CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 09/2015

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP TL GHI CHÚ
Thứ ba 6h25’ PVN Hà Nội mùa đông năm 46 1
1/9/2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 50
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 31 32
14h PVN Túm cổ đại gia 29
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 29
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 23
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 25
21h15’ PVN Đất nước đứng lên 1
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 48
  00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 86
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 31 32
Thứ  tư 6h25’ PVN Hà Nội mùa đông năm 46 2 hết
2/9/2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 51
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 33 34
14h PVN Túm cổ đại gia 30
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 30
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 24
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 26
21h15’ PVN Đất nước đứng lên 2 hết
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 49
  00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 87
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 33 34
Thứ năm 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 78
3/9/2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 52 hết
  11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 35 36
14h PVN Túm cổ đại gia 31
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 31
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 25
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 27
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 10
22h40′ Bóng đá
  00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 88
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ Bóng đá
Thứ sáu 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 79
4/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 1
  11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 37 38
14h PVN Túm cổ đại gia 32 hết
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 32
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 26
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 28
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h40′ Bóng đá
  00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ Bóng đá
Thứ bảy 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 80 hết
5/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 2
  11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 39 40
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 33
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 27
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 29
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h40′ Bóng đá
  00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 89
00h45′ Bóng đá
02h15′ Bóng đá
Chủ nhật 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 1
6/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 3
  11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 41 42
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 34
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 28
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 30 hết
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 11
22h40′ Bóng đá
  00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 90
00h45′ Bóng đá
02h15′ Bóng đá
Thứ hai 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 2
7/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 4
  11h30’ PTQ
PHQ
Đại chiến cổ kim
Tình yêu và sự cách trở
43 hết
1
14h PVN Rau muống tháng 9 1
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 35
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 29
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 1
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 12
22h40′ Bóng đá
  00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 91
00h45′ CLB thể thao
02h15′ Bóng đá
Thứ ba 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 3
8/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 5
  11h30′ PHQ Tình yêu và sự cách trở 2 3
14h PVN Rau muống tháng 9 2
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 36
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 30
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 2
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 13
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 50
  00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 92
00h45′ CLB thể thao
02h15′ Bóng đá
Thứ  tư 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 4
9/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 6
  11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 4 5
14h PVN Rau muống tháng 9 3
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 37
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 31
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 3
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 14
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 51
  00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 93
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 35 36
Thứ năm 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 5
10/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 7
  11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 6 7
14h PVN Rau muống tháng 9 4
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 38
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 32
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 4
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 15
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 52
  00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 94 hết
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 37 38
Thứ sáu 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 6
11/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 8
  11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 8 9
14h PVN Rau muống tháng 9 5
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 39
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 33
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 5
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 53
  00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 39 40
Thứ bảy 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 7
12/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 9
11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 10 11
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 40
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 34
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 6
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 54 hết
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 1
00h45′ PTQ Trời xanh đổ lệ 11 12
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 41 42
Chủ nhật 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 8
13/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 10
  11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 12 13
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 41
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 35
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 7
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 16
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 1
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 2
00h45′ PTQ Trời xanh đổ lệ 13 14
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 43 44
Thứ hai 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 9
14/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 11
  11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 14 15
14h PVN Rau muống tháng 9 6
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 42
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 36
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 8
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 17
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 2
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 3
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 45 46
Thứ ba 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 10
15/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 12
  11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 16 17
14h PVN Rau muống tháng 9 7
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 43
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 37
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 9
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 18
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 3
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 4
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 47 48
Thứ  tư 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 11
16/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 13
  11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 18 19
14h PVN Rau muống tháng 9 8
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 44
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 38
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 10
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 19
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 4
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 5
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 49 50
Thứ năm 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 12
17/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 14
  11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 20 21
14h PVN Rau muống tháng 9 9
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 45
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 39
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 11
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 20
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 5
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 6
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 51 52
Thứ sáu 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 13
18/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 15
  11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 22 23
14h PVN Rau muống tháng 9 10
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 46
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 40
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 12
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 6
  00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 53 54
Thứ bảy 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 14
19/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 16
11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 24 25
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 47
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 41
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 13
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 7
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 7
00h45′ PTQ Trời xanh đổ lệ 15 16
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 55 56
Chủ nhật 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 15
20/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 17
  11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 26 27
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 48
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 42
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 14
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 21
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 8
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 8
00h45′ PTQ Trời xanh đổ lệ 17 18
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 57 58
Thứ hai 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 16
21/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 18
  11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 28 29
14h PVN Rau muống tháng 9 11
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 49
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 43
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 15
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 22
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 9
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 9
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 59 60
Thứ ba 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 17
22/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 19
  11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 30 31
14h PVN Rau muống tháng 9 12
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 50
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 44
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 16
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 23
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 10
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 10
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 61 62
Thứ  tư 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 18
23/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 20
  11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 32 33
14h PVN Rau muống tháng 9 13
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 51
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 45 hết
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 17
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 24
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 11
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 11
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 63 64
Thứ năm 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 19
24/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 21
  11h30’ PHQ Tình yêu và sự cách trở 34 35
14h PVN Rau muống tháng 9 14
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 52
17h15” PHK Bảo vệ nhân chứng 1
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 18
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 25
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 12
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 12
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 65 66
Thứ sáu 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 20
25/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 22
  11h30’ PHQ
PHK
Tình yêu và sự cách trở
Danh gia vọng tộc
36 hết
1
14h PVN Rau muống tháng 9 15
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 53
17h15” PHK Bảo vệ nhân chứng 2
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 19
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 13
  00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 67 68
Thứ bảy 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 21
26/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 23
11h30’ PHK Danh gia vọng tộc 2 3
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 54
17h15” PHK Bảo vệ nhân chứng 3
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 20
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 14
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 13
00h45′ PTQ Trời xanh đổ lệ 19 20
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 69 70
Chủ nhật 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 22
27/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 24
  11h30’ PHK Danh gia vọng tộc 4 5
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 55
17h15” PHK Bảo vệ nhân chứng 4
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 21
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 26
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 15
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 14
00h45′ PTQ Trời xanh đổ lệ 21 22
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 71 72
Thứ hai 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 23
28/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 25
  11h30’ PHK Danh gia vọng tộc 6 7
14h PVN Rau muống tháng 9 16
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 56
17h15” PHK Bảo vệ nhân chứng 5
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 22
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 27
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 16
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 15
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 73 74
Thứ ba 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 24
29/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 26
  11h30’ PHK Danh gia vọng tộc 8 9
14h PVN Rau muống tháng 9 17
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 57
17h15” PHK Bảo vệ nhân chứng 6
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 23
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 28
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 17
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 16
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 75 76
Thứ  tư 6h25’ PĐL Nhà mẹ P3 25
30/9/2015 8h20′ PHQ Luật hôn nhân 27
  11h30’ PHK Danh gia vọng tộc 10 11
14h PVN Rau muống tháng 9 18
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 58
17h15” PHK Bảo vệ nhân chứng 7
19h50′ PHK Pháp luật vô hình 24
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 29
22h40′ PTL Tình khúc đảo thiên thần 18
  00h00′ PĐL Tôi thuê một người tình 17
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 77 90