CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2018

KHUNG GIỜ THỨ 2 29/01/2018 THỨ 3 30/01/2018 THỨ 4 31/01/2018 THỨ 5 01/02/2018 THỨ 6 02/02/2018 THỨ 7 03/02/2018 CHỦ NHẬT 04/02/2018
7:05 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T26 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T27 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T28 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T29
8:30 PHQ – Arang huyền bí T2 PHQ – Arang huyền bí T3 PHQ – Arang huyền bí T4 PHQ – Arang huyền bí T5
12:00 PTQ – Niềm đau chôn giấu T30,31 PTQ – Niềm đau chôn giấu T32,33(Hết) PHK – Hoạn hải kỳ quan T1,2 PHK – Hoạn hải kỳ quan T3,4
14:00 PVN – Bò cạp tím T7 PVN – Bò cạp tím T8 PVN – Bò cạp tím T9 PVN – Bò cạp tím T10
16:25 PSGP Đội đặc nhiệm T19 PSGP Đội đặc nhiệm T20 (Hết) PHK – Ẩn thế giả môn T1 PHK – Ẩn thế giả môn T2
17:30 PTQ Hồ tiên T32 PTQ Hồ tiên T33 PTQ Hồ tiên T34 PTQ Hồ tiên T35
19:47 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T27 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T28 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T29 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T30
20:50 PVN – Tỷ phú tưng T14 THTT ĐĐVQ PVN – Tỷ phú tưng T15
21:35 PTL Người con gái tôi yêu T32 PTL Người con gái tôi yêu T33 PTL Người con gái tôi yêu T34 PTL Người con gái tôi yêu T35
22:45 PVN – Mưa thủy tinh T16 PVN – Mưa thủy tinh T17 PVN – Mưa thủy tinh T18 Sân khấu
0:00 PHQ – Arang huyền bí T2 PHQ – Arang huyền bí T3 PHQ – Arang huyền bí T4 PHQ – Arang huyền bí T5
1:00 PSGP Đội đặc nhiệm T19 PSGP Đội đặc nhiệm T20 PHK – Ẩn thế giả môn T1 PHK – Ẩn thế giả môn T2
PTQ Hồ tiên T32 PTQ Hồ tiên T33 PTQ Hồ tiên T34 PTQ Hồ tiên T35
3:15 PTQ – Niềm đau chôn giấu T30,31 PTQ – Niềm đau chôn giấu T32,33 (Hết) PHK – Hoạn hải kỳ quan T1,2 PHK – Hoạn hải kỳ quan T3,4
KHUNG GIỜ THỨ 3 05/02/2018 THỨ 3 06/02/2018 THỨ 4 07/02/2018 THỨ 5 08/02/2018 THỨ 6 09/02/2018 THỨ 7 10/02/2018 CHỦ NHẬT 11/02/2018
7:05 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T30 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T31 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T32 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T33 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T34 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T35 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T36
8:30 PHQ – Arang huyền bí T6 PHQ – Arang huyền bí T7 PHQ – Arang huyền bí T8 PHQ – Arang huyền bí T9 PHQ – Arang huyền bí T10 PHQ – Arang huyền bí T11 PHQ – Arang huyền bí T12
12:00 PHK – Hoạn hải kỳ quan T5,6 PHK – Hoạn hải kỳ quan T7,8 PHK – Hoạn hải kỳ quan T9,10 PHK – Hoạn hải kỳ quan T11,12 PHK – Hoạn hải kỳ quan T13,14 PHK – Hoạn hải kỳ quan T15,16 PHK – Hoạn hải kỳ quan T17,18
14:00 PVN – Bò cạp tím T11 PVN – Bò cạp tím T12 PVN – Bò cạp tím T13 PVN – Bò cạp tím T14 PVN – Bò cạp tím T15 PVN – Bò cạp tím T16 PVN – Bò cạp tím T17
16:25 PHK – Ẩn thế giả môn T3 PHK – Ẩn thế giả môn T4 PHK – Ẩn thế giả môn T5 PHK – Ẩn thế giả môn T6 PHK – Ẩn thế giả môn T7 PHK – Ẩn thế giả môn T8 PHK – Ẩn thế giả môn T9
17:30 PTQ Hồ tiên T36 PTQ Hồ tiên T37 PTQ Hồ tiên T38 PTQ Hồ tiên T39 PTQ Hồ tiên T40 PTQ Hồ tiên T41 PTQ Hồ tiên T42
19:47 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T31 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T32 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T33 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T34 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T35 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T36 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T37
20:50 PVN – Tỷ phú tưng T16 PVN – Tỷ phú tưng T17 PVN – Tỷ phú tưng T18 Táo quân PVN – Tỷ phú tưng T19 ĐĐVQ PVN – Tỷ phú tưng T20
21:35 PTL Người con gái tôi yêu T36 PTL Người con gái tôi yêu T37 PTL Người con gái tôi yêu T38 PTL Người con gái tôi yêu T39 PTL Người con gái tôi yêu T40 (Hết) PVN – Ra giêng anh cưới em T1 PVN – Ra giêng anh cưới em T2
22:45 PVN – Mưa thủy tinh T19 PVN – Mưa thủy tinh T20 PVN – Mưa thủy tinh T21 PVN – Mưa thủy tinh T22 PVN – Mưa thủy tinh T23 PVN – Mưa thủy tinh T24 Sân khấu
0:00 PHQ – Arang huyền bí T6 PHQ – Arang huyền bí T7 PHQ – Arang huyền bí T8 PHQ – Arang huyền bí T9 PHQ – Arang huyền bí T10 PHQ – Arang huyền bí T11 PHQ – Arang huyền bí T12
1:00 PHK – Ẩn thế giả môn T3 PHK – Ẩn thế giả môn T4 PHK – Ẩn thế giả môn T5 PHK – Ẩn thế giả môn T6 PHK – Ẩn thế giả môn T7 PHK – Ẩn thế giả môn T8 PHK – Ẩn thế giả môn T9
PTQ Hồ tiên T36 PTQ Hồ tiên T37 PTQ Hồ tiên T38 PTQ Hồ tiên T39 PTQ Hồ tiên T40 PTQ Hồ tiên T41 PTQ Hồ tiên T42
3:15 PHK – Hoạn hải kỳ quan T5,6 PHK – Hoạn hải kỳ quan T7,8 PHK – Hoạn hải kỳ quan T9,10 PHK – Hoạn hải kỳ quan T11,12 PHK – Hoạn hải kỳ quan T13,14 PHK – Hoạn hải kỳ quan T15,16 PHK – Hoạn hải kỳ quan T17,18
KHUNG GIỜ (TẾT) THỨ 2 12/02/2018 THỨ 3 13/02/2018 THỨ 4 14/02/2018 THỨ 5 15/02/2018 THỨ 6 16/02/2018 THỨ 7 17/02/2018 CHỦ NHẬT 18/02/2018
7:05 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T37 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T38 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T39 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T40 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T41 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T42 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T43
8:30 PHQ – Arang huyền bí T13 PHQ – Arang huyền bí T14 PHQ – Arang huyền bí T15 PHQ – Arang huyền bí T16 PHQ – Arang huyền bí T17 PHQ – Arang huyền bí T18 PHQ – Arang huyền bí T19
12:00 PHK – Hoạn hải kỳ quan T19,20 PHK – Hoạn hải kỳ quan T21(Hết) PTQ – Đối thủ tình trường T1 PTQ – Đối thủ tình trường T2,3 PTQ – Đối thủ tình trường T4,5 PTQ – Đối thủ tình trường T6,7 PTQ – Đối thủ tình trường T8,9 PTQ – Đối thủ tình trường T10,11
14:00 PVN – Bò cạp tím T18 PVN – Bò cạp tím T19 PVN – Bò cạp tím T20 PVN – Bò cạp tím T21 PVN – Bò cạp tím T22 PVN Bến vạn hoa T1 PVN Bến vạn hoa T2 (Hết)
16:25 PHK – Ẩn thế giả môn T10 PHK – Ẩn thế giả môn T11 PHK – Ẩn thế giả môn T12 PHK – Ẩn thế giả môn T13 PHK – Ẩn thế giả môn T14 PHK – Ẩn thế giả môn T15 PHK – Ẩn thế giả môn T16
