CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 03/2016

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
Thứ ba 6h25’ PVN Bí mật anh và em 29
1/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P1 30 hết
11h30’ PHQ Bốn nàng tiểu thư 47 48
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 14
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 25
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 6
19h00′ PVN Cầu vồng sau mưa 18
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 3
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 2
22h20′ PVN Chạy trốn tình yêu 22
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 5
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bốn nàng tiểu thư 47 48
Thứ  tư 6h25’ PVN Bí mật anh và em 30
2/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 1
11h30’ PHQ Bốn nàng tiểu thư 49 50
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 15
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 26
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 7
19h00′ PVN Cầu vồng sau mưa 19
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 4
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 2
22h20′ PVN Chạy trốn tình yêu 23
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 6
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bốn nàng tiểu thư 49 50
Thứ năm 6h25’ PVN Bí mật anh và em 31
3/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 2
11h30’ PHQ Bốn nàng tiểu thư 51 52
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 16
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 27
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 8
19h00′ PVN Cầu vồng sau mưa 20
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 5
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 3
22h20′ PVN Chạy trốn tình yêu 24
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 7
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bốn nàng tiểu thư 51 52
Thứ sáu 6h25’ PVN Bí mật anh và em 32
4/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 3
11h30’ PHQ Bốn nàng tiểu thư 53 54
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 17
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 28
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 9
19h00′ PVN Cầu vồng sau mưa 21
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 6
21h20′ Trực tiếp CT nông nghiệp 23
22h20′ PVN Chạy trốn tình yêu 25
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 8
00h45′ P.Singapore Thanh xà bạch xà 44 45
02h15′ PHQ Bốn nàng tiểu thư 53 54
Thứ bảy 6h25’ PVN Bí mật anh và em 33
5/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 4
11h30’ PHQ Bốn nàng tiểu thư 55 56
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 18
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 29
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 10
19h00′ PVN Cầu vồng sau mưa 22
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 7
21h20′ ĐĐVQ
22h20′ PVN Chạy trốn tình yêu 26
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 9
00h45′ P.Singapore
PĐL
Thanh xà bạch x
Tình trong biển tỉnh
46 hết
1
02h15′ PHQ Bốn nàng tiểu thư 55 56
Chủ nhật 6h25’ PVN Bí mật anh và em 34
6/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 5
11h30’ PHQ Bốn nàng tiểu thư 57 58
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 19
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 30
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 11
19h00′ PVN Cầu vồng sau mưa 23
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 8
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 4
22h20′ PVN Chạy trốn tình yêu 27
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 10
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 2 3
02h15′ PHQ Bốn nàng tiểu thư 57 58
Thứ hai 6h25’ PVN Bí mật anh và em 35
7/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 6
11h30’ PHQ Bốn nàng tiểu thư 59 60
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 20
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 31
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 12
19h00′ PVN Cầu vồng sau mưa 24
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 9
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 5
22h20′ PVN Chạy trốn tình yêu 28
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 11
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bốn nàng tiểu thư 59 60
Thứ ba 6h25’ PVN Bí mật anh và em 36 hết
8/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 7
11h30’ PHQ Bốn nàng tiểu thư 61 62
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 21
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 32
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 13
19h00′ PVN Cầu vồng sau mưa 25
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 10
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 6
22h20′ PVN Chạy trốn tình yêu 29
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 12
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bốn nàng tiểu thư 61 62
Thứ  tư 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 1
9/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 8
11h30’ PHQ Bốn nàng tiểu thư 63 64
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 22
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 33
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 14
19h00′ PVN Cầu vồng sau mưa 26
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 11
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 7
22h20′ PVN Chạy trốn tình yêu 30
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 13
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bốn nàng tiểu thư 63 64
Thứ năm 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 2
10/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 9
11h30’ PHQ Bốn nàng tiểu thư 65 66
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 23
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 34
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 15
19h00′ PVN Cầu vồng sau mưa 27
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 12
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 8
22h20′ PVN Chạy trốn tình yêu 31
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 14
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bốn nàng tiểu thư 65 66
Thứ sáu 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 3
11/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 10
11h30’ PHQ Bốn nàng tiểu thư 67 68 hết
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 24
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 35
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 16
19h00′ PVN Cầu vồng sau mưa 28
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 13
21h20′ Trực tiếp CT nông nghiệp 28
22h20′ PVN Chạy trốn tình yêu 32 hết
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 15
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 4 5
02h15′ PHQ Bốn nàng tiểu thư 67 68 hết
Thứ bảy 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 4
12/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 11
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 1 2
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 25
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 36
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 17
19h00′ PVN Cầu vồng sau mưa 29
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 14
21h20′ ĐĐVQ 37
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 1
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 16
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 6 7
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 1 2
Chủ nhật 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 5
13/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 12
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 3 4
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 26
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 37
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 18
19h00′ PVN Cầu vồng sau mưa 30 hết
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 15
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 9
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 8 9
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 3 4
Thứ hai 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 6
14/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 13
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 5 6
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 27
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 38
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 19
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 1
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 16
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 10
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 2
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 17
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 5 6
Thứ ba 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 7
15/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 14
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 7 8
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 28
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 39
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 20
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 2
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 17
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 11
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 3
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 18
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 7 8
Thứ  tư 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 8
16/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 15
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 9 10
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 29
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 40
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 21
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 3
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 18
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 12
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 4
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 19
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 9 10
Thứ năm 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 9
17/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 16
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 11 12
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 30
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 41
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 22
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 4
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 19
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 13
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 5
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 20
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 11 12
Thứ sáu 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 10
18/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 17
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 13 14
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 31
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 42
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 23
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 5
20h02′ Psingapore Săn đuổi vận may 20 hết
21h20′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 6
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 21
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 10 11
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 13 14
Thứ bảy 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 11
19/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 18
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 15 16
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 32
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 43
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 24
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 6
20h02′ PHQ Nữ hoàng 1
21h20′ ĐĐVQ
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 7
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 22
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 12 13
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 15 16
Chủ nhật 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 12
20/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 19
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 17 18
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 33
16h10′ PVN Tìm chồng cho vợ tôi 44 hết
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 25
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 7
20h02′ PHQ Nữ hoàng 2
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 14
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 14 15
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 17 18
Thứ hai 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 13
21/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 20
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 19 20
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 34
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 1
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 26
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 8
20h02′ PHQ Nữ hoàng 3
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 15
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 8
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 23
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 19 20
Thứ ba 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 14
22/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 21
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 21 22
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 35
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 2
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 27
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 9
20h02′ PHQ Nữ hoàng 4
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 16
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 9
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 24
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 21 22
Thứ  tư 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 15
23/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 22
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 23 24
14h PVN Bông hồng cho tướng cướp 36 hết
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 3
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 28
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 10
20h02′ PHQ Nữ hoàng 5
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 17
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 10
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 25
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 23 24
Thứ năm 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 16
24/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 23
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 25 26
14h PVN Chạy trốn tình yêu 1
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 4
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 29
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 11
20h02′ PHQ Nữ hoàng 6
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 18
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 11
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 26
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 25 26
Thứ sáu 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 17
25/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 24
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 27 28
14h PVN Chạy trốn tình yêu 2
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 5
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 30
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 12
20h02′ PHQ Nữ hoàng 7
21h20′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 12
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 27
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 16 17
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 27 28
Thứ bảy 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 18
26/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 25
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 29 30
14h PVN Chạy trốn tình yêu 3
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 6
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 31
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 13
20h02′ PHQ Nữ hoàng 8
21h20′ ĐĐVQ
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 13
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 28
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 18 19
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 29 30
Chủ nhật 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 19
27/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 26
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 31 32
14h PVN Chạy trốn tình yêu 4
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 7
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 32
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 14
20h02′ PHQ Nữ hoàng 9
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 19
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 20 21
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 31 32
Thứ hai 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 20
28/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 27
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 33 34
14h PVN Chạy trốn tình yêu 5
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 8
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 33
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 15
20h02′ PHQ Nữ hoàng 10
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 20
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 14
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 29
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 33 34
Thứ ba 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 21
29/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 28
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 35 36
14h PVN Chạy trốn tình yêu 6
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 9
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 34
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 16
20h02′ PHQ Nữ hoàng 11
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 21
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 15
00h00′ PHQ Phẩm giá quý ông 30 hết
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 35 36
Thứ  tư 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 22
30/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 29
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 37 38
14h PVN Chạy trốn tình yêu 7
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 10
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 35
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 17
20h02′ PHQ Nữ hoàng 12
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 22
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 16
00h00′ PHQ Người kế vị 1
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 37 38
Thứ năm 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 23
31/3/2016 8h20′ PTQ Bẩy tình P2 30 hết
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 39 40
14h PVN Chạy trốn tình yêu 8
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 11
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 36
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 18
20h02′ PHQ Nữ hoàng 13
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 23
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 17
00h00′ PHQ Người kế vị 2
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 39 40

*Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối