CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 08/2014

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 55
1/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 55
11h30’ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 15,16
14h PVN Duyên nợ miền Tây 28
16h10′ PHK Ván bài gia nghiệp 8
17h15” PHQ Cuộc đời đổi thay 20
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 189
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 18
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 15,16
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 56
2/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 56
11h30’ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 17,18
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PHK Ván bài gia nghiệp 9
17h15” PHQ Cuộc đời đổi thay 21
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 19
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 2
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 1,2
02h15′ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 17,18
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 57
3/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 57
11h30’ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 19,20
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PHK Ván bài gia nghiệp 10
17h15” PHQ Cuộc đời đổi thay 22
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 190
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 16
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 20
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 3
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 3,4
02h15′ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 19,20
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 58
4/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 58
11h30’ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 21,22
14h PVN Duyên nợ miền Tây 29
16h10′ PHK Ván bài gia nghiệp 11
17h15” PHQ Cuộc đời đổi thay 23
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 191
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 17
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 42,43
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 21
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 4
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 21,22
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 59
5/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 59
11h30’ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 23,24
14h PVN Duyên nợ miền Tây 30
16h10′ PHK Ván bài gia nghiệp 12
17h15” PHQ Cuộc đời đổi thay 24 hết
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 192
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 18
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 22
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 5
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 23,24
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 60
6/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 60
11h30’ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 25,26
14h PVN Duyên nợ miền Tây 31
16h10′ PHK Ván bài gia nghiệp 13
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 1
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 193
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 19
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 23
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 6
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 25,26
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 61
7/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 61
11h30’ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 27,28
14h PVN Duyên nợ miền Tây 32
16h10′ PHK Ván bài gia nghiệp 14
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 2
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 194
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 20
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 24
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 7
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 27,28
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 62
8/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 62
11h30’ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 29 hết
14h PVN Duyên nợ miền Tây 33
16h10′ PHK Ván bài gia nghiệp 15
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 3
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 195
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 25
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHQ Vẻ đẹp tuổi thơ 29 hết
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 63
9/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 63
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 1,2
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PHK Ván bài gia nghiệp 16
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 4
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 26
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 8
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 5,6
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 1,2
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 64
10/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 64
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 3,4
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PHK Ván bài gia nghiệp 17
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 5
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 196
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 21
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 27
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 9
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 7,8
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 3,4
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 65
11/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 65
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 5,6
14h PVN Duyên nợ miền Tây 34
16h10′ PHK Ván bài gia nghiệp 18
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 6
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 197
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 22
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 28
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 10
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 5,6
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 66
12/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 66
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 7,8
14h PVN Duyên nợ miền Tây 35
16h10′ PHQ Ván bài gia nghiệp 19
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 7
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 198
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 23
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 29
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 11
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 7,8
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 67
13/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 67
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 9,10
14h PVN Duyên nợ miền Tây 36
16h10′ PHK Ván bài gia nghiệp 20 hết
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 8
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 199
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 24
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 30
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 12
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 9,10
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 68
14/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 68
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 11,12
14h PVN Duyên nợ miền Tây 37
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 1
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 9
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 200 hết
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 25
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 31
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 13
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 11,12
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 69
15/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 69
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 13,14
14h PVN Duyên nợ miền Tây 38
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 2
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 10
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 1
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 32
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 13,14
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 70
16/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 70
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 15,16
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 3
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 11
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 33
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 14
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 9,10
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 15,16
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 71
17/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 71
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 17,18
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 4
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 12
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 2
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 26
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 34
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 15
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 11,12
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 17,18
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 72
18/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 72
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 19,20
14h PVN Duyên nợ miền Tây 39
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 5
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 13
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 3
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 27
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 35
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 16
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 19,20
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 73
19/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 73
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 21,22
14h PVN Duyên nợ miền Tây 40hết
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 6
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 14
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 4
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 28
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 36
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 17
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 21,22
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 74
20/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 74 hết
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 23,24
14h PVN Ký ức mong manh 1
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 7
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 15
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 5
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 29
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 37
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 18
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 23,24
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 75
21/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 1
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 25,26
14h PVN Ký ức mong manh 2
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 8
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 16
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 6
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 30
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 38
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 19
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 25,26
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 76
22/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 2
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 27,28
14h PVN Ký ức mong manh 3
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 9
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 17
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 7
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 39
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 27,28
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 77
23/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 3
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 29,30
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 10
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 18
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 40
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 20
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 13,14
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 29,30
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 78
24/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 4
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 31,32
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 11
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 19
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 8
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 31
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 41
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 21
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 15,16
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 31,32
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 79
25/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 5
11h30’ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 33 hết
14h PVN Ký ức mong manh 4
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 12
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 20
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 9
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 32
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 42
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 22
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Hạnh phúc mỉm cười 33 hết
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 80
26/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 6
11h30’ PHQ Hái sao cho em 1,2
14h PVN Ký ức mong manh 5
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 13
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 21
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 10
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 33
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 43
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 23
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Hái sao cho em 1,2
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 81
27/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 7
11h30’ PHQ Hái sao cho em 3,4
14h PVN Ký ức mong manh 6
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 14
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 22
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 11
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 34
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 44
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 24
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Hái sao cho em 3,4
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 82
28/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 8
11h30’ PHQ Hái sao cho em 5,6
14h PVN Ký ức mong manh 7
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 15
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 23
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 12
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 35
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 45
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 25
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Hái sao cho em 5,6
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 83
29/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 9
11h30’ PHQ Hái sao cho em 7,8
14h PVN Ký ức mong manh 8
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 16
17h15” PHQ Tình yêu cao thượng 24 hết
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 13
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 46
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHQ Hái sao cho em 7,8
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 84
30/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 10
11h30’ PHQ Hái sao cho em 9,10
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 17
17h15” PHQ Xin chào tuổi thơ 1
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 47
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 26
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 17,18
02h15′ PHQ Hái sao cho em 9,10
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 85
31/8/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 11
11h30’ PHQ Hái sao cho em 11,12
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PVN Bình Tây Đại Nguyên Soái 18
17h15” PHQ Xin chào tuổi thơ 2
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 14
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 36
22h20′ PHK Mái ấm gia đình 48
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ PHQ Gia đình đá quý 27
00h45′ PĐL+TQ+HK Long du thiên hạ P2 19,20
02h15′ PHQ Hái sao cho em 11,12

*Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối