CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2015

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 39
02.01.2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 32
11h30’ PHQ Khu vườn bí ẩn 20,21
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTQ Họa bì 1
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 50
19h50′ PHQ Kẻ truy đuổi 9
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 10
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 63
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 1
00h45′ PHQ Cuộc đời lớn 40,41
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 33,34
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 40
02.02.2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 33
11h30’ PHQ Khu vườn bí ẩn 22,23
14h PVN Đi qua ngày biển động 1
16h10′ PTQ Họa bì 2
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 51
19h50′ PVN Cơn lốc biển 1
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 11
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 64
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 2
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 35,36
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 41
02.03.2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 34
11h30’ PHQ Khu vườn bí ẩn 24,25
14h PVN Đi qua ngày biển động 2
16h10′ PTQ Họa bì 3
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 52
19h50′ PVN Cơn lốc biển 2 hết
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 12
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 65
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 3
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 37,38
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 42
02.04.2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 35
11h30’ PHQ Khu vườn bí ẩn 26,27
14h PVN Đi qua ngày biển động 3
16h10′ PTQ Họa bì 4
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 53
19h50′ PHQ Kẻ truy đuổi 10
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 13
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 66
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 4
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 39,40
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 43
02.05.2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 36
11h30’ PHQ Khu vườn bí ẩn 28,29 hết
14h PVN Đi qua ngày biển động 4
16h10′ PTQ Họa bì 5
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 54
19h50′ PHQ Kẻ truy đuổi 11
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 14
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 67
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 5
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 41,42
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 44
02.06.2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 37
11h30’ PHQ Tiệm mỳ mỹ nam 1,2
14h PVN Đi qua ngày biển động 5
16h10′ PTQ Họa bì 6
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 55
19h50′ TTGĐPN
20h35′ TTGĐPN
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 68
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 43,44
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 45
02.07.2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 38
11h30’ PHQ Tiệm mỳ mỹ nam 3,4
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTQ Họa bì 7
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 56
19h50′ PHQ Kẻ truy đuổi 12
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 69
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 6
00h45′ PHQ Cuộc đời lớn 42,43
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 45,46
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 46
02.08.2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 39
11h30’ PHQ Tiệm mỳ mỹ nam 5,6
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTQ Họa bì 8
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 57
19h50′ PHQ Kẻ truy đuổi 13
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 15
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 70
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 7
00h45′ PHQ Cuộc đời lớn 44,45
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 47,48
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 47
02.09.2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 40
21tết 11h30’ PHQ Tiệm mỳ mỹ nam 7,8
14h PVN Đi qua ngày biển động 6
16h10′ PTQ Họa bì 9
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 58
19h50′ PHQ Kẻ truy đuổi 14
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 16
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 71
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 8
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 49,50
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 48
02.10.2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 41
22tết 11h30’ PHQ Tiệm mỳ mỹ nam 9,10
14h PT Kỳ nghỉ ở RoMan 1
16h10′ PTQ Họa bì 10
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 59
19h50′ PHQ Kẻ truy đuổi 15
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 17
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 72
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 9
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 51,52
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 49
02.11.2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 42
23tết 11h30’ PHQ Tiệm mỳ mỹ nam 11,12
14h PT Kỳ nghỉ ở RoMan 2 hết
16h10′ PTQ Họa bì 11
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 60
19h50′ Táo quân 2015
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 18
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 73
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 10
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 53,54
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 50
02.12.2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 43
24tết 11h30’ PHQ Tiệm mỳ mỹ nam 13,14
14h PT Cô gái Sabrina 1
16h10′ PTQ Họa bì 12
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 61
19h50′ PHQ Kẻ truy đuổi 16
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 19
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 74
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 11
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 55,56
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 51
13/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 44
25tết 11h30’ PHQ Tiệm mỳ mỹ nam 15,16 hết
14h PT Cô gái Sabrina 2 hết
16h10′ PTQ Họa bì 13
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 62
19h50′ PHQ Kẻ truy đuổi 17
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 75
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 57,58
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 52
14/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 45
26tết 11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 1,2
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTQ Họa bì 14
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 63
19h50′ PHQ Kẻ truy đuổi 18
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 76
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 12
00h45′ PHQ Cuộc đời lớn 46,47
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 59,60
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 53
15/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 46
27tết 11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 3,4
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTQ Họa bì 15
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 64
19h50′ PHQ Kẻ truy đuổi 19
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 20
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 77
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 13
00h45′ PHQ Cuộc đời lớn 48,49
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 61,62
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 54
16/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 47
28tết 11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 5,6
13h30′ PT Ngài tổng thanh tra
16h10′ PTQ Họa bì 16
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 65
19h50′ PVN Tết tết tết 1
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 21
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 78
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 14
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 63,64
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 55
17/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 48
29tết 11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 7,8
13h30′ PT Chiến binh đường phố
16h10′ PTQ Họa bì 17
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 66
19h50′ PVN Tết tết tết 2
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 22
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 79
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 15
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 65,66
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 56
18/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 49
30 tết 11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 9,10
13h30′ PT Hercules chống lại kẻ thống trị mặt trăng
16h10′ PTQ Họa bì 18
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 67
19h50′ PVN Tết tết tết 3
21h15’ VN
22h40′ VN
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 16
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 67,68
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 57
19/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 50
Mùng 1 11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 11,12
13h30′ PT Bản sao của Lý Tiếu Long
16h10′ PTQ Họa bì 19
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 68
19h50′ PVN Tết tết tết 4
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 23
22h40′ PĐL Nhà mẹ P2 80 hết
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 17
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 69,70
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 58
20/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 51
Mùng 2 11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 13,14
13h30′ PT Thiếu lâm tiểu tử
16h10′ PTQ Họa bì 20
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 69
19h50′ PVN Tết tết tết 5
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h40′ PĐL Nhà mẹ P3 1
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 71,72
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 59
21/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 52
Mùng 3 11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 15,16
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTQ Họa bì 21
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 70
19h50′ PVN Tết tết tết 6
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h40′ PĐL Nhà mẹ P3 2
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 18
00h45′ PHQ Cuộc đời lớn 50,51
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 73,74 hết
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 60
22/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 53
Mùng 4 11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 17,18
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTQ Họa bì 22
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 71
19h50′ PVN Tết tết tết 7
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 24
22h40′ PĐL Nhà mẹ P3 3
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 19
00h45′ PHQ Cuộc đời lớn 52,53
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 1,2
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 61
23/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 54
Mùng 5 11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 19,20
13h30′ PTL Đường đến Bali
16h10′ PTQ Họa bì 23
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 72
19h50′ PVN Tết tết tết 8
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 25
22h40′ PĐL Nhà mẹ P3 4
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 20
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 3,4
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 62
24/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 55
Mùng 6 11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 21,22
14h PT Bảy võ sĩ P1 1
16h10′ PTQ Họa bì 24
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 73
19h50′ PVN Tết tết tết 9
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 26
22h40′ PĐL Nhà mẹ P3 5
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 21
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 5,6
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 63
25/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 56
Mùng 7 11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 23,24
14h PT Bảy võ sĩ P1 2 hết
16h10′ PTQ Họa bì 25
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 74
19h50′ PVN Tết tết tết 10
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 27
22h40′ PĐL Nhà mẹ P3 6
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 22
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 7,8
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 64
26/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 57
Mùng 8 11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 25,26
13h30′ PT Bảy võ sĩ  P2
16h10′ PTQ Họa bì 26
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 75
19h50′ PVN Tết tết tết 11
21h15’ PĐL Tôi thuê một người tình 28
22h40′ PĐL Nhà mẹ P3 7
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 23
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 9,10
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 65
27/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 58
11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 27,28
14h PVN Đi qua ngày biển động 7
16h10′ PTQ Họa bì 27
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 76
19h50′ PVN Tết tết tết 12
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h40′ PĐL Nhà mẹ P3 8
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 11,12
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 66
28/2/2015 8h20′ PHQ Đi tìm cặp đôi hoàn hảo 59
11h30’ PHK Vạn phụng chi vương 29,30
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTQ Họa bì 28
17h15” PHQ Đánh cắp trái tim 77
19h50′ PVN Tết tết tết 13
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h40′ PĐL Nhà mẹ P3 9
00h00′ PTL Chuyện tình lọ lem 24
00h45′ PHQ Cuộc đời lớn 54,55
02h15′ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 13,14

*Ghi chú:  Phim truyện có thể thay đổi vào giờ cuối