CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2013


NGÀY PHÁT

THỜI GIAN

THỂ
LOAI

TÊN PHIM

SỐ TẬP

Thứ sáu

6h25’

PĐL

Tình yêu vô tận

17

1/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

11

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

37,38

14h

PVN

Dù gió có thổi

112

17h

PVN

Sự thật vô hình

9

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

2

21h25'

PVN

Tiểu thư lọ lem

27

Thứ bảy

6h25’

PĐL

Tình yêu vô tận

18

2/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

12

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

39,40

17h

PVN

Sự thật vô hình

10

22h35’

TT bóng đá

Chủ nhật

6h25’

P.Canada

Cứu lấy tình yêu

3/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

13

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

41,42

17h

PVN

Sự thật vô hình

11

20h10’

PVN

Táo Gu-ghồ à

22h35’

P.Mỹ

Người hùng bí ẩn

Thứ hai

6h25’

PĐL

Tình yêu vô tận

19

4/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

14

14h

PVN

Dù gió có thổi

113

17h

PVN

Sự thật vô hình

12

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

3

21h25'

PVN

Tiểu thư lọ lem

28

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

14

Thứ ba

6h25’

PĐL

Tình yêu vô tận

20

5/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

15

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

43,44

14h

PVN

Dù gió có thổi

114

17h

PVN

Sự thật vô hình

13

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

4

21h25'

PVN

Tiểu thư lọ lem

29

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

15

Thứ tư

6h25’

PĐL

Tình yêu vô tận

21

6/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

16

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

45,46

14h

PVN

Dù gió có thổi

115

17h

PVN

Sự thật vô hình

14

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

5

21h25'

PVN

Tiểu thư lọ lem

30 hết

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

16

Thứ năm

6h25’

PĐL

Tình yêu vô tận

22

7/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

17

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

47,48

14h

PVN

Dù gió có thổi

116

17h

PVN

Sự thật vô hình

15

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

6

21h25'

PVN

Cưới chạy kịp xuân

1

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

17

Thứ sáu

6h25’

PĐL

Tình yêu vô tận

23,24 hết

8/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

18

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

49,50

14h

PVN

Dù gió có thổi

117

17h

PVN

Sự thật vô hình

16

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

7

21h25'

PVN

Cưới chạy kịp xuân

2

Thứ bảy

6h25’

P.Mỹ

Mất mát trong tình yêu

9/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

19

29 tết

11h30’

PVN

Táo Gu-ghồ à

17h

PVN

Sự thật vô hình

17

22h35’

TT bóng đá

Chủ nhật

6h25’

P.Mỹ

Đằng sau bóng tối

10/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

20

Mùng 1

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

51,52

17h

PVN

Sự thật vô hình

18

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

8

21h25'

PVN

Cưới chạy kịp xuân

3

22h35’

PHK

Tôi là ai

Thứ hai

6h25’

P.Mỹ

Tội lỗi

11/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

21

Mùng 2

14h

PVN

Dù gió có thổi

118

17h

PVN

Sự thật vô hình

19

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

9

21h25'

PVN

Cưới chạy kịp xuân

4

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

18

Thứ ba

6h25’

P.Mỹ

Ký ức của dối trá

12/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

22

Mùng 3

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

53,54

14h

PVN

Dù gió có thổi

119

17h

PVN

Sự thật vô hình

20

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

10

21h25'

PVN

Cưới chạy kịp xuân

5

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

19

Thứ tư

6h25’

P.Ý

Kẻ thế mạng

3

13/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

23

Mùng 4

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

55,56

14h

PVN

Dù gió có thổi

120

17h

PVN

Sự thật vô hình

21

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

11

21h25'

PVN

Cưới chạy kịp xuân

6

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

20

Thứ năm

6h25’

P.Mỹ

Cặp lừa đảo siêu hạng

14/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

24

Mùng 5

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

57,58

14h

PVN

Dù gió có thổi

121

17h

PVN

Sự thật vô hình

22

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

12

21h25'

PVN

Cưới chạy kịp xuân

7

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

21

Thứ sáu

6h25’

P.Mỹ

Thần kinh thương nhớ

15/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

25

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

59,60

14h

PVN

Dù gió có thổi

122

17h

PVN

Sự thật vô hình

23

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

13

21h25'

PVN

Cưới chạy kịp xuân

8

Thứ bảy

6h25’

P.Canada

Công dân bất trị

16/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

26

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

61,62

17h

PVN

Sự thật vô hình

24

22h35’

TT bóng đá

Chủ nhật

6h25’

P.Mỹ

Con tàu tuyệt mệnh

17/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

27

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

63,64

17h

PVN

Sự thật vô hình

25

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

14

21h25'

PVN

Cưới chạy kịp xuân

9

22h35’

P.Ấn Độ

Chiếc máy ảnh ma thuật

Thứ hai

6h25’

PTQ

Câu chuyện tình yêu

P1T1

18/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

28

14h

PVN

Dù gió có thổi

123

17h

PVN

Sự thật vô hình

26

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

15

21h25'

PVN

Cưới chạy kịp xuân

10

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

22

Thứ ba

6h25’

PTQ

Câu chuyện tình yêu

P1T2

19/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

29

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

65,66

14h

PVN

Dù gió có thổi

124

17h

PVN

Sự thật vô hình

27

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

16

21h25'

PVN

Cưới chạy kịp xuân

11 hết

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

23

Thứ tư

6h25’

PTQ

Câu chuyện tình yêu

P1T3

20/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

30

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

67,68

14h

PVN

Dù gió có thổi

125

17h

PVN

Sự thật vô hình

28

21h25'

PVN

Ba mươi ngày làm cha

1

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

24

Thứ năm

6h25’

PTQ

Câu chuyện tình yêu

P1T4

21/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

31

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

69,70

14h

PVN

Dù gió có thổi

126

17h

PVN

Sự thật vô hình

29

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

17

21h25'

PVN

Ba mươi ngày làm cha

2

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

25

Thứ sáu

6h25’

PTQ

Câu chuyện tình yêu

P1T5

22/2/2013

8h30’

PTQ

Rất muốn nói yêu em

32 hết

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

71,72

14h

PVN

Dù gió có thổi

127

17h

PVN

Sự thật vô hình

30

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

18

21h25'

PVN

Ba mươi ngày làm cha

3

Thứ bảy

6h25’

PTQ

Câu chuyện tình yêu

P2T1

23/2/2013

8h30’

PTQ

Đội phòng chống ma túy

1

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

73,74

17h

PVN

Sự thật vô hình

31

22h35’

TT bóng đá

Chủ nhật

6h25’

P.Mỹ

Vụ án rửa tiền

24/2/2013

8h30’

PTQ

Đội phòng chống ma túy

2

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

75,76

17h

PVN

Sự thật vô hình

32

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

19

21h25'

PVN

Ba mươi ngày làm cha

4

22h35’

P.Ấn Độ

Điệp vụ Kashmir

Thứ hai

6h25’

PTQ

Câu chuyện tình yêu

P2T2

25/2/2013

8h30’

PTQ

Đội phòng chống ma túy

3

14h

PVN

Dù gió có thổi

128

17h

PVN

Sự thật vô hình

33

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

20

21h25'

PVN

Ba mươi ngày làm cha

5

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

26

Thứ ba

6h25’

PTQ

Câu chuyện tình yêu

P2T3

26/2/2013

8h30’

PTQ

Đội phòng chống ma túy

4

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

77,78

14h

PVN

Dù gió có thổi

129

17h

PVN

Sự thật vô hình

34

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

21

21h25'

PVN

Ba mươi ngày làm cha

6

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

27

Thứ tư

6h25’

PTQ

Câu chuyện tình yêu

P2T4

27/2/2013

8h30’

PTQ

Đội phòng chống ma túy

5

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

79,80

14h

PVN

Dù gió có thổi

130

17h

PVN

Sự thật vô hình

35

21h25'

PVN

Ba mươi ngày làm cha

7

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

28

Thứ năm

6h25’

PTQ

Câu chuyện tình yêu

P2T5

28/2/2013

8h30’

PTQ

Đội phòng chống ma túy

6

11h30’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

81,82

14h

PVN

Dù gió có thổi

131

17h

PVN

Sự thật vô hình

36 hết

20h10’

PHK

Giang hồ tiểu tử

22

21h25'

PVN

Ba mươi ngày làm cha

8

22h35’

PHQ

Pasta hươngt vị tình yêu

29

 * Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối.