CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 08/2015

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP TL GHI CHÚ
Thứ bảy 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 47
1.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 20
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 11 12
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PHQ Nữ phi công xinh đẹp 28
17h15” P.Singapore Hoàng tử thiếu lâm P2 14
19h50′ PHK Bảo vệ nhân chứng 15
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 17
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 59
00h45′ PTL Chuyện tình lọ lem 29 30
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 11 12
Chủ nhật 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 48
2.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 21
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 13 14
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PHQ Nữ phi công xinh đẹp 29
17h15” P.Singapore Hoàng tử thiếu lâm P2 15
19h50′ PHK Bảo vệ nhân chứng 16
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 7
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 18
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 60
00h45′ PTL Chuyện tình lọ lem 31 32
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 13 14
Thứ hai 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 49
3.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 22
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 15 16
14h PVN Túm cổ đại gia 12
16h10′ PHQ Nữ phi công xinh đẹp 30 hết
17h15” P.Singapore Hoàng tử thiếu lâm P2 16
19h50′ PHK Bảo vệ nhân chứng 17
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 8
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 19
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 61
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 15 16
Thứ ba 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 50
4.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 23
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 17 18
14h PVN Túm cổ đại gia 13
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 1
17h15” P.Singapore Hoàng tử thiếu lâm P2 17
19h50′ PHK Bảo vệ nhân chứng 18
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 9
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 20
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 62
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 17 18
Thứ  tư 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 51
5.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 24
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 19 20
14h PVN Túm cổ đại gia 14
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 2
17h15” P.Singapore Hoàng tử thiếu lâm P2 18
19h50′ PHK Bảo vệ nhân chứng 19
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 10
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 21
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 63
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 19 20
Thứ năm 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 52
6.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 25
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 21 22
14h PVN Túm cổ đại gia 15
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 3
17h15” P.Singapore Hoàng tử thiếu lâm P2 19
19h50′ PHK Bảo vệ nhân chứng 20 hết
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 11
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 22
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 64
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 21 22
Thứ sáu 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 53
7.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 26
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 23 24
14h PVN Túm cổ đại gia 16
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 4
17h15” P.Singapore Hoàng tử thiếu lâm P2 20
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 1
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 23
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 23 24
Thứ bảy 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 54
8.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 27
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 25 26
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 5
17h15” P.Singapore Hoàng tử thiếu lâm P2 21
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 2
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 24
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 65
00h45′ PTL Chuyện tình lọ lem 33 34
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 25 26
Chủ nhật 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 55
9.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 28
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 27 28
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 6
17h15” P.Singapore Hoàng tử thiếu lâm P2 22 hết
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 3
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 12
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 25
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 66
00h45′ PTL Chuyện tình lọ lem 35 36
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 27 28
Thứ hai 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 56
10.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 29
11h30’ PHQ Cánh chim cô đơn 29 30
14h PVN Túm cổ đại gia 17
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 7
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 1
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 4
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 13
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 26
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 67
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 29 30
Thứ ba 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 57
11.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 30
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 31 32
14h PVN Túm cổ đại gia 18
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 8
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 2
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 5
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 14
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 27
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 68
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 31 32
Thứ  tư 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 58
12.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 31
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 33 34
14h PVN Túm cổ đại gia 19
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 9
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 3
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 6
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 15
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 28
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 69
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 33 34
Thứ năm 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 59
13.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 32
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 35 36
14h PVN Túm cổ đại gia 20
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 10
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 4
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 7
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 16
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 29
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 70
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 35 36
Thứ sáu 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 60
14.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 33
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 37 38
14h PVN Túm cổ đại gia 21
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 11
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 5
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 8
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 30
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 37 38
Thứ bảy 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 61
15.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 34
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 39 40
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 12
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 6
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 9
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 31
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 71
00h45′ PTL Chuyện tình lọ lem 37 hết
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 39 40
Chủ nhật 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 62
16.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 35
11h30’ PHQ Mặt nạ anh hùng 41 42 hết
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 13
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 7
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 10
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 17
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 32
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 72
00h45′ PTQ Trời xanh đổ lệ 1 2
02h15′ PHQ Mặt nạ anh hùng 41 42 hết
Thứ hai 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 63
17.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 36
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 1 2
14h PVN Tội và tình 1
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 14
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 8
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 11
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 18
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 33
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 73
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 1 2
Thứ ba 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 64
18.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 37
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 3 4
14h PVN Tội và tình 2 hết
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 15
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 9
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 12
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 19
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 34
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 74
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 3 4
Thứ  tư 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 65
19.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 38
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 5 6
14h PVN Truy tìm X413 1
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 16
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 10
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 13
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 20
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 35
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 75
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 5 6
Thứ năm 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 66
20.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 39
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 7 8
14h PVN Truy tìm X413 2 hết
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 17
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 11
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 14
21h15’ PĐL Trâm hoa mai 21 hết
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 36
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 76
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 7 8
Thứ sáu 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 67
21.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 40
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 9 10
14h PVN Túm cổ đại gia 22
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 18
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 12
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 15
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 37
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 9 10
Thứ bảy 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 68
22.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 41
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 11 12
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 19
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 13
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 16
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 38
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 77
00h45′ PTQ Trời xanh đổ lệ 3 4
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 11 12
Chủ nhật 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 69
23.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 42
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 13 14
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 20
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 14
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 17
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 1
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 39
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 78
00h45′ PTQ Trời xanh đổ lệ 5 6
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 13 14
Thứ hai 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 70
24.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 43
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 15 16
14h PVN Túm cổ đại gia 23
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 21
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 15
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 18
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 2
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 40
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 79
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 15 16
Thứ ba 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 71
25.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 44
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 17 18
14h PVN Túm cổ đại gia 24
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 22
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 16
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 19
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 3
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 41
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 80
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 17 18
Thứ  tư 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 72
26.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 45
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 19 20
14h PVN Túm cổ đại gia 25
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 23
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 17
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 20
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 4
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 42
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 81
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 19 20
Thứ năm 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 73
27.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 46
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 21 22
14h PVN Túm cổ đại gia 26
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 24
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 18
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 21
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 5
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 43
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 82
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 21 22
Thứ sáu 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 74
28.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 47
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 23 24
14h PVN Túm cổ đại gia 27
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 25
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 19
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 22
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 44
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 23 24
Thứ bảy 6h25’ PĐL Nhà mẹ P1 75
29.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 48
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 25 26
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 26
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 20
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 23
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 45
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 83
00h45′ PTQ Trời xanh đổ lệ 7 8
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 25 26
Chủ nhật 6h25’ PĐL Nhà mẹ P2 76
30.8.2015 8h20′ PHQ Vị tướng tài ba 49
11h30’ PTQ Đại chiến cổ kim 27 28
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PĐL Cặp đôi rắc rối 27
17h15” PTQ Thiên long bát bộ 21
19h50′ PHK Hoán đổi nhân tâm 24
21h15’ P.Singapore Thanh xà bạch xà 6
22h40′ PĐL Tân dòng sông ly biệt 46
00h00′ PHQ Đánh cắp trái tim 84
00h45′ PTQ Trời xanh đổ lệ 9 10
02h15′ PHQ Tình đầu không phai 27 28