CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 03/2017

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
Thứ  tư 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 4
1/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 17
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 6 7
14h PVN Vết sẹo 26
16h30′ PTQ Đế Cẩm 4 5
19h45′ PTQ Tế Công P3 7
21h05′ PHQ Tình mẹ 17
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 26
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 3
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 6 7
Thứ năm 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 5
2/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 18
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 8 9
14h PVN Vết sẹo 27
16h30′ PTQ Đế Cẩm 6 7
19h45′ PTQ Tế Công P3 8
21h05′ PHQ Tình mẹ 18
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 27
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 4
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 8 9
Thứ sáu 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 6
3/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 19
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 10 11
14h PVN Vết sẹo 28
16h30′ PTQ Đế Cẩm 8 9
19h45′ PTQ Tế Công P3 9
21h05′ PHQ Tình mẹ 19
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 28
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 5
00h45′
00h45′
PHQ Tình yêu còn mãi 1 2
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 10 11
Thứ bảy 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 7
4/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 20
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 12 13
14h PVN Vết sẹo 29
16h30′ PTQ Đế Cẩm 10 11
19h45′ PTQ Tế Công P3 10
21h05′ ĐĐVQ
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 29
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 6
00h45′ PHQ Tình yêu còn mãi 3 4
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 12 13
Chủ nhật 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 8
5/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 21
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 14 15
14h PVN Vết sẹo 30
16h30′ PTQ Đế Cẩm 12 13
19h45′ PTQ Tế Công P3 11
21h05′ PHQ Tình mẹ 20
22h40′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PHQ Tình yêu còn mãi 5 6
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 14 15
Thứ hai 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 9
6/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 22
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 16 17
14h Tía tui là cao thủ 1
16h30′ PTQ Đế Cẩm 14 15
19h45′ PTQ Tế Công P3 12
21h05′ PHQ Tình mẹ 21
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 30
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 7
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 16 17
Thứ ba 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 10
7/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 23
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 18 19
14h PVN Tía tui là cao thủ 2
16h30′ PTQ Đế Cẩm 16 17
19h45′ PTQ Tế Công P3 13
21h05′ PHQ Tình mẹ 22
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 31
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 8
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 18 19
Thứ  tư 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 11
8/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 24
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 20 21
14h PVN Tía tui là cao thủ 3
16h30′ PTQ Đế Cẩm 18 19
19h45′ PTQ Tế Công P3 14
21h05′ PHQ Tình mẹ 23
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 32
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 9
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 20 21
Thứ năm 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 12
9/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 25
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 22 23
14h PVN Nhà có 5 nàng tiên 1
19h45′ PTQ Đế Cẩm 20 21
19h45′ PTQ Tế Công P3 15
21h05′ PHQ Tình mẹ 24
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 33
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 10
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 22 23
Thứ sáu 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 13
10/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 26
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 24 25
14h PVN Nhà có 5 nàng tiên 2
16h30′ PTQ Đế Cẩm 22 23
19h45′ PTQ Tế Công P3 16
21h05′ Tình mẹ 25
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 34
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 11
00h45′ PHQ Tình yêu còn mãi 7 8
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 24 25
Thứ bảy 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 14
11/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 27
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 26 27
14h PVN Nhà có 5 nàng tiên 3
16h30′ PTQ Đế Cẩm 24 25
19h45′ PTQ Tế Công P3 17
21h05′ ĐĐVQ
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 35
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 12
00h45′ PHQ Tình yêu còn mãi 9 10
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 26 27
Chủ nhật 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 15
12/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 28
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 28 29
14h PVN Nhà có 5 nàng tiên 4
16h30′ PTQ Đế Cẩm 26 27
19h45′ PTQ Tế Công P3 18
21h05′ PHQ Tình mẹ 26
22h40′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PHQ Tình yêu còn mãi 11 12
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 28 29
Thứ hai 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 16
13/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 29
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 30 31
14h PVN Nhà có 5 nàng tiên 5
16h30′ PTQ Đế Cẩm 28 29
19h45′ PTQ Tế Công P3 19
21h05′ PHQ Tình mẹ 27
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 36
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 13
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 30 31
Thứ ba 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 17
14/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 30
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 32 33
14h PVN Lật mặt 1
16h30′ PTQ Đế Cẩm 30 31
19h45′ PTQ Tế Công P3 20
21h05′ PHQ Tình mẹ 28
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 37
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 14
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 32 33
Thứ  tư 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 18
15/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 31
12h00′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 34
PHQ Hai lần cưới 1
14h PVN Lật mặt 2
16h30′ PTQ Đế Cẩm 32 33
19h45′ PTQ Tế Công P3 21
21h05′ PHQ Tình mẹ 29
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 38
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 15
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTL Ngọn lửa kiêu hãnh 34
PHQ Hai lần cưới 1
Thứ năm 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 19
16/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 32
12h00′ PHQ Hai lần cưới 2 3
14h PVN Quý tử bất đắt dĩ 1
16h30′ PTQ Đế Cẩm 34 35
19h45′ PTQ Tế Công P3 22
21h05′ PHQ Tình mẹ 30
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 39
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 16
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Hai lần cưới 2 3
Thứ sáu 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 20
17/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 33
12h00′ PHQ Hai lần cưới 4 5
14h PVN Quý tử bất đắt dĩ 2
16h30′ PTQ Đế Cẩm 36 37
19h45′ PTQ Tế Công P3 23
21h05′ Tình mẹ 31
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 40
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 17
00h45′ PHQ Tình yêu còn mãi 13 14
02h15′ PHQ Hai lần cưới 4 5
Thứ bảy 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 21
18/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 34
12h00′ PHQ Hai lần cưới 6 7
14h PVN Quý tử bất đắt dĩ 3
16h30′ PTQ Đế Cẩm 38 39
19h45′ PTQ Tế Công P3 24
21h05′ ĐĐVQ
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 41
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 18
00h45′ PHQ Tình yêu còn mãi 15 16
02h15′ PHQ Hai lần cưới 6 7
Chủ nhật 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 22
19/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 35
12h00′ PHQ Hai lần cưới 8 9
14h PVN Quý tử bất đắt dĩ 4
16h30′ PTQ Đế Cẩm 40 41
19h45′ PTQ Tế Công P3 25
21h05′ PHQ Tình mẹ 32
22h40′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PHQ Tình yêu còn mãi 17 18
02h15′ PHQ Hai lần cưới 8 9
Thứ hai 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 23
20/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 36
12h00′ PHQ Hai lần cưới 10 11
14h PVN Cụ tổ hiển linh 1
16h30′ PTQ Đế Cẩm 42 43
19h45′ PTQ Tế Công P3 26
21h05′ PHQ Tình mẹ 33
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 42
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 19
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Hai lần cưới 10 11
Thứ ba 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 24
21/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 37
12h00′ PHQ Hai lần cưới 12 13
14h PVN Cụ tổ hiển linh 2
16h30′ PTQ Đế Cẩm 44 45
19h45′ PTQ Tế Công P3 27
21h05′ PHQ Tình mẹ 34
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 43
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 20
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Hai lần cưới 12 13
Thứ  tư 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 25
22/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 38
12h00′ PHQ Hai lần cưới 14 15
14h PVN Cổ tích thời @ 1
16h30′ PTQ Đế Cẩm 46 47
19h45′ PTQ Tế Công P3 28
21h05′ PHQ Tình mẹ 35
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 44
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 21
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Hai lần cưới 14 15
Thứ năm 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 26
23/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 39
12h00′ PHQ Hai lần cưới 16 17
14h PVN Cổ tích thời @ 2
16h30′ PTQ Đế Cẩm 48 49
19h45′ PTQ Tế Công P3 29
21h05′ PHQ Tình mẹ 36
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 45
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 22
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Hai lần cưới 16 17
Thứ sáu 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 27
24/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 40
12h00′ PHQ Hai lần cưới 18 19
14h PVN Điệp khúc tình 1
16h30′ PTQ Đế Cẩm 50 51
19h45′ PTQ Tế Công P3 30
21h05′ PTQ Mười năm yêu em 1
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 46
00h00′ PVN Đôi mắt thiên thần 23
00h45′ PHQ Tình yêu còn mãi 19 20
02h15′ PHQ Hai lần cưới 18 19
Thứ bảy 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 28
25/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 41
12h00′ PHQ Hai lần cưới 20 21
14h PVN Điệp khúc tình 2
16h30′ PTQ Đế Cẩm 52 53
19h45′ PTQ Tế Công P3 31
21h05′ ĐĐVQ
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 47
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 24
00h45′ PHQ Tình yêu còn mãi 21 22
02h15′ PHQ Hai lần cưới 20 21
Chủ nhật 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 29
26/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 42
12h00′ PHQ Hai lần cưới 22 23
14h PVN Điệp khúc tình 3
16h30′ PTQ Tân bạch phát ma nữ 1 2
19h45′ PTQ Tế Công P3 32
21h05′ PTQ Mười năm yêu em 2
22h40′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PHQ Tình yêu còn mãi 23 24
02h15′ PHQ Hai lần cưới 22 23
Thứ hai 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 30
27/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 43
12h00′ PHQ Hai lần cưới 24 25
14h PVN Điệp khúc tình 4
16h30′ PTQ Tân bạch phát ma nữ 3 4
19h45′ PTQ Tế Công P3 33
21h05′ PTQ Mười năm yêu em 3
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 48
00h00′ PVN Đôi mắt thiên thần 25
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Hai lần cưới 24 25
Thứ ba 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 31
28/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 44
12h00′ PHQ Hai lần cưới 26 27
14h PVN Điệp khúc tình 5
16h30′ PTQ Tân bạch phát ma nữ 5 6
19h45′ PTQ Tế Công P3 34
21h05′ PTQ Mười năm yêu em 4
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 49
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 26
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Hai lần cưới 26 27
Thứ tư 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 32
29/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 45
12h00′ PHQ Hai lần cưới 28 29
14h PVN Điệp khúc tình 6
16h30′ PTQ Tân bạch phát ma nữ 7 8
19h45′ PTQ Tế Công P3 35
21h05′ PTQ Mười năm yêu em 5
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 50
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 27
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Hai lần cưới 28 29
Thứ năm 6h30′ PVN Tay  chơi miệt vườn 33
30/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 46
12h00′ PHQ Hai lần cưới 30 31
14h PVN Tổ quốc tiếng gà trưa 1
16h30′ PTQ Tân bạch phát ma nữ 9 10
19h45′ PTQ Tế Công P3 36
21h05′ PTQ Mười năm yêu em 6
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 51
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 28
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Hai lần cưới 30 31
Thứ sáu 6h30′ PTQ Thiên hạ đệ nhất kiếm 1
31/3/2017 8h30′ PHQ Vương quốc của gió 47
12h00′ PHQ Hai lần cưới 32 33
14h PVN Tổ quốc tiếng gà trưa 2
16h30′ PTQ Tân bạch phát ma nữ 11 12
19h45′ PTQ Tế Công P3 37
21h05′ PTQ Mười năm yêu em 7
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 52
00h00′ PHQ Đôi mắt thiên thần 29
00h45′ PHQ Tình yêu còn mãi 25 26
02h15′ PHQ Hai lần cưới 32 33

Ghi chú : Chương trình có thể thay đổi khi có lịch truyền hình trực tiếp hoặc tiếp sóng truyền hình trực tiếp đột xuất ./.