CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 06/2018

KHUNG GIỜ THỨ 2 28/05/2018 THỨ 3 29/05/2018 THỨ 4 30/05/2018 THỨ 5 31/05/2018 THỨ 6 01/06/2018 THỨ 7 02/06/2018 CHỦ NHẬT 03/06/2018
7:05 PVN – Con dâu T16 PVN – Con dâu T17 PVN – Con dâu T18
8:30 PHQ – Son môi hồng T76 PHQ – Son môi hồng T77 PHQ – Son môi hồng T78
12:00 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P2 – T35,36 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P2 – T37,38 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P2 – T39 (Hết) PTQ – Tân bảng phong thần T1
14:00 PVN – Con dâu T17 PVN – Con dâu T18 PVN – Con dâu T19
16:25 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T38 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T39 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T40
17:30 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T19 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T20 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T21
19:47 PNN – Người tình kim cương T15 PNN – Người tình kim cương T16 PNN – Người tình kim cương T17
20:50 PVN – Góc khuất số phận T5 ĐĐVQ PVN – Góc khuất số phận T6
21:35 PTL Đẳng cấp quý cô II T18 PTL Đẳng cấp quý cô II T19 PTL Đẳng cấp quý cô II T20
22:45 PPLP – Huyền thoại Indio T17 PPLP – Huyền thoại Indio T18 Sân khấu
0:00 PHQ – Son môi hồng T76 PHQ – Son môi hồng T77 PHQ – Son môi hồng T78
1:00 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T38 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T39 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T40
PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T19 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T20 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T21
3:15 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P2 – T35,36 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P2 – T37,38 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P2 – T39 (Hết) PTQ – Tân bảng phong thần T1
KHUNG GIỜ THỨ 2 04/06/2018 THỨ 3 05/06/2018 THỨ 4 06/06/2018 THỨ 5 07/06/2018 THỨ 6 08/06/2018 THỨ 7 09/06/2018 CHỦ NHẬT 10/06/2018
7:05 PVN – Con dâu T19 PVN – Con dâu T20 PVN – Con dâu T21 PVN – Con dâu T22 PVN – Con dâu T23 PVN – Con dâu T24 PVN – Con dâu T25
8:30 PHQ – Son môi hồng T79 PHQ – Son môi hồng T80 PHQ – Son môi hồng T81 PHQ – Son môi hồng T82 PHQ – Son môi hồng T83 PHQ – Son môi hồng T84 PHQ – Son môi hồng T85
12:00  PTQ – Tân bảng phong thần T2,3  PTQ – Tân bảng phong thần T4,5  PTQ – Tân bảng phong thần T6,7  PTQ – Tân bảng phong thần T8,9  PTQ – Tân bảng phong thần T10,11  PTQ – Tân bảng phong thần T12,13  PTQ – Tân bảng phong thần T14,15
14:00 PVN – Con dâu T20 PVN – Con dâu T21 PVN – Con dâu T22 PVN – Con dâu T23 PVN – Con dâu T24 PVN – Con dâu T25 PVN – Con dâu T26
16:25 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T41 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T42 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T43 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T44 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T45 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T46 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T47(Hết)
17:30 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T22 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T23 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T24 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T25 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T26 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T27 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T28
19:47 PNN – Người tình kim cương T18 PNN – Người tình kim cương T19 PNN – Người tình kim cương T20 PNN – Người tình kim cương T21 PNN – Người tình kim cương T22 PNN – Người tình kim cương T23 PNN – Người tình kim cương T24
20:50 PVN – Góc khuất số phận T7 PVN – Góc khuất số phận T8 PVN – Góc khuất số phận T9 PVN – Góc khuất số phận T10 PVN – Góc khuất số phận T11 ĐĐVQ PVN – Góc khuất số phận T12
21:35 PTQ Đẳng cấp quý cô II T21 PTQ Đẳng cấp quý cô II T22 PTQ Đẳng cấp quý cô II T23 PTQ Đẳng cấp quý cô II T24 PTL Đẳng cấp quý cô II T25 PTL Đẳng cấp quý cô II T26 PTL Đẳng cấp quý cô II T27
22:45 PPLP – Huyền thoại Indio T19 PPLP – Huyền thoại Indio T20 PPLP – Huyền thoại Indio T21 PPLP – Huyền thoại Indio T22 PPLP – Huyền thoại Indio T23 PPLP – Huyền thoại Indio T24 Sân khấu
0:00 PHQ – Son môi hồng T79 PHQ – Son môi hồng T80 PHQ – Son môi hồng T81 PHQ – Son môi hồng T82 PHQ – Son môi hồng T83 PHQ – Son môi hồng T84 PHQ – Son môi hồng T85
1:00 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T41 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T42 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T43 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T44 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T45 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T46 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T47(Hết)
PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T22 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T23 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T24 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T25 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T26 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T27 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T28
3:15  PTQ – Tân bảng phong thần T2,3  PTQ – Tân bảng phong thần T4,5  PTQ – Tân bảng phong thần T6,7  PTQ – Tân bảng phong thần T8,9  PTQ – Tân bảng phong thần T10,11  PTQ – Tân bảng phong thần T12,13  PTQ – Tân bảng phong thần T14,15
KHUNG GIỜ THỨ 2 11/06/2018 THỨ 3 12/06/2018 THỨ 4 13/06/2018 THỨ 5 14/06/2018 THỨ 6 15/06/2018 THỨ 7 16/06/2018 CHỦ NHẬT 17/06/2018
7:05 PVN – Con dâu T26 PVN – Con dâu T27 PVN – Con dâu T28 PVN – Con dâu T29 PVN – Con dâu T30 PVN – Con dâu T31 PVN – Con dâu T32
8:30 PHQ – Son môi hồng T86 PHQ – Son môi hồng T87 PHQ – Son môi hồng T88 PHQ – Son môi hồng T89 PHQ – Son môi hồng T90 PHQ – Son môi hồng T91 PHQ – Son môi hồng T92
12:00  PTQ – Tân bảng phong thần T16,17  PTQ – Tân bảng phong thần T18,19  PTQ – Tân bảng phong thần T20,21  PTQ – Tân bảng phong thần T22,23  PTQ – Tân bảng phong thần T24,25  PTQ – Tân bảng phong thần T26,27  PTQ – Tân bảng phong thần T28,29
14:00 PVN – Con dâu T27 PVN – Con dâu T28 PVN – Con dâu T29 PVN – Con dâu T30 PVN – Con dâu T31 PVN – Con dâu T32 PVN – Con dâu T33
16:25 PTL Người con gái tôi yêu T1 PTL Người con gái tôi yêu T2 PTL Người con gái tôi yêu T3 PTL Người con gái tôi yêu T4 PTL Người con gái tôi yêu T5 PTL Người con gái tôi yêu T6 PTL Người con gái tôi yêu T7
17:30 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T29 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T30 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T31 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T32 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T33 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T34 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T35(Hết)
19:47 PNN – Người tình kim cương T25 PNN – Người tình kim cương T26 PNN – Người tình kim cương T27 PNN – Người tình kim cương T29 PNN – Người tình kim cương T30 PNN – Người tình kim cương T31 PNN – Người tình kim cương T32
20:50 PVN – Góc khuất số phận T13 PVN – Góc khuất số phận T14 PVN – Góc khuất số phận T15 PVN – Góc khuất số phận T16 THTT ĐĐVQ PVN – Góc khuất số phận T17
21:35 PTQ Đẳng cấp quý cô II T28 PTQ Đẳng cấp quý cô II T29 PTQ Đẳng cấp quý cô II T30 PTQ Đẳng cấp quý cô II T31 PTL Đẳng cấp quý cô II T32 PTL Đẳng cấp quý cô II T33 PTL Đẳng cấp quý cô II T34 (Hết)
22:45 PPLP – Huyền thoại Indio T25 PPLP – Huyền thoại Indio T26 PPLP – Huyền thoại Indio T27 PPLP – Huyền thoại Indio T28 PPLP – Huyền thoại Indio T29 PPLP – Huyền thoại Indio T30 Sân khấu
0:00 PHQ – Son môi hồng T86 PHQ – Son môi hồng T87 PHQ – Son môi hồng T88 PHQ – Son môi hồng T89 PHQ – Son môi hồng T90 PHQ – Son môi hồng T91 PHQ – Son môi hồng T92
1:00 PTL Người con gái tôi yêu T1 PTL Người con gái tôi yêu T2 PTL Người con gái tôi yêu T3 PTL Người con gái tôi yêu T4 PTL Người con gái tôi yêu T5 PTL Người con gái tôi yêu T6 PTL Người con gái tôi yêu T7
PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T29 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T30 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T31 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T32 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T33 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T34 PTQ – Anh hùng thành Ngõa Trì T35(Hết)
3:15  PTQ – Tân bảng phong thần T16,17  PTQ – Tân bảng phong thần T18,19  PTQ – Tân bảng phong thần T20,21  PTQ – Tân bảng phong thần T22,23  PTQ – Tân bảng phong thần T24,25  PTQ – Tân bảng phong thần T26,27  PTQ – Tân bảng phong thần T28,29
KHUNG GIỜ THỨ 2 18/06/2018 THỨ 3 19/06/2018 THỨ 4 20/06/2018 THỨ 5 21/06/2018 THỨ 6 22/06/2018 THỨ 7 23/06/2018 CHỦ NHẬT 24/06/2018
7:05 PVN – Con dâu T33 PVN – Con dâu T34 (Hết) PVN Mặn hơn muối T1 PVN Mặn hơn muối T2 PVN Mặn hơn muối T3 PVN Mặn hơn muối T4 PVN Mặn hơn muối T5
8:30 PHQ – Son môi hồng T93 PHQ – Son môi hồng T94 PHQ – Son môi hồng T95 PHQ – Son môi hồng T96 PHQ – Son môi hồng T97 PHQ – Son môi hồng T98 PHQ – Son môi hồng T99
12:00  PTQ – Tân bảng phong thần T30,31  PTQ – Tân bảng phong thần T32,33  PTQ – Tân bảng phong thần T34,35  PTQ – Tân bảng phong thần T36,37  PTQ – Tân bảng phong thần T38,39  PTQ – Tân bảng phong thần T40,41  PTQ – Tân bảng phong thần T42,43
14:00 PVN – Con dâu T34 (Hết) PVN Mặn hơn muối T1 PVN Mặn hơn muối T2 PVN Mặn hơn muối T3 PVN Mặn hơn muối T4 PVN Mặn hơn muối T5 PVN Mặn hơn muối T6
16:25 PTL Người con gái tôi yêu T8 PTL Người con gái tôi yêu T9 PTL Người con gái tôi yêu T10 PTL Người con gái tôi yêu T11 PTL Người con gái tôi yêu T12 PTL Người con gái tôi yêu T13 PTL Người con gái tôi yêu T14
17:30 PTQ – Càn Long truyền kỳ T1 PTQ – Càn Long truyền kỳ T2 PTQ – Càn Long truyền kỳ T3 PTQ – Càn Long truyền kỳ T4 PTQ – Càn Long truyền kỳ T5 PTQ – Càn Long truyền kỳ T6 PTQ – Càn Long truyền kỳ T7
19:47 PNN – Người tình kim cương T33 PNN – Người tình kim cương T34 PNN – Người tình kim cương T35 PNN – Người tình kim cương T36 PNN – Người tình kim cương T37 PNN – Người tình kim cương T38 PNN – Người tình kim cương T39
20:50 PVN – Góc khuất số phận T18 PVN – Góc khuất số phận T19 PVN – Góc khuất số phận T20 PVN – Góc khuất số phận T21 PVN – Góc khuất số phận T22 ĐĐVQ PVN – Góc khuất số phận T23
21:35 PSGP – Ngược dòng T1 PSGP – Ngược dòng T2 PSGP – Ngược dòng T3 PSGP – Ngược dòng T4 PSGP – Ngược dòng T5 PSGP – Ngược dòng T6 PSGP – Ngược dòng T7
22:45 PPLP – Huyền thoại Indio T31 PPLP – Huyền thoại Indio T32 PPLP – Huyền thoại Indio T33 PPLP – Huyền thoại Indio T34 PPLP – Huyền thoại Indio T35 PPLP – Huyền thoại Indio T36 Sân khấu
0:00 PHQ – Son môi hồng T93 PHQ – Son môi hồng T94 PHQ – Son môi hồng T95 PHQ – Son môi hồng T96 PHQ – Son môi hồng T97 PHQ – Son môi hồng T98 PHQ – Son môi hồng T99
1:00 PTL Người con gái tôi yêu T8 PTL Người con gái tôi yêu T9 PTL Người con gái tôi yêu T10 PTL Người con gái tôi yêu T11 PTL Người con gái tôi yêu T12 PTL Người con gái tôi yêu T13 PTL Người con gái tôi yêu T14
PTQ – Càn Long truyền kỳ T1 PTQ – Càn Long truyền kỳ T2 PTQ – Càn Long truyền kỳ T3 PTQ – Càn Long truyền kỳ T4 PTQ – Càn Long truyền kỳ T5 PTQ – Càn Long truyền kỳ T6 PTQ – Càn Long truyền kỳ T7
3:15  PTQ – Tân bảng phong thần T30,31  PTQ – Tân bảng phong thần T32,33  PTQ – Tân bảng phong thần T34,35  PTQ – Tân bảng phong thần T36,37  PTQ – Tân bảng phong thần T38,39  PTQ – Tân bảng phong thần T40,41  PTQ – Tân bảng phong thần T42,43
KHUNG GIỜ THỨ 2 25/06/2018 THỨ 3 26/06/2018 THỨ 4 27/06/2018 THỨ 5 28/06/2018 THỨ 6 29/06/2018 THỨ 7 30/06/2018
7:05 PVN Mặn hơn muối T6 PVN Mặn hơn muối T7 PVN Mặn hơn muối T8 PVN Mặn hơn muối T9 PVN Mặn hơn muối T10 PVN Mặn hơn muối T11
8:30 PHQ – Son môi hồng T100 PHQ – Son môi hồng T101 PHQ – Son môi hồng T102 PHQ – Son môi hồng T103 PHQ – Son môi hồng T104 PHQ – Son môi hồng T105
12:00  PTQ – Tân bảng phong thần T44,45  PTQ – Tân bảng phong thần T46,47  PTQ – Tân bảng phong thần T48,49  PTQ – Tân bảng phong thần T50,51  PTQ – Tân bảng phong thần T52,53  PTQ – Tân bảng phong thần T54,55
14:00 PVN Mặn hơn muối T7 PVN Mặn hơn muối T8 PVN Mặn hơn muối T9 PVN Mặn hơn muối T10 PVN Mặn hơn muối T11 PVN Mặn hơn muối T12
16:25 PTL Người con gái tôi yêu T15 PTL Người con gái tôi yêu T16 PTL Người con gái tôi yêu T17 PTL Người con gái tôi yêu T18 PTL Người con gái tôi yêu T19 PTL Người con gái tôi yêu T20
17:30 PTQ – Càn Long truyền kỳ T8 PTQ – Càn Long truyền kỳ T9 PTQ – Càn Long truyền kỳ T10 PTQ – Càn Long truyền kỳ T11 PTQ – Càn Long truyền kỳ T12 PTQ – Càn Long truyền kỳ T13
19:47 PNN – Người tình kim cương T40 PNN – Người tình kim cương T41 PNN – Người tình kim cương T42 PNN – Người tình kim cương T43 PNN – Người tình kim cương T44 PNN – Người tình kim cương T45
20:50 PVN – Góc khuất số phận T24 PVN – Góc khuất số phận T25 PVN – Góc khuất số phận T26 PVN – Góc khuất số phận T27 PVN – Góc khuất số phận T28 ĐĐVQ
21:35 PSGP – Ngược dòng T8 PSGP – Ngược dòng T9 PSGP – Ngược dòng T10 PSGP – Ngược dòng T11 PSGP – Ngược dòng T12 PSGP – Ngược dòng T13
22:45 PPLP – Huyền thoại Indio T37 PPLP – Huyền thoại Indio T38 PPLP – Huyền thoại Indio T39 PPLP – Huyền thoại Indio T40 PPLP – Huyền thoại Indio T41 PPLP – Huyền thoại Indio T42
0:00 PHQ – Son môi hồng T100 PHQ – Son môi hồng T101 PHQ – Son môi hồng T102 PHQ – Son môi hồng T103 PHQ – Son môi hồng T104 PHQ – Son môi hồng T105
1:00 PTL Người con gái tôi yêu T15 PTL Người con gái tôi yêu T16 PTL Người con gái tôi yêu T17 PTL Người con gái tôi yêu T18 PTL Người con gái tôi yêu T19 PTL Người con gái tôi yêu T20
PTQ – Càn Long truyền kỳ T8 PTQ – Càn Long truyền kỳ T9 PTQ – Càn Long truyền kỳ T10 PTQ – Càn Long truyền kỳ T11 PTQ – Càn Long truyền kỳ T12 PTQ – Càn Long truyền kỳ T13
3:15  PTQ – Tân bảng phong thần T44,45  PTQ – Tân bảng phong thần T46,47  PTQ – Tân bảng phong thần T48,49  PTQ – Tân bảng phong thần T50,51  PTQ – Tân bảng phong thần T52,53  PTQ – Tân bảng phong thần T54,55