PVN – Đò dọc T20 PVN – Đò dọc T21
21:35 PTQ – Thập cửu muội T30 PTQ – Thập cửu muội T31 PTQ – Thập cửu muội T32 PTQ – Thập cửu muội T33 PTQ – Thập cửu muội T34 PTQ – Thập cửu muội T35 PTQ – Thập cửu muội T36
22:45 PVN – Vẫn có em bên đời T25 PVN – Vẫn có em bên đời T26 PVN – Vẫn có em bên đời T27 PVN – Vẫn có em bên đời T28 PVN – Vẫn có em bên đời T29 PVN – Vẫn có em bên đời T30 (Hết) PVN – Ra giêng anh cưới em T1
0:00 PNN – Người tình kim cương T52 PNN – Người tình kim cương T53 PNN – Người tình kim cương T54 PNN – Người tình kim cương T55 PNN – Người tình kim cương T56 PNN – Người tình kim cương T57 PNN – Người tình kim cương T58
1:00 PSGP – Ngược dòng T5 PSGP – Ngược dòng T6 PSGP – Ngược dòng T7 PSGP – Ngược dòng T8 PSGP – Ngược dòng T9 PSGP – Ngược dòng T10 PSGP – Ngược dòng T11
PTQ – Thiên địa tình duyên T22 PTQ – Thiên địa tình duyên T23 PTQ – Thiên địa tình duyên T24 PTQ – Thiên địa tình duyên T25 PTQ – Thiên địa tình duyên T26 PTQ – Thiên địa tình duyên T27 PTQ – Thiên địa tình duyên T28
3:15 Trái tim mỹ nhân (P3) T34,35 Trái tim mỹ nhân (P3) T36,37 Trái tim mỹ nhân (P3) T38,39 Trái tim mỹ nhân (P3) T40,41 Trái tim mỹ nhân (P3) T42,43 Trái tim mỹ nhân (P3) T44,45 Trái tim mỹ nhân (P3) T46,47
KHUNG GIỜ THỨ 2 19/11/2018 THỨ 3 13/11/2018 THỨ 4 14/11/2018 THỨ 5 15/11/2018 THỨ 6 16/11/2018 THỨ 7 17/11/2018 CHỦ NHẬT 18/11/2018
7:05 PTNK – Mặt trời mùa đông T31 PTNK – Mặt trời mùa đông T32 PTNK – Mặt trời mùa đông T33 PTNK – Mặt trời mùa đông T34 PTNK – Mặt trời mùa đông T35 PTNK – Mặt trời mùa đông T36 PTNK – Mặt trời mùa đông T37
8:30 PNN – Người tình kim cương T59 PNN – Người tình kim cương T60 PNN – Người tình kim cương T61 PNN – Người tình kim cương T62 PNN – Người tình kim cương T63 PNN – Người tình kim cương T64 PNN – Người tình kim cương T65
12:00 Trái tim mỹ nhân (P3) T48,49 Trái tim mỹ nhân (P3) T50,51 Trái tim mỹ nhân (P3) T52,53 Trái tim mỹ nhân (P3) T54,55 Trái tim mỹ nhân (P3) T56,57 Trái tim mỹ nhân (P3) T58,59 Trái tim mỹ nhân (P3) T60,61
14:00 PVN – Ra giêng anh cưới em T2 PVN – Ra giêng anh cưới em T3 PVN – Ra giêng anh cưới em T4 PVN – Ra giêng anh cưới em T5 PVN – Ra giêng anh cưới em T6 PVN – Ra giêng anh cưới em T7 PVN – Ra giêng anh cưới em T8
16:25 PSGP – Ngược dòng T12 PSGP – Ngược dòng T13 PSGP – Ngược dòng T14 PSGP – Ngược dòng T15 PSGP – Ngược dòng T16 PSGP – Ngược dòng T17 PSGP – Ngược dòng T18
17:30 PTQ – Thiên địa tình duyên T29 PTQ – Thiên địa tình duyên T30 PTQ – Thiên địa tình duyên T31 PTQ – Thiên địa tình duyên T32 PTQ – Thiên địa tình duyên T33 PTQ – Thiên địa tình duyên T34 PTQ – Thiên địa tình duyên T35
19:47 PTNK – Mặt trời mùa đông T32 PTNK – Mặt trời mùa đông T33 PTNK – Mặt trời mùa đông T34 PTNK – Mặt trời mùa đông T35 PTNK – Mặt trời mùa đông T36 PTNK – Mặt trời mùa đông T37 PTNK – Mặt trời mùa đông T38
