CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2016

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
Thứ ba 6h25’ PVN Điệp khúc tình 2
1/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 8
11h30’
11h30′
PHQ Bố nuôi Mr Kim 39 40
14h PVN Nghiệt oan 3
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 23
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 59
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 29
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 7
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 56
00h00′ PHK Hào môn 15
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 39 40
Thứ  tư 6h25’ PVN Điệp khúc tình 3
2/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 9
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 41 42
14h PVN Nghiệt oan 4
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 24
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 60
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 30
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 8
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 57
00h00′ PHK Hào môn 16
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 41 42
Thứ năm 6h25’ PVN Điệp khúc tình 4
3/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 10
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 43 44
14h PVN Nghiệt oan 5
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 25
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 61
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 31
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 9
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 58
00h00′ PHK Hào môn 17
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 43 44
Thứ sáu 6h25’ PVN Điệp khúc tình 5
4/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 11
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 45 46
14h PVN Nghiệt oan 6
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 26
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 62
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 32 hết
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 10
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 59
00h00′ PHK Hào môn 18
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 26 27
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 45 46
Thứ bảy 6h25’ PVN Điệp khúc tình 6
5/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 12
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 47 48
14h PVN Nghiệt oan 7
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 27
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 63
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 1
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 11
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 60
00h00′ PHK Hào môn 19
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 28 29
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 47 48
Chủ nhật 6h25’ PVN Điệp khúc tình 7
6/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 13
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 49 50
14h PVN Nghiệt oan 8
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 28
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 64
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 2
21h20′ Cơm ngon con khỏe
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 30 31
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 49 50
Thứ hai 6h25’ PVN Điệp khúc tình 8
7/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 14
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 51 52
14h PVN Nghiệt oan 9
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 29
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 65
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 3
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 12
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 61
00h00′ PHK Hào môn 20
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 51 52
Thứ ba 6h25’ PVN Điệp khúc tình 9
8/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 15
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 53 54
14h PVN Nghiệt oan 10
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 30
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 66
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 4
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 13
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 62
00h00′ PHK Hào môn 21
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 53 54
Thứ  tư 6h25’ PVN Điệp khúc tình 10
9/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 16
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 55 56
14h PVN Nghiệt oan 11
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 31
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 67
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 5
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 14
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 63
00h00′ PHK Hào môn 22
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 55 56
Thứ năm 6h25’ PVN Điệp khúc tình 11
10/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 17
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 57 58
14h PVN Nghiệt oan 12
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 32
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 68
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 6
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 15
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 64
00h00′ PHK Hào môn 23
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 57 58
Thứ sáu 6h25’ PVN Điệp khúc tình 12
11/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 18
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 59 60
14h PVN Nghiệt oan 13
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 33
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 69
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 7
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 16
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 65
00h00′ PHK Hào môn 24
00h45′
00h45′
P.Philippin Giấc mơ của Jade 32 33
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 59 60
Thứ bảy 6h25’ PVN Điệp khúc tình 13
12/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 19
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 61 62
14h PVN Nghiệt oan 14
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 34
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 70
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 8
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 17
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 66
00h00′ PHK Hào môn 25
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 34 35
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 61 62
Chủ nhật 6h25’ PVN Điệp khúc tình 14
13/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 20
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 63 64
14h PVN Nghiệt oan 15
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 35
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 71
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 9
21h20′ Cơm ngon con khỏe
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 36 37
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 63 64
Thứ hai 6h25’ PVN Điệp khúc tình 15
14/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 21
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 65 66
14h PVN Nghiệt oan 16
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 36
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 72
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 10
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 18
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 67
00h00′ PHK Hào môn 26
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 65 66
Thứ ba 6h25’ PVN Điệp khúc tình 16
15/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 22
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 67 68
14h PVN Nghiệt oan 17
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 37
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 73
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 11
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 19
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 68
00h00′ PHK Hào môn 27
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 67 68
Thứ  tư 6h25’ PVN Điệp khúc tình 17
16/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 23
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 69 70
14h PVN Nghiệt oan 18
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 38
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 74
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 12
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 20
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 69
00h00′ PHK Hào môn 28
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 69 70
Thứ năm 6h25’ PVN Điệp khúc tình 18
17/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 24
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 71 72
14h PVN Nghiệt oan 19
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 39
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 75
20h02′ GĐPN
21h20′ GĐPN
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 70
00h00′ PHK Hào môn 29 hết
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 71 72
Thứ sáu 6h25’ PVN Điệp khúc tình 19
18/11/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 25 hết
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 73 74
14h PVN Nghiệt oan 20
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 40
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 76
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 13
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 21
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 71
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 1
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 38 39
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 73 74
Thứ bảy 6h25’ PVN Điệp khúc tình 20
19/11/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 1
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 75 76
14h PVN Nghiệt oan 21
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 41
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 77
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 14
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 22
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 72
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 2
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 40 41
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 75 76
Chủ nhật 6h25’ PVN Điệp khúc tình 21
20/11/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 2
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 77 78
14h PVN Nghiệt oan 22
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 42
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 78
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 15
21h20′ Cơm ngon con khỏe
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 42 43
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 77 78
Thứ hai 6h25’ PVN Điệp khúc tình 22
21/11/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 3
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 79 80
14h PVN Nghiệt oan 23
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 43
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 79
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 16
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 23
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 73
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 3
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 79 80
Thứ ba 6h25’ PVN Điệp khúc tình 23
22/11/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 4
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 81 82
14h PVN Nghiệt oan 24
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 44
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 80
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 17
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 24
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 74
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 4
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 81 82
Thứ  tư 6h25’ PVN Điệp khúc tình 24
23/11/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 5
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 83 84
14h PVN Nghiệt oan 25
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 45
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 81
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 18
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 25
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 75
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 5
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 83 84
Thứ năm 6h25’ PVN Điệp khúc tình 25
24/11/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 6
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 85 86
14h PVN Nghiệt oan 26 hết
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 46
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 82
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 19
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 26
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 76
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 6
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 85 86
Thứ sáu 6h25’ PVN Điệp khúc tình 26
25/11/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 7
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 87 88
14h PVN Những mảnh đời giông bão 1
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 47
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 83
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 20
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 27
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 77
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 7
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 44 45
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 87 88
Thứ bảy 6h25’ PVN Điệp khúc tình 27
26/11/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 8
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 89 90
14h PVN Những mảnh đời giông bão 2
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 48
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 84
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 21
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 28
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 78
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 8
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 46 47
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 89 90
Chủ nhật 6h25’ PVN Điệp khúc tình 28
27/11/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 9
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 91 92
14h PVN Những mảnh đời giông bão 3
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 49
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 85
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 22
21h20′ Cơm ngon con khỏe
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 48 49
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 91 92
Thứ hai 6h25’ PVN Điệp khúc tình 29
28/11/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 10
11h30’
11h30′
PHQ
PHQ
Bố nuôi Mr Kim
Nếu như chưa cưới
93 hết
1
14h PVN Những mảnh đời giông bão 4
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 50
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 86
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 23
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 29
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 79
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 9
00h45′ CLB thể thao
02h15′
02h15′
PHQ
PHQ
Bố nuôi Mr Kim
Nếu như chưa cưới
93 hết
1
Thứ ba 6h25’ PVN Điệp khúc tình 30
29/11/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 11
11h30’ PHQ Nếu như chưa cưới 2 3
14h PVN Những mảnh đời giông bão 5
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 51
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 87
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 24
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 30
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 80
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 10
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nếu như chưa cưới 2 3
Thứ  tư 6h25’ PVN Điệp khúc tình 31 hết
30/11/2016 8h20′ PHQ Đôi mắt thiên thần 12
11h30’ PHQ Nếu như chưa cưới 4 5
14h PVN Những mảnh đời giông bão 6
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 52 hết
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 88
20h02′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 25
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 31
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 81
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 11
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nếu như chưa cưới 4 5