LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 01/2021

KHUNG GIỜ THỨ 2 28/12/2020 THỨ 3 29/12/2020 THỨ 4 30/12/2020 THỨ 5 31/12/2020 THỨ 6 01/01/2021 THỨ 7 02/01/2021 CHỦ NHẬT 03/01/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Biên thành lãng tử T18 PTQ – Biên thành lãng tử T19 PTQ – Biên thành lãng tử T20 PTQ – Biên thành lãng tử T21 PTQ – Biên thành lãng tử T22 PTQ – Biên thành lãng tử T23 PTQ – Biên thành lãng tử T24
7:05 (PL 21:35) PVN – Mùi đời T4 PVN – Mùi đời T5 PVN – Mùi đời T6 PVN – Mùi đời T7 PVN – Mùi đời T8
8:35 PVN – Khép lại quá khứ T2 PVN – Khép lại quá khứ T3 PVN – Khép lại quá khứ T4 PVN – Khép lại quá khứ T5 PVN – Khép lại quá khứ T6 PVN – Khép lại quá khứ T7 PVN – Khép lại quá khứ T8
12:00 PVN – Chuyện xứ dừa T7 PVN – Chuyện xứ dừa T8 PVN – Chuyện xứ dừa T9 PVN – Chuyện xứ dừa T10 PVN – Chuyện xứ dừa T11 PVN – Chuyện xứ dừa T12 PVN – Chuyện xứ dừa T13
12:45 PTL – Đừng quên em T15 PTL – Đừng quên em T16 PTL – Đừng quên em T17 PTL – Đừng quên em T18 PTL – Đừng quên em T19 PTL – Đừng quên em T20 PTL – Đừng quên em T21
14:00 PVN – Vụ án viên đạn lạc T2 (Hết) PVN – Bản tình ca trong đêm T1 PVN – Bản tình ca trong đêm T2 (Hết) PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết)
16:25 PTQ – Phủ khai phong T42 PTQ – Phủ khai phong T43 PTQ – Phủ khai phong T44 PTQ – Phủ khai phong T45 PTQ – Phủ khai phong T46 PTQ – Phủ khai phong T47 PTQ – Phủ khai phong T48
17:30 PTQ – Tiêu thập nhất lang T6 PTQ – Tiêu thập nhất lang T7 PTQ – Tiêu thập nhất lang T8 PTQ – Tiêu thập nhất lang T9 PTQ – Tiêu thập nhất lang T10 PTQ – Tiêu thập nhất lang T11 PTQ – Tiêu thập nhất lang T12
19:48 PTQ – Biên thành lãng tử T19 PTQ – Biên thành lãng tử T20 PTQ – Biên thành lãng tử T21 PTQ – Biên thành lãng tử T22 PTQ – Biên thành lãng tử T23 PTQ – Biên thành lãng tử T24 PTQ – Biên thành lãng tử T25
20:50 PVN – Lạc lối T24 PVN – Lạc lối T25 PVN – Lạc lối T26 PVN – Lạc lối T27 PVN – Lạc lối T28 ĐĐVQ PVN – Lạc lối T29
21:35 PVN – Mùi đời T5 PVN – Mùi đời T6 PVN – Mùi đời T7 PVN – Mùi đời T8
22:45 (PL 14:00) PVN – Vụ án viên đạn lạc T2 (Hết) PVN – Bản tình ca trong đêm T1 PVN – Bản tình ca trong đêm T2 (Hết) PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết)
23:30 (PL 8:35) PVN – Khép lại quá khứ T2 PVN – Khép lại quá khứ T3 PVN – Khép lại quá khứ T4 PVN – Khép lại quá khứ T5 PVN – Khép lại quá khứ T6 PVN – Khép lại quá khứ T7 PVN – Khép lại quá khứ T8
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phủ khai phong T42 PTQ – Phủ khai phong T43 PTQ – Phủ khai phong T44 PTQ – Phủ khai phong T45 PTQ – Phủ khai phong T46 PTQ – Phủ khai phong T47 PTQ – Phủ khai phong T48
1:30  (PL17:30) PTQ – Tiêu thập nhất lang T6 PTQ – Tiêu thập nhất lang T7 PTQ – Tiêu thập nhất lang T8 PTQ – Tiêu thập nhất lang T9 PTQ – Tiêu thập nhất lang T10 PTQ – Tiêu thập nhất lang T11 PTQ – Tiêu thập nhất lang T12
2:15 (PL 20:50) PVN – Lạc lối T24 PVN – Lạc lối T25 PVN – Lạc lối T26 PVN – Lạc lối T27 PVN – Lạc lối T28 ĐĐVQ PVN – Lạc lối T29
3:30 (PL 12:00) PVN – Chuyện xứ dừa T7 PVN – Chuyện xứ dừa T8 PVN – Chuyện xứ dừa T9 PVN – Chuyện xứ dừa T10 PVN – Chuyện xứ dừa T11 PVN – Chuyện xứ dừa T12 PVN – Chuyện xứ dừa T13
4:15 (PL 12:45) PTL – Đừng quên em T15 PTL – Đừng quên em T16 PTL – Đừng quên em T17 PTL – Đừng quên em T18 PTL – Đừng quên em T19 PTL – Đừng quên em T20 PTL – Đừng quên em T21
KHUNG GIỜ THỨ 2 04/01/2021 THỨ 3 05/01/2021 THỨ 4 06/01/2021 THỨ 5 07/01/2021 THỨ 6 08/01/2021 THỨ 7 09/01/2021 CHỦ NHẬT 10/01/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Biên thành lãng tử T25 PTQ – Biên thành lãng tử T26 PTQ – Biên thành lãng tử T27 PTQ – Biên thành lãng tử T28 PTQ – Biên thành lãng tử T29 PTQ – Biên thành lãng tử T30 PTQ – Biên thành lãng tử T31
7:05 (PL 21:35) PVN – Mùi đời T9 PVN – Mùi đời T10 PVN – Mùi đời T11 PVN – Mùi đời T12
8:35 PVN – Khép lại quá khứ T9 PVN – Khép lại quá khứ T10 PVN – Khép lại quá khứ T11 PVN – Khép lại quá khứ T12 PVN – Khép lại quá khứ T13 PVN – Khép lại quá khứ T14 PVN – Khép lại quá khứ T15
12:00 PVN – Chuyện xứ dừa T14 PVN – Chuyện xứ dừa T15 PVN – Chuyện xứ dừa T16 PVN – Chuyện xứ dừa T17 PVN – Chuyện xứ dừa T18 PVN – Chuyện xứ dừa T19 PVN – Chuyện xứ dừa T20
12:45 PTL – Đừng quên em T22 PTL – Đừng quên em T23 PTL – Đừng quên em T24 PTL – Đừng quên em T25 PTL – Đừng quên em T26 PTL – Đừng quên em T27 PTL – Đừng quên em T28
14:00 PVN – Thiên thần 1001 T1,2,3 PVN – Thiên thần 1001 T4,5,6 PVN – Thiên thần 1001 T7,8,9 PVN – Thiên thần 1001 T10,11,12 PVN – Thiên thần 1001 T13,14,15 PVN – Thiên thần 1001 T16,17,18 PVN – Thiên thần 1001 T19,20,21
16:25 PTQ – Phủ khai phong T49 PTQ – Phủ khai phong T50 PTQ – Phủ khai phong T51 PTQ – Phủ khai phong T52 PTQ – Phủ khai phong T53 PTQ – Phủ khai phong T54 PTQ – Phủ khai phong T55
17:30 PTQ – Tiêu thập nhất lang T13 PTQ – Tiêu thập nhất lang T14 PTQ – Tiêu thập nhất lang T15 PTQ – Tiêu thập nhất lang T16 PTQ – Tiêu thập nhất lang T17 PTQ – Tiêu thập nhất lang T18 PTQ – Tiêu thập nhất lang T19
19:48 PTQ – Biên thành lãng tử T26 PTQ – Biên thành lãng tử T27 PTQ – Biên thành lãng tử T28 PTQ – Biên thành lãng tử T29 PTQ – Biên thành lãng tử T30 PTQ – Biên thành lãng tử T31 PTQ – Biên thành lãng tử T32
20:50 PVN – Lạc lối T30 (Hết) PVN – Mắt nai T1,2,3 PVN – Mắt nai T4,5,6 PVN – Mắt nai T7,8,9 PVN – Mắt nai T10,11,12 ĐĐVQ PVN – Mắt nai T13,14,15
21:35 PVN – Mùi đời T9 PVN – Mùi đời T10 PVN – Mùi đời T11 PVN – Mùi đời T12
22:45 (PL 14:00) PVN – Thiên thần 1001 T1,2,3 PVN – Thiên thần 1001 T4,5,6 PVN – Thiên thần 1001 T7,8,9 PVN – Thiên thần 1001 T10,11,12 PVN – Thiên thần 1001 T13,14,15 PVN – Thiên thần 1001 T16,17,18 PVN – Thiên thần 1001 T19,20,21
23:30 (PL 8:35) PVN – Khép lại quá khứ T9 PVN – Khép lại quá khứ T10 PVN – Khép lại quá khứ T11 PVN – Khép lại quá khứ T12 PVN – Khép lại quá khứ T13 PVN – Khép lại quá khứ T14 PVN – Khép lại quá khứ T15
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phủ khai phong T49 PTQ – Phủ khai phong T50 PTQ – Phủ khai phong T51 PTQ – Phủ khai phong T52 PTQ – Phủ khai phong T53 PTQ – Phủ khai phong T54 PTQ – Phủ khai phong T55
1:30  (PL17:30) PTQ – Tiêu thập nhất lang T13 PTQ – Tiêu thập nhất lang T14 PTQ – Tiêu thập nhất lang T15 PTQ – Tiêu thập nhất lang T16 PTQ – Tiêu thập nhất lang T17 PTQ – Tiêu thập nhất lang T18 PTQ – Tiêu thập nhất lang T19
2:15 (PL 20:50) PVN – Lạc lối T30 (Hết) PVN – Mắt nai T1,2,3 PVN – Mắt nai T4,5,6 PVN – Mắt nai T7,8,9 PVN – Mắt nai T10,11,12 ĐĐVQ PVN – Mắt nai T13,14,15
3:30 (PL 12:00) PVN – Chuyện xứ dừa T14 PVN – Chuyện xứ dừa T15 PVN – Chuyện xứ dừa T16 PVN – Chuyện xứ dừa T17 PVN – Chuyện xứ dừa T18 PVN – Chuyện xứ dừa T19 PVN – Chuyện xứ dừa T20
4:15 (PL 12:45) PTL – Đừng quên em T22 PTL – Đừng quên em T23 PTL – Đừng quên em T24 PTL – Đừng quên em T25 PTL – Đừng quên em T26 PTL – Đừng quên em T27 PTL – Đừng quên em T28
KHUNG GIỜ THỨ 2 11/01/2021 THỨ 3 12/01/2021 THỨ 4 13/01/2021 THỨ 5 14/01/2021 THỨ 6 15/01/2021 THỨ 7 16/01/2021 CHỦ NHẬT 17/01/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Biên thành lãng tử T32 PTQ – Biên thành lãng tử T33 PTQ – Biên thành lãng tử T34 PTQ – Biên thành lãng tử T35 PTQ – Biên thành lãng tử T36 PTQ – Biên thành lãng tử T37 PTQ – Biên thành lãng tử T38
7:05 (PL 21:35) PVN – Mùi đời T13 PVN – Mùi đời T14 PVN – Mùi đời T15 PVN – Mùi đời T16
8:35 PVN – Khép lại quá khứ T16 PVN – Khép lại quá khứ T17 PVN – Khép lại quá khứ T18 PVN – Khép lại quá khứ T19 PVN – Khép lại quá khứ T20 PVN – Khép lại quá khứ T21 PVN – Khép lại quá khứ T22
12:00 PVN – Chuyện xứ dừa T21 PVN – Chuyện xứ dừa T22 PVN – Chuyện xứ dừa T23 PVN – Chuyện xứ dừa T24 PVN – Chuyện xứ dừa T25 PVN – Chuyện xứ dừa T26 PVN – Chuyện xứ dừa T27
12:45 PTL – Đừng quên em T29 PTL – Đừng quên em T30 PTL – Đừng quên em T31 PTL – Đừng quên em T32 PTL – Đừng quên em T33 PTL – Đừng quên em T34 PTL – Đừng quên em T35
14:00 PVN – Thiên thần 1001 T22,23,24 PVN – Thiên thần 1001 T25,26,27 PVN – Thiên thần 1001 T28,29,30 PVN – Thiên thần 1001 T31,32,33 PVN – Thiên thần 1001 T34,35,36 PVN – Thiên thần 1001 T37,38,39 PVN – Thiên thần 1001 T40,41,42
16:25 PTQ – Phủ khai phong T56 PTQ – Phủ khai phong T57 PTQ – Phủ khai phong T58 (Hết) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T1 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T2 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T3 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T4
17:30 PTQ – Tiêu thập nhất lang T20 PTQ – Tiêu thập nhất lang T21 PTQ – Tiêu thập nhất lang T22 PTQ – Tiêu thập nhất lang T23 PTQ – Tiêu thập nhất lang T24 PTQ – Tiêu thập nhất lang T25 PTQ – Tiêu thập nhất lang T26
19:48 PTQ – Biên thành lãng tử T33 PTQ – Biên thành lãng tử T34 PTQ – Biên thành lãng tử T35 PTQ – Biên thành lãng tử T36 PTQ – Biên thành lãng tử T37 PTQ – Biên thành lãng tử T38 PTQ – Biên thành lãng tử T39
20:50 PVN – Mắt nai T16,17,18 PVN – Mắt nai T19,20,21 PVN – Mắt nai T22,23,24 PVN – Mắt nai T25,26,27 PVN – Mắt nai T28,29,30 ĐĐVQ PVN – Mắt nai T31,32,33
21:35 PVN – Mùi đời T13 PVN – Mùi đời T14 PVN – Mùi đời T15 PVN – Mùi đời T16
22:45 (PL 14:00) PVN – Thiên thần 1001 T22,23,24 PVN – Thiên thần 1001 T25,26,27 PVN – Thiên thần 1001 T28,29,30 PVN – Thiên thần 1001 T31,32,33 PVN – Thiên thần 1001 T34,35,36 PVN – Thiên thần 1001 T37,38,39 PVN – Thiên thần 1001 T40,41,42
23:30 (PL 8:35) PVN – Khép lại quá khứ T16 PVN – Khép lại quá khứ T17 PVN – Khép lại quá khứ T18 PVN – Khép lại quá khứ T19 PVN – Khép lại quá khứ T20 PVN – Khép lại quá khứ T21 PVN – Khép lại quá khứ T22
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phủ khai phong T56 PTQ – Phủ khai phong T57 PTQ – Phủ khai phong T58 (Hết) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T1 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T2 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T3 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T4
1:30  (PL17:30) PTQ – Tiêu thập nhất lang T20 PTQ – Tiêu thập nhất lang T21 PTQ – Tiêu thập nhất lang T22 PTQ – Tiêu thập nhất lang T23 PTQ – Tiêu thập nhất lang T24 PTQ – Tiêu thập nhất lang T25 PTQ – Tiêu thập nhất lang T26
2:15 (PL 20:50) PVN – Mắt nai T16,17,18 PVN – Mắt nai T19,20,21 PVN – Mắt nai T22,23,24 PVN – Mắt nai T25,26,27 PVN – Mắt nai T28,29,30 ĐĐVQ PVN – Mắt nai T31,32,33
3:30 (PL 12:00) PVN – Chuyện xứ dừa T21 PVN – Chuyện xứ dừa T22 PVN – Chuyện xứ dừa T23 PVN – Chuyện xứ dừa T24 PVN – Chuyện xứ dừa T25 PVN – Chuyện xứ dừa T26 PVN – Chuyện xứ dừa T27
4:15 (PL 12:45) PTL – Đừng quên em T29 PTL – Đừng quên em T30 PTL – Đừng quên em T31 PTL – Đừng quên em T32 PTL – Đừng quên em T33 PTL – Đừng quên em T34 PTL – Đừng quên em T35
KHUNG GIỜ THỨ 2 18/01/2021 THỨ 3 19/01/2021 THỨ 4 20/01/2021 THỨ 5 21/01/2021 THỨ 6 22/01/2021 THỨ 7 23/01/2021 CHỦ NHẬT 24/01/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Biên thành lãng tử T39 PTQ – Biên thành lãng tử T40 PTQ – Biên thành lãng tử T41 PTQ – Biên thành lãng tử T42 PTQ – Biên thành lãng tử T43 PTQ – Biên thành lãng tử T44 PTQ – Biên thành lãng tử T45
7:05 (PL 21:35) PVN – Mùi đời T17 PVN – Mùi đời T18 PVN – Mùi đời T19 PVN – Mùi đời T20
8:35 PVN – Khép lại quá khứ T23 PVN – Khép lại quá khứ T24 PVN – Khép lại quá khứ T25 PVN – Khép lại quá khứ T26 PVN – Khép lại quá khứ T27 PVN – Khép lại quá khứ T28 PVN – Khép lại quá khứ T29
12:00 PVN – Chuyện xứ dừa T28 PVN – Chuyện xứ dừa T29 PVN – Chuyện xứ dừa T30 (Hết) PVN – Lớp học tình yêu T1 PVN – Lớp học tình yêu T2 PVN – Lớp học tình yêu T3 PVN – Lớp học tình yêu T4
12:45 PTL – Đừng quên em T36 PTL – Đừng quên em T37 PTL – Đừng quên em T38 PTL – Đừng quên em T39 PTL – Đừng quên em T40 PTL – Đừng quên em T41 PTL – Đừng quên em T42 (Hết)
14:00 PVN – Thiên thần 1001 T43,44,45 PVN – Thiên thần 1001 T46,47,48 PVN – Thiên thần 1001 T49,50,51 PVN – Thiên thần 1001 T52,53,54 PVN – Thiên thần 1001 T55,56,57 PVN – Thiên thần 1001 T58,59,60 PVN – Thiên thần 1001 T60,61,62
16:25 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T5 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T6 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T7 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T8 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T9 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T10 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T11
17:30 PTQ – Tiêu thập nhất lang T27 PTQ – Tiêu thập nhất lang T28 PTQ – Tiêu thập nhất lang T29 PTQ – Tiêu thập nhất lang T30 PTQ – Tiêu thập nhất lang T31 PTQ – Tiêu thập nhất lang T32 PTQ – Tiêu thập nhất lang T33
19:48 PTQ – Biên thành lãng tử T40 PTQ – Biên thành lãng tử T41 PTQ – Biên thành lãng tử T42 PTQ – Biên thành lãng tử T43 PTQ – Biên thành lãng tử T44 PTQ – Biên thành lãng tử T45 PTQ – Biên thành lãng tử T46
