CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 01/2017

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
Chủ nhật 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 32
1/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 13
12h00′ PHQ Cô nàng siêu đẳng 20 21
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 1
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 1 2
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 21
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 2
22h40′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 9 10
02h15′ PHQ Cô nàng siêu đẳng 20 21
Thứ hai 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 33
2/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 14
12h00′ PHQ Cô nàng siêu đẳng 22 23
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 2
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 3 4
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 22
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 3
22h40′ PHQ Hai số phận 23
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 39
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Cô nàng siêu đẳng 22 23
Thứ ba 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 34
3/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 15
12h00′ PHQ
PHQ
Cô nàng siêu đẳng
Bệnh viện thứ 3
24 hết
1
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 3
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 5 6
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 23
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 4
22h40′ PHQ Hai số phận 24
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 40
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ
PHQ
Cô nàng siêu đẳng
Bệnh viện thứ 3
24 hết
1
Thứ  tư 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 35
4/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 16
12h00′ PHQ Bệnh viện thứ 3 2 3
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 4
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 7 8
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 24
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 5
22h40′ PHQ Hai số phận 25
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 41
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bệnh viện thứ 3 2 3
Thứ năm 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 36
5/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 17
12h00′ PHQ Bệnh viện thứ 3 4 5
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 5
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 9 10
19h50′ GĐPN
21h05′ GĐPN
22h40′ PHQ Hai số phận 26
00h00′ P.Philippin Người tình bí ẩn 42 hết
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bệnh viện thứ 3 4 5
Thứ sáu 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 37
6/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 18
12h00′ PHQ Bệnh viện thứ 3 6 7
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 6
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 11 12
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 26
21h05′ TTNN
22h40′ PHQ Hai số phận 27
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 1
00h45′
00h45′
PHQ Hạnh phúc nơi nào 11 12
02h15′ PHQ Bệnh viện thứ 3 6 7
Thứ bảy 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 38
7/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 19
12h00′ PHQ Bệnh viện thứ 3 8 9
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 7
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 13 14
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 27
21h05′ ĐĐVQ
22h40′ PHQ Hai số phận 28
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 2
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 13 14
02h15′ PHQ Bệnh viện thứ 3 8 9
Chủ nhật 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 39
8/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 20
12h00′ PHQ Bệnh viện thứ 3 10 11
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 8
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 15 16
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 27
21h05′ Cơm ngon con khỏe
22h40′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 15 16
02h15′ PHQ Bệnh viện thứ 3 10 11
Thứ hai 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 40
9/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 21
12h00′ PHQ Bệnh viện thứ 3 12 13
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 9
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 17 18
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 28
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 6
22h40′ PHQ Hai số phận 29
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 3
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bệnh viện thứ 3 12 13
Thứ ba 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 41
10/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 22
12h00′ PHQ Bệnh viện thứ 3 14 15
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 10
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 19 20
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 29
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 7
22h40′ PHQ Hai số phận 30
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 4
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bệnh viện thứ 3 14 15
Thứ  tư 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 42
11/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 23
12h00′ PHQ Bệnh viện thứ 3 16 17
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 11
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 21 22
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 30
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 8
22h40′ PHQ Hai số phận 31
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 5
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bệnh viện thứ 3 16 17
Thứ năm 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 43
12/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 24
12h00′ PHQ Bệnh viện thứ 3 18 19
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 12
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 23 24
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 31
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 9
22h40′ PHQ Hai số phận 32
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 6
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bệnh viện thứ 3 18 19
Thứ sáu 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 44
13/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 25
12h00′ PHQ
PHQ
Bệnh viện thứ 3
Lời nói ấm áp
20 hết
1
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 13
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 25 26
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 32
21h05′ TTNN
22h40′ PHQ Hai số phận 33
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 7
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 17 18
02h15′ PHQ
PHQ
Bệnh viện thứ 3
Lời nói ấm áp
20 hết
1
Thứ bảy 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 45
14/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 26
12h00′ PHQ Lời nói ấm áp 2 3
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 14
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 27 28
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 33
21h05′ ĐĐVQ
22h40′ PHQ Hai số phận 34
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 8
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 19 20
02h15′ PHQ Lời nói ấm áp 2 3
Chủ nhật 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 46
15/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 27
12h00′ PHQ Lời nói ấm áp 4 5
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 15
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 29 30
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 34
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 10
22h40′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 21 22
02h15′ PHQ Lời nói ấm áp 4 5
Thứ hai 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 47
16/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 28
12h00′ PHQ Lời nói ấm áp 6 7
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 16
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 31 32
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 35
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 11
22h40′ PHQ Hai số phận 35
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 9
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Lời nói ấm áp 6 7
Thứ ba 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 48
17/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 29
12h00′ PHQ Lời nói ấm áp 8 9
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 17
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 33 34
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 36
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 12
22h40′ PHQ Hai số phận 36
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 10
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Lời nói ấm áp 8 9
Thứ  tư 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 49
18/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 30
12h00′ PHQ Lời nói ấm áp 10 11
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 18
16h30′ P.Philippin Kẻ tội đồ thánh thiện 35 36 hết
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 37
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 13
22h40′ PHQ Hai số phận 37
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 11
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Lời nói ấm áp 10 11
Thứ năm 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 50
19/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 31
12h00′ PHQ Lời nói ấm áp 12 13
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 19
16h30′ PHQ Sự thật nghiệt ngã 1 2
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 38
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 14
22h40′ PHQ Hai số phận 38
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 12
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Lời nói ấm áp 12 13
Thứ sáu 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 51
20/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 32
12h00′ PHQ Lời nói ấm áp 14 15
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 20
16h30′ PHQ Sự thật nghiệt ngã 3 4
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 39
21h05′ TTNN
22h40′ PHQ Hai số phận 39
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 13
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 23 24
02h15′ PHQ Lời nói ấm áp 14 15
Thứ bảy 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 52
21/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 33
12h00′ PHQ Lời nói ấm áp 16 17
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 21
16h30′ PHQ Sự thật nghiệt ngã 5 6
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 40
21h05′ ĐĐVQ
22h40′ PHQ Hai số phận 40
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 14
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 25 26
02h15′ PHQ Lời nói ấm áp 16 17
Chủ nhật 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 53
22/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 34
12h00′ PHQ Lời nói ấm áp 18 19
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 22
16h30′ PHQ Sự thật nghiệt ngã 7 8
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 41
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 15
22h40′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 27 28
02h15′ PHQ Lời nói ấm áp 18 19
Thứ hai 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 54
23/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 35
12h00′ PHQ Lời nói ấm áp 20 21
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 23
16h30′ PHQ Sự thật nghiệt ngã 9 10
19h50′ PTQ Tân tiếu ngạo giang hồ 42 hết
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 16
22h40′ PHQ Hai số phận 41
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 15
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Lời nói ấm áp 20 21
Thứ ba 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 55
24/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 36
12h00′ PHQ Lời nói ấm áp 22 23
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 24
16h30′ PHQ Sự thật nghiệt ngã 11 12
19h50′ PHK Bà xã cát tường 1
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 17
22h40′ PHQ Hai số phận 42
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 16
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Lời nói ấm áp 22 23
Thứ  tư 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 56
25/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 37
12h00′ PHQ Lời nói ấm áp 24 25
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 25
16h30′ PHQ Sự thật nghiệt ngã 13 14
19h50′ PHK Bà xã cát tường 2
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 18
22h40′ PHQ Hai số phận 43
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 17
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Lời nói ấm áp 24 25
Thứ năm 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 57
26/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 38
10h00′ PVN Cổ tích thời @ 1 2 hết
12h00′ PHQ Lời nói ấm áp 26 27
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 26
16h30′ PHQ Sự thật nghiệt ngã 15 16
19h50′ PHK Bà xã cát tường 3
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 19
22h40′ PHQ Hai số phận 44
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 18
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Lời nói ấm áp 26 27
Thứ sáu 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 58
27/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 39
10h00′ PVN Quý tử bất đắc dĩ 1 2
30 tết 12h00′ PHQ
PHK
Lời nói ấm áp
Trạng sư đại náo
28 hết
1
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 27
16h30′ PHQ Sự thật nghiệt ngã 17 18
19h50′ PHK Bà xã cát tường 4
21h05′ TTNN
22h40′ PVN Cụ tổ hiển linh 1 2 hết
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 19
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 29 30
02h15′ PHQ
PHK
Lời nói ấm áp
Trạng sư đại náo
28 hết
1
Thứ bảy 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 59
28/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 40
10h00′ PVN Quý tử bất đắc dĩ 3 4 hết
Mùng 1 12h00′ PHK Trạng sư đại náo 2 3
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 28
16h30′ PHQ Sự thật nghiệt ngã 19 20
19h50′ PHK Bà xã cát tường 5
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 20
22h40′ PHQ Hai số phận 45
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 20
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 31 32
02h15′ PHK Trạng sư đại náo 2 3
Chủ nhật 6h30′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 60 hết
29/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 41
10h00′ PVN Tía tui là cao thủ 1 2
Mùng 2 12h00′ PHK Trạng sư đại náo 4 5
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 29
16h30′ PHQ Sự thật nghiệt ngã 21 22
19h50′ PHK Bà xã cát tường 6
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 21
22h40′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 33 34
02h15′ PHK Trạng sư đại náo 4 5
Thứ hai 6h30′ PVN Nghiệt oan 1
30/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 42
10h00′ PVN Tía tui là cao thủ 3 hết
Mùng 3 12h00′ PHK Trạng sư đại náo 6 7
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 30
16h30′ PHQ Sự thật nghiệt ngã 23 24
19h50′ PHK Bà xã cát tường 7
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 22
22h40′ PHQ Hai số phận 46 hết
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 21
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHK Trạng sư đại náo 6 7
Thứ ba 6h30′ PVN Nghiệt oan 2
31/1/2017 8h30′ PHQ Tình yêu còn mãi 43
10h00′ PVN Lật mặt 1 2 hết
Mùng 4 12h00′ PHK Trạng sư đại náo 8 9
14h PVN Tay  chơi miệt vườn 31
16h30′ PHQ Sự thật nghiệt ngã 25 26
19h50′ PHK Bà xã cát tường 8
21h05′ PHQ Mỹ nữ tái sinh 23
22h40′ PHQ Tình yêu không tuổi 1
00h00′ P.Philippin Trái tim người mẹ 22
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHK Trạng sư đại náo 8 9