CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 09/2014

 

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 86
1/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 11
11h30’ PHQ Hái sao cho em 14,15
14h PVN Ký ức mong manh 9
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 19
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 3
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 14
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 40
21h30′ PHK Mái ấm gia đình 48
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 48
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 28
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Hái sao cho em 14,15
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 87
2/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 12
11h30’ PHQ Hái sao cho em 16,17
14h PVN Ký ức mong manh 10
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 20
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 4
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 15
21h15’ PVN Đất nước đứng lên
22h20′ PVN Đất nước đứng lên
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 29
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Hái sao cho em 16,17
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 88
3/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 13
11h30’ PHQ Hái sao cho em 18,19
14h PVN Ký ức mong manh 11
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 21
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 5
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 16
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 41
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 49
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 30
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Hái sao cho em 18,19
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 89
4/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 14
11h30’ PHQ Hái sao cho em 20,21
14h PVN Ký ức mong manh 12
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 22
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 6
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 17
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 42
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 50 hết
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 31
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Hái sao cho em 20,21
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 90
5/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 15
11h30’ PHQ Hái sao cho em 22,23
14h PVN Ký ức mong manh 13
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 23
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 7
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 18
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 1
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHQ Hái sao cho em 22,23
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 91
6/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 16
11h30’ PHQ Hái sao cho em 24,25
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 24
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 8
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 2
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 32
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 21,22
02h15′ PHQ Hái sao cho em 24,25
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 92
7/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 17
11h30’ PHQ Hái sao cho em 26,27 hết
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 25
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 9
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 19
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 43
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 3
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 33
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 23,24
02h15′ PHQ Hái sao cho em 26,27 hết
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 93
8/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 18
11h30’ PTQ 12 con giáp 1,2
14h PVN Ký ức mong manh 14
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 26
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 10
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 20
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 44
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 4
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 34
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ 12 con giáp 1,2
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 94
9/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 19
11h30’ PTQ 12 con giáp 3,4
14h PVN Ký ức mong manh 15
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 27
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 11
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 21
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 45
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 5
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 35
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ 12 con giáp 3,4
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 95
10/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 20
11h30’ PTQ 12 con giáp 5,6
14h PVN Ký ức mong manh 16
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 28
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 12
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 22
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 46
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 6
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 36
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ 12 con giáp 5,6
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 96
11/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 21
11h30’ PTQ 12 con giáp 7,8
14h PVN Ký ức mong manh 17
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 29
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 13
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 23
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 47
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 7
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 37
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ 12 con giáp 7,8
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 97
12/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 22
11h30’ PTQ 12 con giáp 9,10
14h PVN Ký ức mong manh 18
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 30
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 14
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 24
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 8
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PTQ 12 con giáp 9,10
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 98
13/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 23
11h30’ PTQ 12 con giáp 11,12
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 31
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 15
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 9
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 38
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 25,26
02h15′ PTQ 12 con giáp 11,12
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 99
14/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 24
11h30’ PTQ 12 con giáp 13,14
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 32
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 16
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 25
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 48
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 10
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 39
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 27,28
02h15′ PTQ 12 con giáp 13,14
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 100 hết
15/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 25
11h30’ PTQ 12 con giáp 15,16
14h PVN Ký ức mong manh 19
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 33
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 17
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 26
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 49
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 11
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 40
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ 12 con giáp 15,16
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 101
16/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 26
11h30’ PTQ 12 con giáp 17,18
14h PVN Ký ức mong manh 20
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 34
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 18
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 27
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 50
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 12
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 41
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ 12 con giáp 17,18
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 102
17/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 27
11h30’ PTQ 12 con giáp 19,20
14h PVN Ký ức mong manh 21
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 35
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 19
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 28
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 51
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 13
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 42
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ 12 con giáp 19,20
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 103
18/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 28
11h30’ PTQ 12 con giáp 21,22
14h PVN Ký ức mong manh 22
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 36
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 20
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 29
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 52
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 14
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 43
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ 12 con giáp 21,22
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 104
19/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 29
11h30’ PTQ 12 con giáp 23,24
14h PVN Ký ức mong manh 23
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 37
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 21
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 30
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 15
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PTQ 12 con giáp 23,24
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 105
20/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 30
11h30’ PTQ 12 con giáp 25,26
25
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 38
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 22
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 16
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 44
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 29,30
02h15′ PTQ 12 con giáp 25,26
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 106
21/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 31
11h30’ PTQ 12 con giáp 27,28
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 39
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 23
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 31
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 53
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 17
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 45
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 31,32
02h15′ PTQ 12 con giáp 27,28
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 107
22/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 32
11h30’ PTQ 12 con giáp 29,30
14h PVN Ký ức mong manh 24
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 40 hết
17h15” PHQ Xin chào tiểu thư 24 hết
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 32
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 54
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 18
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 46
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ 12 con giáp 29,30
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 108
23/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 33
11h30’ PTQ 12 con giáp 31,32
14h PVN Ký ức mong manh 25
16h10′ P.Singapore Hồng hài nhi 1
17h15” PHQ Cô nàng bướng bỉnh 1
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 33
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 55
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 19
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 47
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ 12 con giáp 31,32
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 109
24/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 34
11h30’ PTQ 12 con giáp 33,34hết
14h PVN Ký ức mong manh 26
16h10′ P.Singapore Hồng hài nhi 2
17h15” PHQ Cô nàng bướng bỉnh 2
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 34
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 56
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 20
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 48
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ 12 con giáp 33,34 hết
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 110
25/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 35
11h30’ PHK+TQ Cô vợ lắm chiêu 1,2
14h PVN Ký ức mong manh 27
16h10′ P.Singapore Hồng hài nhi 3
17h15” PHQ Cô nàng bướng bỉnh 3
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 35
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 57
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 21
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 49
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHK+TQ Cô vợ lắm chiêu 1,2
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 111
26/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 36
11h30’ PHK+TQ Cô vợ lắm chiêu 3,4
14h PVN Ký ức mong manh 28
16h10′ P.Singapore Hồng hài nhi 4
17h15” PHQ Cô nàng bướng bỉnh 4
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 36
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 22
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHK+TQ Cô vợ lắm chiêu 3,4
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 112
27/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 37
11h30’ PHK+TQ Cô vợ lắm chiêu 5,6
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ P.Singapore Hồng hài nhi 5
17h15” PHQ Cô nàng bướng bỉnh 5
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 23
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 50
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 33,34
02h15′ PHK+TQ Cô vợ lắm chiêu 5,6
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 113
28/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 38
11h30’ PHK+TQ Cô vợ lắm chiêu 7,8
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ P.Singapore Hồng hài nhi 6
17h15” PHQ Cô nàng bướng bỉnh 6
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 37
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 58
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 24
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 51
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 35,36
02h15′ PHK+TQ Cô vợ lắm chiêu 7,8
04h00′ PTQ Kho báu Đông Lăng 36
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 114
29/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 39
11h30’ PHK+TQ Cô vợ lắm chiêu 9,10
14h PVN Ký ức mong manh 29
16h10′ P.Singapore Hồng hài nhi 7
17h15” PHQ Cô nàng bướng bỉnh 7
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 38
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 59
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 25
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 52
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHK+TQ Cô vợ lắm chiêu 9,10
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 115
30/9/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 40
11h30’ PHK+TQ Cô vợ lắm chiêu 11,12
14h PVN Ký ức mong manh 30
16h10′ P.Singapore Hồng hài nhi 8
17h15” PHQ Cô nàng bướng bỉnh 8
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 39
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 60
22h20′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 26
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 53
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHK+TQ Cô vợ lắm chiêu 11,12

*Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối