CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2010

NGAØY
PHAÙT

THÔØI

GIAN

TEÂN PHIM

GHI

CHUÙ

Thöùsaùu

1/10/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ:Coâ gaùi thoâng minh (19+20)

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (1+2)

-PTQ: Thaát kieám (15+16)

-PHQ: Coâ gaùi thoâng minh (cuoái)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (6)

PL

Thöùbaûy

2/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-22h

-PHQ: Coâ gaùi thoâng minh (cuoái)

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (3+4)

-PTQ: Thaát kieám (17+18)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (7)

PL

Chuû nhaät

3/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHK:Chaøng reã quyù

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (5+6)

-PTQ: Thaát kieám (19+20)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (1+2)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (8)

 

Thöù hai

4/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (1+2)

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (7+8)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (12)

-PTQ: Thaát kieám (21+22)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (3+4)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (9)

PL

Thöù ba

5/10/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (3+4)

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (9+10)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (13)

-PTQ: Thaát kieám (23+24)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (5+6)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (10)

PL

Thöù tö

6/10/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-22h

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (5+6)

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (11+12)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (14)

-PTQ: Thaát kieám (25+26)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (11)

PL

Thöùnaêm

7/10/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHK: Kẻ gây rắc rối

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (13+14)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (15)

-PTQ: Thaát kieám (27+28)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (7+8)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (12)

 

Thöùsaùu

8/10/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (7+8)

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (15+16)

-PTQ: Thaát kieám (29+30)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (9+10)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (13)

PL

Thöùbaûy

9/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-22h

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (9+10)

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (17+18)

-PTQ: Thaát kieám (31+32)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (14)

PL

Chuû nhaät

10/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ+Myõ:Moäng laøm baù chuû

-PTQ: Ngaøy naøy thaùng naøynaêm aáy (19+cuoái)

-PTQ: Thaát kieám (33+34)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (11+12)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (15)

 

Thöù hai

11/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (11+12)

-PHK: Thaàn y Caùi theá (1+2)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (16)

-PTQ: Thaát kieám (35+36)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (13+14)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (16)

PL

Thöù ba

12/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (13+14)

-PHK: Thaàn y Caùi theá (3+4)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (17)

-PTQ: Thaát kieám (37+38)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (15+16)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (17)

PL

Thöùtö

13/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-22h’

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (15+16)

-PHK: Thaàn y Caùi theá (5+6)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (18)

-PTQ: Thaát kieám (cuoái)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (18)

PL

Thöùnaêm

14/10/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHK: Bao Long Tinh phaù aùn

-PHK: Thaàn y Caùi theá (7+8)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (19)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (1+2)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (17+18)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (19)

 

Thöùsaùu

15/10/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (17+18)

-PHK: Thaàn y Caùi theá (9+10)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (3+4)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (19+20)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (20)

PL

Thöùbaûy

16/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-22h

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (19+20)

-PHK: Thaàn y Caùi theá (11+12)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (5+6)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (21)

PL

Chuû nhaät

17/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PMyõ: Cuoäc chieán treân khoâng

-PHK: Thaàn y Caùi theá (13+14)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (7+8)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (21+22)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (22)

 

Thöù hai

18/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (21+22)

-PHK: Thaàn y Caùi theá (15+16)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (20)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (9+10)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (23+24)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (23)

PL

Thöù ba

19/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (23+24)

-PHK: Thaàn y Caùi theá (17+18)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (21)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (11+12)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (25+26)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (24)

PL

Thöùtö

20/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-22h’

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (25+26)

-PHK: Thaàn y Caùi theá (19+20)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (22)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (13+14)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (25)

PL

Thöùnaêm

21/10/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHK: Nhieäm vuï ñaëc bieät

-PHK: Thaàn y Caùi theá (21+22)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (23)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (15+16)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (27+28)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (26)

 

Thöùsaùu

22/10/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (27+28)

-PHK: Thaàn y Caùi theá (23+24)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (17+18)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (29+30)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (27)

PL

Thöùbaûy

23/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-22h

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (29+30)

-PHK: Thaàn y Caùi theá (25+26)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (19+20)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (28)

PL

Chuû nhaät

24/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-P. Italia: Phaù aùn ôû Kebab

-PHK: Thaàn y Caùi theá (27+28)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (21+22)

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (cuối)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (29)

 

Thöù hai

25/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Cuộc chiến kim tiền (cuối)

-PHK: Thaàn y Caùi theá (29+cuoái)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (24)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (23+24)

-PTQ: Phía sau người đàn ông(1+2)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (30)

PL

Thöù ba

26/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PTQ: Phía sau người đàn ông(1+2)

-PHQ: Ngoït ngaøo em yeâu (1+2)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (25)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (25+26)

-PTQ: Phía sau người đàn ông(3+4)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (31)

PL

Thöùtö

27/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-22h’

-PTQ: Phía sau người đàn ông(3+4)

-PHQ: Ngoït ngaøo em yeâu (3+4)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (26)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (27+28)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (32)

PL

Thöùnaêm

28/10/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHK: Ngöôøi ñeïp mang baàu

-PHQ: Ngoït ngaøo em yeâu (5+6)

-PVN: Mieàn ñaát phuùc (27)

-PTQ: Huyeát chieán ñeán cuøng (29+cuoái)

-PTQ: Phía sau người đàn ông (5+6)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (33)

 

Thöùsaùu

29/10/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ: Phía sau người đàn ông  (5+6)

-PHQ: Ngoït ngaøo em yeâu (7+8)

-PTQ: Bá Vương (1+2)

-PTQ: Phía sau người đàn ông (7+8)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (34)

PL

Thöùbaûy

30/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-22h

-PTQ: Phía sau người đàn ông (7+8)

-PHQ: Ngoït ngaøo em yeâu (9+10)

-PTQ: Bá Vương (3+4)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (35)

PL

Chuû nhaät

31/10/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHKõ: Mất của ñược vợ
-PHQ: Ngoït ngaøo em yeâu (11+12)

-PTQ: Bá Vương (5+6)

-PTQ: Phía sau người đàn ông (9+10)

-PĐL: Long Traân Chaâu – Löu Baù OÂn 6 – P1 (36)

 


* Ghi chuù: Chöông trình coù theå thay ñoåi vaøo phuùt cuoái.