20:50 PVN – Đò dọc T22 PVN – Đò dọc T23 PVN – Đò dọc T24 PVN – Đò dọc T25 PVN – Đò dọc T26 ĐĐVQ PVN – Đò dọc T27
21:35 PTQ – Thập cửu muội T37 PTQ – Thập cửu muội T38 (Hết) PTQ – Hoa lưỡng sinh T1 PTQ – Hoa lưỡng sinh T2 PTQ – Hoa lưỡng sinh T3 PTQ – Hoa lưỡng sinh T4 PTQ – Hoa lưỡng sinh T5
22:45 PVN – Ra giêng anh cưới em T2 PVN – Ra giêng anh cưới em T3 PVN – Ra giêng anh cưới em T4 PVN – Ra giêng anh cưới em T5 PVN – Ra giêng anh cưới em T6 PVN – Ra giêng anh cưới em T7 PVN – Ra giêng anh cưới em T8
0:00 PNN – Người tình kim cương T59 PNN – Người tình kim cương T60 PNN – Người tình kim cương T61 PNN – Người tình kim cương T62 PNN – Người tình kim cương T63 PNN – Người tình kim cương T64 PNN – Người tình kim cương T65
1:00 PSGP – Ngược dòng T12 PSGP – Ngược dòng T13 PSGP – Ngược dòng T14 PSGP – Ngược dòng T15 PSGP – Ngược dòng T16 PSGP – Ngược dòng T17 PSGP – Ngược dòng T18
PTQ – Thiên địa tình duyên T29 PTQ – Thiên địa tình duyên T30 PTQ – Thiên địa tình duyên T31 PTQ – Thiên địa tình duyên T32 PTQ – Thiên địa tình duyên T33 PTQ – Thiên địa tình duyên T34 PTQ – Thiên địa tình duyên T35
3:15 Trái tim mỹ nhân (P3) T48,49 Trái tim mỹ nhân (P3) T50,51 Trái tim mỹ nhân (P3) T52,53 Trái tim mỹ nhân (P3) T54,55 Trái tim mỹ nhân (P3) T56,57 Trái tim mỹ nhân (P3) T58,59 Trái tim mỹ nhân (P3) T60,61
KHUNG GIỜ THỨ 2 19/11/2018 THỨ 3 20/11/2018 THỨ 4 21/11/2018 THỨ 5 22/11/2018 THỨ 6 23/11/2018 THỨ 7 24/11/2018 CHỦ NHẬT 25/11/2018
7:05 PTNK – Mặt trời mùa đông T38 PTNK – Mặt trời mùa đông T39 PTNK – Mặt trời mùa đông T40 PTNK – Mặt trời mùa đông T41 PTNK – Mặt trời mùa đông T42 PTNK – Mặt trời mùa đông T43 PTNK – Mặt trời mùa đông T44
8:30 PNN – Người tình kim cương T66 PNN – Người tình kim cương T67 PNN – Người tình kim cương T68 (Hết) PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T1 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T2 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T3 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T4
12:00 Trái tim mỹ nhân (P3) T62,63 Trái tim mỹ nhân (P3) T64,65 Trái tim mỹ nhân (P3) T66,67 Trái tim mỹ nhân (P3) T68,69 Trái tim mỹ nhân (P3) T70,71 Trái tim mỹ nhân (P3) T72,73 Trái tim mỹ nhân (P3) T74,75
14:00 PVN – Ra giêng anh cưới em T9 PVN – Cô giáo Hạnh 01 tập (30 phút) PVN – Ra giêng anh cưới em T10 PVN – Ra giêng anh cưới em T11 PVN – Ra giêng anh cưới em T12 PVN – Ra giêng anh cưới em T13 PVN – Ra giêng anh cưới em T14
16:25 PSGP – Ngược dòng T19 PSGP – Ngược dòng T20 PSGP – Ngược dòng T21 PSGP – Ngược dòng T22 PSGP – Ngược dòng T23 (Hết) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T1 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T2
17:30 PTQ – Thiên địa tình duyên T36 (Hết) PTQ – Tiên hiệp kiếm T1 PTQ – Tiên hiệp kiếm T2 PTQ – Tiên hiệp kiếm T3 PTQ – Tiên hiệp kiếm T4 PTQ – Tiên hiệp kiếm T5 PTQ – Tiên hiệp kiếm T6
19:47 PTNK – Mặt trời mùa đông T39 PTNK – Mặt trời mùa đông T40 PTNK – Mặt trời mùa đông T41 PTNK – Mặt trời mùa đông T42 PTNK – Mặt trời mùa đông T43 PTNK – Mặt trời mùa đông T44 PTNK – Mặt trời mùa đông T45
20:50 PVN – Đò dọc T28 PVN – Đò dọc T29 PVN – Đò dọc T30 PVN – Đò dọc T31 PVN – Đò dọc T32 (Hết) ĐĐVQ PVN – Kẻ giấu mặt T1
21:35 PTQ – Hoa lưỡng sinh T6 PTQ – Hoa lưỡng sinh T7 PTQ – Hoa lưỡng sinh T8 PTQ – Hoa lưỡng sinh T9 PTQ – Hoa lưỡng sinh T10 PTQ – Hoa lưỡng sinh T11 PTQ – Hoa lưỡng sinh T12
22:45 PVN – Ra giêng anh cưới em T9 PVN – Cô giáo Hạnh 01 tập (30 phút) PVN – Ra giêng anh cưới em T10 PVN – Ra giêng anh cưới em T11 PVN – Ra giêng anh cưới em T12 PVN – Ra giêng anh cưới em T13 PVN – Ra giêng anh cưới em T14
0:00 PNN – Người tình kim cương T66 PNN – Người tình kim cương T67 PNN – Người tình kim cương T68 (Hết) PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T1 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T2 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T3 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T4
1:00 PSGP – Ngược dòng T19 PSGP – Ngược dòng T20 PSGP – Ngược dòng T21 PSGP – Ngược dòng T22 PSGP – Ngược dòng T23 (Hết) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T1 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T2
PTQ – Thiên địa tình duyên T36 (Hết) PTQ – Tiên hiệp kiếm T1 PTQ – Tiên hiệp kiếm T2 PTQ – Tiên hiệp kiếm T3 PTQ – Tiên hiệp kiếm T4 PTQ – Tiên hiệp kiếm T5 PTQ – Tiên hiệp kiếm T6
3:15 Trái tim mỹ nhân (P3) T62,63 Trái tim mỹ nhân (P3) T64,65 Trái tim mỹ nhân (P3) T66,67 Trái tim mỹ nhân (P3) T68,69 Trái tim mỹ nhân (P3) T70,71 Trái tim mỹ nhân (P3) T72,73 Trái tim mỹ nhân (P3) T74,75
KHUNG GIỜ THỨ 2 26/11/2018 THỨ 3 27/11/2018 THỨ 4 28/11/2018 THỨ 5 29/11/2018 THỨ 6 30/11/2018 THỨ 7 01/12/2018 CHỦ NHẬT 02/12/2018
7:05 PTNK – Mặt trời mùa đông T45 PTNK – Mặt trời mùa đông T46 PTNK – Mặt trời mùa đông T47 PTNK – Mặt trời mùa đông T48 PTNK – Mặt trời mùa đông T49 PTNK – Mặt trời mùa đông T50 (Hết) PHQ – Người vợ 100 ngày T1
8:30 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T5 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T6 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T7 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T8 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T9 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T10 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T11
12:00 Trái tim mỹ nhân (P3) T76,77 Trái tim mỹ nhân (P3) T78,79 Trái tim mỹ nhân (P3) T80,81 Trái tim mỹ nhân (P3) T82,83 Trái tim mỹ nhân (P3) T84,85 Trái tim mỹ nhân (P3) T86 (Hết) PTQ – Gia đình thục nữ T1 PTQ – Gia đình thục nữ T2,3
14:00 PVN – Ra giêng anh cưới em T15 PVN – Ra giêng anh cưới em T16 PVN – Ra giêng anh cưới em T17 PVN – Ra giêng anh cưới em T18 PVN – Ra giêng anh cưới em T19 PVN – Ra giêng anh cưới em T20 PVN – Ra giêng anh cưới em T21
16:25 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T3 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T4 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T5 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T6 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T7 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T8 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T9
17:30 PTQ – Tiên hiệp kiếm T7 PTQ – Tiên hiệp kiếm T8 PTQ – Tiên hiệp kiếm T9 PTQ – Tiên hiệp kiếm T10 PTQ – Tiên hiệp kiếm T11 PTQ – Tiên hiệp kiếm T12 PTQ – Tiên hiệp kiếm T13
19:47 PTNK – Mặt trời mùa đông T46 PTNK – Mặt trời mùa đông T47 PTNK – Mặt trời mùa đông T48 PTNK – Mặt trời mùa đông T49 PTNK – Mặt trời mùa đông T50 (Hết) PHQ – Người vợ 100 ngày T1 PHQ – Người vợ 100 ngày T2
20:50 PVN – Kẻ giấu mặt T2 PVN – Kẻ giấu mặt T3 PVN – Kẻ giấu mặt T4 PVN – Kẻ giấu mặt T5 PVN – Kẻ giấu mặt T6 ĐĐVQ PVN – Kẻ giấu mặt T7
21:35 PTQ – Hoa lưỡng sinh T13 PTQ – Hoa lưỡng sinh T14 PTQ – Hoa lưỡng sinh T15 PTQ – Hoa lưỡng sinh T16 PTQ – Hoa lưỡng sinh T17 PTQ – Hoa lưỡng sinh T18 PTQ – Hoa lưỡng sinh T19
22:45 PVN – Ra giêng anh cưới em T15 PVN – Ra giêng anh cưới em T16 PVN – Ra giêng anh cưới em T17 PVN – Ra giêng anh cưới em T18 PVN – Ra giêng anh cưới em T19 PVN – Ra giêng anh cưới em T20 PVN – Ra giêng anh cưới em T21
0:00 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T5 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T6 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T7 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T8 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T9 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T10 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T11
1:00 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T3 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T4 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T5 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T6 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T7 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T8 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T9
PTQ – Tiên hiệp kiếm T7 PTQ – Tiên hiệp kiếm T8 PTQ – Tiên hiệp kiếm T9 PTQ – Tiên hiệp kiếm T10 PTQ – Tiên hiệp kiếm T11 PTQ – Tiên hiệp kiếm T12 PTQ – Tiên hiệp kiếm T13
3:15 Trái tim mỹ nhân (P3) T76,77 Trái tim mỹ nhân (P3) T78,79 Trái tim mỹ nhân (P3) T80,81 Trái tim mỹ nhân (P3) T82,83 Trái tim mỹ nhân (P3) T84,85 Trái tim mỹ nhân (P3) T86 (Hết) PTQ – Gia đình thục nữ T1 PTQ – Gia đình thục nữ T2,3