20:50 PVN – Mắt nai T34,35,36 PVN – Mắt nai T37,38,39 PVN – Mắt nai T40,41,42 PVN – Mắt nai T43,44,45 PVN – Mắt nai T46,47,48 ĐĐVQ PVN – Mắt nai T49,50,51
21:35 PVN – Mùi đời T17 PVN – Mùi đời T18 PVN – Mùi đời T19 PVN – Mùi đời T20
22:45 (PL 14:00) PVN – Thiên thần 1001 T43,44,45 PVN – Thiên thần 1001 T46,47,48 PVN – Thiên thần 1001 T49,50,51 PVN – Thiên thần 1001 T52,53,54 PVN – Thiên thần 1001 T55,56,57 PVN – Thiên thần 1001 T58,59,60 PVN – Thiên thần 1001 T60,61,62
23:30 (PL 8:35) PVN – Khép lại quá khứ T23 PVN – Khép lại quá khứ T24 PVN – Khép lại quá khứ T25 PVN – Khép lại quá khứ T26 PVN – Khép lại quá khứ T27 PVN – Khép lại quá khứ T28 PVN – Khép lại quá khứ T29
0:30 (PL 16:25) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T5 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T6 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T7 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T8 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T9 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T10 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T11
1:30  (PL17:30) PTQ – Tiêu thập nhất lang T27 PTQ – Tiêu thập nhất lang T28 PTQ – Tiêu thập nhất lang T29 PTQ – Tiêu thập nhất lang T30 PTQ – Tiêu thập nhất lang T31 PTQ – Tiêu thập nhất lang T32 PTQ – Tiêu thập nhất lang T33
2:15 (PL 20:50) PVN – Mắt nai T34,35,36 PVN – Mắt nai T37,38,39 PVN – Mắt nai T40,41,42 PVN – Mắt nai T43,44,45 PVN – Mắt nai T46,47,48 ĐĐVQ PVN – Mắt nai T49,50,51
3:30 (PL 12:00) PVN – Chuyện xứ dừa T28 PVN – Chuyện xứ dừa T29 PVN – Chuyện xứ dừa T30 (Hết) PVN – Lớp học tình yêu T1 PVN – Lớp học tình yêu T2 PVN – Lớp học tình yêu T3 PVN – Lớp học tình yêu T4
4:15 (PL 12:45) PTL – Đừng quên em T36 PTL – Đừng quên em T37 PTL – Đừng quên em T38 PTL – Đừng quên em T39 PTL – Đừng quên em T40 PTL – Đừng quên em T41 PTL – Đừng quên em T42 (Hết)
KHUNG GIỜ THỨ 2 25/01/2021 THỨ 3 26/01/2021 THỨ 4 27/01/2021 THỨ 5 28/01/2021 THỨ 6 29/01/2021 THỨ 7 30/01/2021 CHỦ NHẬT 31/01/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Biên thành lãng tử T46 PTQ – Biên thành lãng tử T47 PTQ – Biên thành lãng tử T48 PTQ – Biên thành lãng tử T49 PTQ – Biên thành lãng tử T50 (Hết) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T1 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T2
7:05 (PL 21:35) PVN – Mùi đời T21 PVN – Mùi đời T22 PVN – Mùi đời T23 PVN – Mùi đời T24
8:35 PVN – Khép lại quá khứ T30 PVN – Khép lại quá khứ T31 PVN – Khép lại quá khứ T32 (Hết) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T1 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T2 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T3 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T4
12:00 PVN – Lớp học tình yêu T5 PVN – Lớp học tình yêu T6 PVN – Lớp học tình yêu T7 PVN – Lớp học tình yêu T8 PVN – Lớp học tình yêu T9 PVN – Lớp học tình yêu T10 PVN – Lớp học tình yêu T11
12:45 PHQ – Ký ức lọ lem T1 PHQ – Ký ức lọ lem T2 PHQ – Ký ức lọ lem T3 PHQ – Ký ức lọ lem T4 PHQ – Ký ức lọ lem T5 PHQ – Ký ức lọ lem T6 PHQ – Ký ức lọ lem T7
14:00 PVN – Thiên thần 1001 T63,64,65 PVN – Thiên thần 1001 T66,67,68 PVN – Thiên thần 1001 T69,70,71 PVN – Thiên thần 1001 T72,73,74 PVN – Thiên thần 1001 T75,76,77 PVN – Thiên thần 1001 T78,79,80 PVN – Thiên thần 1001 T81,82,83
16:25 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T12 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T13 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T14 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T15 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T16 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T17 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T18
17:30 PTQ – Tiêu thập nhất lang T34 PTQ – Tiêu thập nhất lang T35 PTQ – Tiêu thập nhất lang T36 PTQ – Tiêu thập nhất lang T37 PTQ – Tiêu thập nhất lang T38 PTQ – Tiêu thập nhất lang T39 PTQ – Tiêu thập nhất lang T40
19:48 PTQ – Biên thành lãng tử T47 PTQ – Biên thành lãng tử T48 PTQ – Biên thành lãng tử T49 PTQ – Biên thành lãng tử T50 (Hết) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T1 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T2 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T3
20:50 PVN – Mắt nai T52,53,54 PVN – Mắt nai T55,56,57 PVN – Mắt nai T58,59,60 PVN – Mắt nai T61,62,63 PVN – Mắt nai T64,65,66 ĐĐVQ PVN – Mắt nai T67,68,69
21:35 PVN – Mùi đời T21 PVN – Mùi đời T22 PVN – Mùi đời T23 PVN – Mùi đời T24
22:45 (PL 14:00) PVN – Thiên thần 1001 T63,64,65 PVN – Thiên thần 1001 T66,67,68 PVN – Thiên thần 1001 T69,70,71 PVN – Thiên thần 1001 T72,73,74 PVN – Thiên thần 1001 T75,76,77 PVN – Thiên thần 1001 T78,79,80 PVN – Thiên thần 1001 T81,82,83
23:30 (PL 8:35) PVN – Khép lại quá khứ T30 PVN – Khép lại quá khứ T31 PVN – Khép lại quá khứ T32 (Hết) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T1 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T2 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T3 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T4
0:30 (PL 16:25) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T12 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T13 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T14 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T15 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T16 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T17 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T18
1:30  (PL17:30) PTQ – Tiêu thập nhất lang T34 PTQ – Tiêu thập nhất lang T35 PTQ – Tiêu thập nhất lang T36 PTQ – Tiêu thập nhất lang T37 PTQ – Tiêu thập nhất lang T38 PTQ – Tiêu thập nhất lang T39 PTQ – Tiêu thập nhất lang T40
2:15 (PL 20:50) PVN – Mắt nai T52,53,54 PVN – Mắt nai T55,56,57 PVN – Mắt nai T58,59,60 PVN – Mắt nai T61,62,63 PVN – Mắt nai T64,65,66 ĐĐVQ PVN – Mắt nai T67,68,69
3:30 (PL 12:00) PVN – Lớp học tình yêu T5 PVN – Lớp học tình yêu T6 PVN – Lớp học tình yêu T7 PVN – Lớp học tình yêu T8 PVN – Lớp học tình yêu T9 PVN – Lớp học tình yêu T10 PVN – Lớp học tình yêu T11
4:15 (PL 12:45) PHQ – Ký ức lọ lem T1 PHQ – Ký ức lọ lem T2 PHQ – Ký ức lọ lem T3 PHQ – Ký ức lọ lem T4 PHQ – Ký ức lọ lem T5 PHQ – Ký ức lọ lem T6 PHQ – Ký ức lọ lem T7