17:30 PTQ Hồ tiên T43 PTQ Hồ tiên T44 (Hết) PTQ Hoa Mộc Lan T1 PTQ Hoa Mộc Lan T2 PTQ Hoa Mộc Lan T3 PTQ Hoa Mộc Lan T4 PTQ Hoa Mộc Lan T5
19:47 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T38 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T39 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T40 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T41 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T42 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T43 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T44
20:50 PVN – Tỷ phú tưng T21 PVN – Tỷ phú tưng T22 PVN – Tỷ phú tưng T23 PVN – Tỷ phú tưng T24 PVN – Tỷ phú tưng T25 ĐĐVQ PVN – Tỷ phú tưng T26
21:35 PVN – Ra giêng anh cưới em T3 PVN – Ra giêng anh cưới em T4 PVN – Ra giêng anh cưới em T5 PVN – Ra giêng anh cưới em T6 PVN – Ra giêng anh cưới em T7 PVN – Ra giêng anh cưới em T8 PVN – Ra giêng anh cưới em T9
22:45 PVN – Mưa thủy tinh T25 PVN – Mưa thủy tinh T26 PVN – Mưa thủy tinh T27 PVN – Mưa thủy tinh T28 PVN – Mưa thủy tinh T29 PVN – Mưa thủy tinh T30 Sân khấu
0:00 PHQ – Arang huyền bí T13 PHQ – Arang huyền bí T14 PHQ – Arang huyền bí T15 PHQ – Arang huyền bí T16 PHQ – Arang huyền bí T17 PHQ – Arang huyền bí T18 PHQ – Arang huyền bí T19
1:00 PHK – Ẩn thế giả môn T10 PHK – Ẩn thế giả môn T11 PHK – Ẩn thế giả môn T12 PHK – Ẩn thế giả môn T13 PHK – Ẩn thế giả môn T14 PHK – Ẩn thế giả môn T15 PHK – Ẩn thế giả môn T16
PTQ Hồ tiên T43 PTQ Hồ tiên T44 (Hết) PTQ Hoa Mộc Lan T1 PTQ Hoa Mộc Lan T2 PTQ Hoa Mộc Lan T3 PTQ Hoa Mộc Lan T4 PTQ Hoa Mộc Lan T5
3:15 PHK – Hoạn hải kỳ quan T19,20 PHK – Hoạn hải kỳ quan T21(Hết) PTQ – Đối thủ tình trường T1 PTQ – Đối thủ tình trường T2,3 PTQ – Đối thủ tình trường T4,5 PTQ – Đối thủ tình trường T6,7 PTQ – Đối thủ tình trường T8,9 PTQ – Đối thủ tình trường T10,11
KHUNG GIỜ (TẾT) THỨ 2 19/02/2018 THỨ 3 20/02/2018 THỨ 4 21/02/2018 THỨ 5 22/02/2018 THỨ 6 23/02/2018 THỨ 7 24/02/2018 CHỦ NHẬT 25/02/2018
7:05 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T44 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T45 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T46 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T47 (Hết) PTQ – Thần thám kỳ tài T1 PTQ – Thần thám kỳ tài T2 PTQ – Thần thám kỳ tài T3
8:30 PHQ – Arang huyền bí T20 PHQ – Arang huyền bí T21 PHQ – Arang huyền bí T22 PHQ – Arang huyền bí T23 PHQ – Arang huyền bí T24 PHQ – Arang huyền bí T25 PHQ – Arang huyền bí T26
12:00 PTQ – Đối thủ tình trường T12,13 PTQ – Đối thủ tình trường T14,15 PTQ – Đối thủ tình trường T16,17 PTQ – Đối thủ tình trường T18,19 PTQ – Đối thủ tình trường T20,21 PTQ – Đối thủ tình trường T22,23 PTQ – Đối thủ tình trường T24,25
14:00 PVN – Bò cạp tím T23 PVN – Bò cạp tím T24 PVN – Bò cạp tím T25 PVN – Bò cạp tím T26 PVN – Bò cạp tím T27 PVN – Bò cạp tím T28 PVN – Bò cạp tím T29
16:25 PHK – Ẩn thế giả môn T17 PHK – Ẩn thế giả môn T18 PHK – Ẩn thế giả môn T19 PHK – Ẩn thế giả môn T20 (Hết) PHQ – Hậu duệ mặt trời T1 PHQ – Hậu duệ mặt trời T2 PHQ – Hậu duệ mặt trời T3
17:30 PTQ Hoa Mộc Lan T6 PTQ Hoa Mộc Lan T7 PTQ Hoa Mộc Lan T8 PTQ Hoa Mộc Lan T9 PTQ Hoa Mộc Lan T10 PTQ Hoa Mộc Lan T11 PTQ Hoa Mộc Lan T12
19:47 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T45 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T46 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T47 (Hết) PTQ – Thần thám kỳ tài T1 PTQ – Thần thám kỳ tài T2 PTQ – Thần thám kỳ tài T3 PTQ – Thần thám kỳ tài T4
20:50 PVN – Tỷ phú tưng T27 PVN – Tỷ phú tưng T28 PVN – Tỷ phú tưng T29 PVN – Tỷ phú tưng T30 (Hết) PVN – Con dâu T1 ĐĐVQ PVN – Con dâu T2
21:35 PVN – Ra giêng anh cưới em T10 PVN – Ra giêng anh cưới em T11 PVN – Ra giêng anh cưới em T12 PVN – Ra giêng anh cưới em T13 PVN – Ra giêng anh cưới em T14 PVN – Ra giêng anh cưới em T15 PVN – Ra giêng anh cưới em T16
22:45 PVN – Mưa thủy tinh T31 PVN – Mưa thủy tinh T32 PVN – Mưa thủy tinh T33 PVN – Mưa thủy tinh T34 PVN – Mưa thủy tinh T35 (Hết) PVN Khi em đã lớn T1 Sân khấu
0:00 PHQ – Arang huyền bí T20 PHQ – Arang huyền bí T21 PHQ – Arang huyền bí T22 PHQ – Arang huyền bí T23 PHQ – Arang huyền bí T24 PHQ – Arang huyền bí T25 PHQ – Arang huyền bí T26
1:00 PHK – Ẩn thế giả môn T17 PHK – Ẩn thế giả môn T18 PHK – Ẩn thế giả môn T19 PHK – Ẩn thế giả môn T20 (Hết) PHQ – Hậu duệ mặt trời T1 PHQ – Hậu duệ mặt trời T2 PHQ – Hậu duệ mặt trời T3
PTQ Hoa Mộc Lan T6 PTQ Hoa Mộc Lan T7 PTQ Hoa Mộc Lan T8 PTQ Hoa Mộc Lan T9 PTQ Hoa Mộc Lan T10 PTQ Hoa Mộc Lan T11 PTQ Hoa Mộc Lan T12
3:15 PTQ – Đối thủ tình trường T12,13 PTQ – Đối thủ tình trường T14,15 PTQ – Đối thủ tình trường T16,17 PTQ – Đối thủ tình trường T18,19 PTQ – Đối thủ tình trường T20,21 PTQ – Đối thủ tình trường T22,23 PTQ – Đối thủ tình trường T24,25
KHUNG GIỜ THỨ 2 26/02/2018 THỨ 3 27/02/2018 THỨ 4 28/02/2018 THỨ 5 01/03/2018 THỨ 6 02/03/2018 THỨ 7 03/03/2018 CHỦ NHẬT 04/03/2018
7:05 PTQ – Thần thám kỳ tài T4 PTQ – Thần thám kỳ tài T5 PTQ – Thần thám kỳ tài T6
8:30 PHQ – Arang huyền bí T27 PHQ – Arang huyền bí T28 (Hết) PHQ – Hành trình phá án T1
12:00 PTQ – Đối thủ tình trường T26,27 PTQ – Đối thủ tình trường T28,29 PTQ – Đối thủ tình trường T30,31
14:00 PVN – Bò cạp tím T30 PVN – Bò cạp tím T31 PVN – Bò cạp tím T32
16:25 PHQ – Hậu duệ mặt trời T4 PHQ – Hậu duệ mặt trời T5 PHQ – Hậu duệ mặt trời T6
17:30 PTQ Hoa Mộc Lan T13 PTQ Hoa Mộc Lan T14 PTQ Hoa Mộc Lan T15
19:47 PTQ – Thần thám kỳ tài T5 PTQ – Thần thám kỳ tài T6 PTQ – Thần thám kỳ tài T7
20:50 PVN – Con dâu T3 PVN – Con dâu T4 PVN – Con dâu T5
21:35 PVN – Ra giêng anh cưới em T17 PVN – Ra giêng anh cưới em T18 PVN – Ra giêng anh cưới em T19
22:45 PVN Khi em đã lớn T2 PVN Khi em đã lớn T3 PVN Khi em đã lớn T4
0:00 PHQ – Arang huyền bí T27 PHQ – Arang huyền bí T28 (Hết) PHQ – Hành trình phá án T1
1:00 PHQ – Hậu duệ mặt trời T4 PHQ – Hậu duệ mặt trời T5 PHQ – Hậu duệ mặt trời T6
PTQ Hoa Mộc Lan T13 PTQ Hoa Mộc Lan T14 PTQ Hoa Mộc Lan T15
3:15 PTQ – Đối thủ tình trường T26,27 PTQ – Đối thủ tình trường T28,29 PTQ – Đối thủ tình trường T30,31