CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2013

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
Thứ sáu 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 4
1/11/2013 8h30’ PTQ Kho báu Đông Lăng 31
11h30’ PTQ+HK Thiếu lâm võ vương 17,18
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 8
17h PVN Tiểu thư lọ lem 10
20h10’ PVN Ngoại tình 20
21h25′ PHK Mái ấm gia đình 37
22h35’ PHK Mái ấm gia đình 38
Thứ bảy 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 5
2/11/2013 8h30’ PTQ Kho báu Đông Lăng 32
11h30’ PTQ+HK Thiếu lâm võ vương 19,20
14h Sân khấu hài
17h PVN Tiểu thư lọ lem 11
20h10’ PVN Ngoại tình 21
21h25′ Ẩm thực cuối tuần
22h35’ TT bóng đá
Chủ nhật 6h25’ TT bóng đá
3/11/2013 8h30’ PTQ Kho báu Đông Lăng 33 hết
11h30’ PTQ+HK Thiếu lâm võ vương 21,22 hết
14h TT khoa giáo
17h PVN Tiểu thư lọ lem 12
20h10’ PVN Ngoại tình 22
21h25′ PHK Mái ấm gia đình 39
22h35’ PHK Mái ấm gia đình 40
Thứ hai 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 6
4/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 1
11h30’ Sân khấu -Cải lương
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 9
17h PVN Tiểu thư lọ lem 13
20h10’ PVN Ngoại tình 23
21h25′ PHK Mái ấm gia đình 41
22h35’ PHK Mái ấm gia đình 42
Thứ ba 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 7
5/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 2
11h30’ PHQ  Cao thủ học đường 1,2
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 10
17h PVN Tiểu thư lọ lem 14
20h10’ PVN Ngoại tình 24
21h25′ PHK Mái ấm gia đình 43
22h35’ PHK Mái ấm gia đình 44
Thứ tư 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 8
6/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 3
11h30’ PHQ  Cao thủ học đường 3,4
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 11
17h PVN Tiểu thư lọ lem 15
20h10’ TT chuyện nhà nông
21h25′ PHK Mái ấm gia đình 45
22h35’ PHK Mái ấm gia đình 46
Thứ năm 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 9
7/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 4
11h30’ PHQ  Cao thủ học đường 5,6
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 12
17h PVN Tiểu thư lọ lem 16
20h10’ PVN Ngoại tình 25
21h25′ PHK Mái ấm gia đình 47
22h35’ PHK Mái ấm gia đình 48
Thứ sáu 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 10
8/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 5
11h30’ PHQ  Cao thủ học đường 7,8
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 13
17h PVN Tiểu thư lọ lem 17
20h10’ PVN Ngoại tình 26
21h25′ PHK Mái ấm gia đình 49
22h35’ PHK Mái ấm gia đình 50 hết
Thứ bảy 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 11
9/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 6
11h30’ PHQ  Cao thủ học đường 9,10
14h Sân khấu hài
17h PVN Tiểu thư lọ lem 18
20h10’ PVN Ngoại tình 27
21h25′ Ẩm thực cuối tuần
22h35’ TT bóng đá
Chủ nhật 6h25’ TT bóng đá
10/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 7
11h30’ PHQ  Cao thủ học đường 11,12
14h TT khoa giáo
17h PVN Tiểu thư lọ lem 19
20h10’ PVN Ngoại tình 28
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 1
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 2
Thứ hai 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 12
11/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 8
11h30’ Sân khấu -Cải lương
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 14
17h PVN Tiểu thư lọ lem 20
20h10’ PVN Ngoại tình 29
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 3
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 4
Thứ ba 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 13
12/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 9
11h30’ PHQ  Cao thủ học đường 13,14
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 15
17h PVN Tiểu thư lọ lem 21
20h10’ PVN Ngoại tình 30 hết
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 5
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 6
Thứ tư 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 14
13/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 10
11h30’ PHQ  Cao thủ học đường 15,16
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 16
17h PVN Tiểu thư lọ lem 22
20h10’ TT chuyện nhà nông
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 7
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 8
Thứ năm 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 15
14/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 11
11h30’ PHQ  Cao thủ học đường 17,18
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 17
17h PVN Tiểu thư lọ lem 23
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 1
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 9
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 10
Thứ sáu 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 16
15/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 12
11h30’ PHQ  Cao thủ học đường 19,20
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 18
17h PVN Tiểu thư lọ lem 24
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 2
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 11
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 12
Thứ bảy 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 17
16/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 13
11h30’ PHQ  Cao thủ học đường 21,22
14h Sân khấu hài
17h PVN Tiểu thư lọ lem 25
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 3
21h25′ Ẩm thực cuối tuần
22h35’ TT bóng đá
Chủ nhật 6h25’ TT bóng đá
17/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 14
11h30’ PHQ  Cao thủ học đường 23 hết
14h TT khoa giáo
17h PVN Tiểu thư lọ lem 26
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 4
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 13
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 14
Thứ hai 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 18
18/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 15
11h30’ Sân khấu -Cải lương
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 19
17h PVN Tiểu thư lọ lem 27
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 5
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 15
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 16
Thứ ba 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 19
19/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 16
11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 1,2
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 20
17h PVN Tiểu thư lọ lem 28
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 6
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 17
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 18
Thứ tư 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 20
20/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 17
11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 3,4
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 21
17h PVN Tiểu thư lọ lem 29
20h10’ TT chuyện nhà nông
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 19
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 20
Thứ năm 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 21
21/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 18
11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 5,6
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 22
17h PVN Tiểu thư lọ lem 30 hết
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 7
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 21
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 22
Thứ sáu 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 22
22/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 19
11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 7,8
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 23
17h PVN Mùa chim én xôn xao 1
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 8
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 23
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 24
Thứ bảy 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 23
23/11/2013 8h30’ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 20 hết
11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 9,10
14h Sân khấu hài
17h PVN Mùa chim én xôn xao 2
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 9
21h25′ Ẩm thực cuối tuần
22h35’ TT bóng đá
Chủ nhật 6h25’ TT bóng đá
24/11/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên 1
11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 11,12
14h TT khoa giáo
17h PVN Mùa chim én xôn xao 3
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 10
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 25
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 26
Thứ hai 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 24
25/11/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên 2
11h30’ Sân khấu -Cải lương
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 24
17h PVN Mùa chim én xôn xao 4
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 11
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 27
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 28
Thứ ba 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 25
26/11/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên 3
11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 13,14
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 25
17h PVN Mùa chim én xôn xao 5
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 12
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 29
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 30
Thứ tư 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 26
27/11/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên 4
11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 15,16
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 26
17h PVN Mùa chim én xôn xao 6
20h10’ TT chuyện nhà nông
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 31
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 32
Thứ năm 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 27
28/11/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên 5
11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 17,18
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 27
17h PVN Mùa chim én xôn xao 7
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 13
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 33
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 34
Thứ sáu 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 28
29/11/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên 6
11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 19,20
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 28
17h PVN Mùa chim én xôn xao 8
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 14
21h25′ PTQ Song long truyền kỳ 35
22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 36
Thứ bảy 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 29
30/11/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên 7
11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 21,22
14h Sân khấu hài
17h PVN Mùa chim én xôn xao 9
20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 15
21h25′ Ẩm thực cuối tuần
22h35’ TT bóng đá

* Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối.