CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2012


NGÀY PHÁT

THỜI GIAN

TÊN PHIM

THỜI LƯỢNG

Thứ hai

1/10/2012

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Công chúa lọ lem và hoàng tử ăn mày (8+9)

- PTQ: Mất phương hướng (16)

- PVN: Dù gió có thổi (25)

- PVN: Vật chứng mong manh (3)

- PHQ: Cao thủ học đường (1+2)

- PVN: Công nghệ thời trang (35)

Thứ ba

2/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Công chúa lọ lem và hoàng tử ăn mày (10+11)

- PTQ: Mất phương hướng (17)

- PHK+TQ: Gió xuân (25+26)

- PVN: Dù gió có thổi(26)

- PVN: Vật chứng mong manh (4)

- PHQ: Cao thủ học đường (3+4)

- PVN: Công nghệ thời trang (36)

Thứ tư

3/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PĐL: Công chúa lọ lem và hoàng tử ăn mày (12+13)

- PTQ: Mất phương hướng (18)

- PHK+TQ: Gió xuân (27+28)

- PVN: Dù gió có thổi (27)

- PVN: Vật chứng mong manh (5)

- PVN: Công nghệ thời trang (37)

Thứ năm

4/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Công chúa lọ lem và hoàng tử ăn mày (14+15)

- PTQ: Mất phương hướng (19)

- PHK+TQ: Gió xuân (29+30)

- PVN: Dù gió có thổi (28)

- PVN: Vật chứng mong manh (6)

- PHQ: Cao thủ học đường (5+6)

- PVN: Công nghệ thời trang (38)

Thứ sáu

5/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PĐL: Công chúa lọ lem và hoàng tử ăn mày (16+17)

- PTQ: Mất phương hướng (20)

- PHK+TQ: Gió xuân (31+32)

- PVN: Dù gió có thổi (29)

- PVN: Vật chứng mong manh (7)

- PHQ: Cao thủ học đường (7+8)

Thứ bảy

6/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

- PĐL: Công chúa lọ lem và hoàng tử ăn mày (18+19)

- PTQ: Mất phương hướng (21)

- PHK+TQ: Gió xuân (33+34)

- PVN: Vật chứng mong manh (8)

- TT bóng đá

Chủ nhật

7/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ: Truy lùng

- PTQ: Mất phương hướng (22)

- PHK+TQ: Gió xuân (35+36) hết

- PVN: Vật chứng mong manh (9)

- PHQ: Cao thủ học đường (9+10)

- PHK: Cô gái và chiếc xe

Thứ hai

8/10/2012

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Công chúa lọ lem và hoàng tử ăn mày (20) hết

- PTQ: Mất phương hướng (23) hết

- PVN: Dù gió có thổi (30)

- PVN: Vật chứng mong manh (10)

- PHQ: Cao thủ học đường (11+12)

- PVN: Công nghệ thời trang (39)

Thứ ba

9/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (1+2)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương)(1)

- PĐL: Tình yêu chợt đến (1+2)

- PVN: Dù gió có thổi (31)

- PVN: Vật chứng mong manh (11)

- PHQ: Cao thủ học đường (13+14)

- PVN: Công nghệ thời trang (40)

Thứ tư

10/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (3+4)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (2)

- PĐL: Tình yêu chợt đến (3+4)

- PVN: Dù gió có thổi (32)

- PVN: Vật chứng mong manh (12)

- PVN: Công nghệ thời trang (41)

Thứ năm

11/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (5+6)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (3)

- PĐL: Tình yêu chợt đến (5+6)

- PVN: Dù gió có thổi (33)

- PVN: Vật chứng mong manh (13)

- PHQ: Cao thủ học đường (15+16)

- PVN: Công nghệ thời trang (42)

Thứ sáu

12/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (7+8)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương)(4)

- PĐL: Tình yêu chợt đến (7+8)

- PVN: Dù gió có thổi (34)

- PVN: Vật chứng mong manh (14)

- PHQ: Cao thủ học đường (17+18)

Thứ bảy

13/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (9+10)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (5)

- PĐL: Tình yêu chợt đến (9+10)

- PVN: Vật chứng mong manh (15)

- TT bóng đá

Chủ nhật

14/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- P M ỹ: Linh cảm của mẹ

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (6)

- PĐL: Tình yêu chợt đến (11+12)

- PVN: Vật chứng mong manh (16)

- PHQ: Cao thủ học đường (19+20)

- P.Mỹ: Món nợ tình yêu

Thứ hai

15/10/2012

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (11+12)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (7)

- PVN: Dù gió có thổi (35)

- PVN: Vật chứng mong manh (17)

- PHQ: Cao thủ học đường (21+22)

- PVN: Công nghệ thời trang (43)

Thứ ba

16/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (13+14)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (8)

- PĐL: Tình yêu chợt đến (13+14)

- PVN: Dù gió có thổi (36)

- PVN: Vật chứng mong manh (18)

- PHQ: Cao thủ học đường (23) hết

- PVN: Công nghệ thời trang (44)

Thứ tư

17/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (15+16)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (9)

- PĐL: Tình yêu chợt đến (15+16)

- PVN: Dù gió có thổi (37)

- PVN: Vật chứng mong manh (19)

- PVN: Công nghệ thời trang (45)

Thứ năm

18/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (17+18)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (10)

- PĐL: Tình yêu chợt đến (17+18)

- PVN: Dù gió có thổi (38)

- PVN: Vật chứng mong manh (20)

- P.Thái Lan: Linh hồn bị đánh tráo (1+2)

- PVN: Công nghệ thời trang (46)

Thứ sáu

19/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (19+20)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (11)

- PĐL: Tình yêu chợt đến (19+20)

- PVN: Dù gió có thổi (39)

- PVN: Vật chứng mong manh (21)

- P.Thái Lan: Linh hồn bị đánh tráo (3+4)

Thứ bảy

20/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (21+22)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (12)

- PĐL: Tình yêu chợt đến (21+22)

- PVN: Vật chứng mong manh (22)

- TT bóng đá

Chủ nhật

21/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- P.Mỹ: Tình yêu ngọt ngào

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (13)

- PĐL: Tình yêu chợt đến (23+24)

- PVN: Vật chứng mong manh (23)

- P.Thái Lan: Linh hồn bị đánh tráo (5+6)

- P.Ý:Người phụ nữ bí ẩn

Thứ hai

22/10/2012

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (23+24)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (14)

- PVN: Dù gió có thổi (40)

- PVN: Vật chứng mong manh (24)

- P.Thái Lan: Linh hồn bị đánh tráo (7+8)

- PVN: Công nghệ thời trang (47)

Thứ ba

23/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (25+26)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (15)

- PĐL: Tình yêu chợt đến (25+26)

- PVN: Dù gió có thổi (41)

- PVN: Vật chứng mong manh (25)

- P.Thái Lan: Linh hồn bị đánh tráo (9+10)

- PVN: Công nghệ thời trang (48)

Thứ tư

24/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (27+28)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (16)

- PĐL: Tình yêu chợt đến (27+28) hết

- PVN: Dù gió có thổi (42)

- PVN: Vật chứng mong manh (26)

- PVN: Công nghệ thời trang (49)

Thứ năm

25/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (29+30)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (17)

-PHQ: Nhiệt huyết tuổi trẻ (1+2)

- PVN: Dù gió có thổi (43)

- PVN: Vật chứng mong manh (27)

- P.Thái Lan: Linh hồn bị đánh tráo (11+12)

- PVN: Công nghệ thời trang (50)

Thứ sáu

26/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (31+32)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (18)

- PHQ: Nhiệt huyết tuổi trẻ (3+4)

- PVN: Dù gió có thổi (44)

- PVN: Vật chứng mong manh (28)

- P.Thái Lan: Linh hồn bị đánh tráo (13+14)

Thứ bảy

27/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (33+34)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (19)

- PHQ: Nhiệt huyết tuổi trẻ (5+6)

- PVN: Vật chứng mong manh (29)

- TT bóng đá

Chủ nhật

28/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- P.Ý: Những phụ nữ thép (Phần 1)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (20)

- PHQ: Nhiệt huyết tuổi trẻ (7+8)

- PVN: Vật chứng mong manh (30)

- P.Thái Lan: Linh hồn bị đánh tráo (15+16)

- P.Ý: Những phụ nữ thép (Phần 2)

Thứ hai

29/10/2012

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (35+36)

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (21)

- PVN: Dù gió có thổi (45)

- PVN: Vật chứng mong manh (31)

- P.Thái Lan: Linh hồn bị đánh tráo (17+18)

- PVN: Công nghệ thời trang (51)

Thứ ba

30/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (37+38) hết

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (22)

- PHQ: Nhiệt huyết tuổi trẻ (9+10)

- PVN: Dù gió có thổi (46)

- PVN: Vật chứng mong manh (32)

- P.Thái Lan: Linh hồn bị đánh tráo (19+20)

- PVN: Công nghệ thời trang (52)

Thứ tư

31/10/2012

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PTQ: Công chúa cuối cùng (39+40) hết

- PTQ+ĐL: Chân mệnh Thiên tử (Chu Nguyên Chương) (23)

- PHQ: Nhiệt huyết tuổi trẻ (11+12)

- PVN: Dù gió có thổi (47)

- PVN: Vật chứng mong manh (33) hết

- PVN: Công nghệ thời trang (53)

* Ghi chuù: Chöông trình coù theå thay ñoåi vaøo phuùt cuoái.